Objectius i competències

El màster en Estudis Jurídics Avançats s’adreça a juristes nacionals i estrangers, acabats de graduar o amb experiència professional, que busquen una formació orientada a la recerca i a l’actualització de coneixements en les tendències del dret actual més rellevants i innovadores.

Pel que fa als coneixements, s’ofereix una formació completa, de caràcter multidisciplinari, en dret comparat i fonaments del dret. Pel que fa a la metodologia, es proporcionen eines per dur a terme un treball de recerca o una tesi doctoral, atès que el màster permet accedir als estudis de doctorat.

Es dediquen divuit crèdits a assolir una formació sòlida i transversal des de la perspectiva dels coneixements i la metodologia; vint-i-quatre crèdits a una especialitat del dret (dret públic o dret privat), i divuit crèdits al treball final de màster. Finalment, s’elabora un treball final de màster de divuit crèdits en el camp de l’especialitat cursada.

El professorat responsable de la docència respon a criteris d’excel·lència, qualificació i especialització, i pertany principalment a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. La metodologia d’ensenyament és de caràcter teoricopràctic. Les classes s’imparteixen en horari de tarda, preferentment.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Dret
Àmbit de coneixement
 • Dret i especialitats jurídiques
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places30
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaCastellà
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióANTONIO GIMENEZ MERINO
Adreça electrònicamaster.meja@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació
Especialitats
 • Dret Privat
 • Dret Públic

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu del màster d'Estudis Jurídics Avançats és oferir uns estudis oficials de dret orientats a la recerca jurídica i a l'actualització de coneixements en els àmbits més rellevants i innovadors. En aquest sentit, s'adreça a tres segments diferents de població: graduats o llicenciats en disciplines relacionades amb el món jurídic; operadors jurídics amb experiència professional (com ara advocats, fiscals, jutges, assessors, funcionaris de l'àmbit jurídic o investigadors en aquest camp, i finalment persones interessades a elaborar una tesi doctoral o un treball de recerca jurídica, entre les quals hi ha les que tenen una vocació professional de tipus universitari.

En aquest context, el màster d'Estudis Jurídics Avançats es planteja, com a objectiu prioritari, oferir una formació transversal sòlida als estudiants i especialitzar-los en les diferents disciplines del dret, analitzant en profunditat temes de la màxima actualitat jurídica. En aquest sentit, el temari tractat en cada especialitat coincideix en bona part amb el que aborden les múltiples i reconegudes recerques del professorat que imparteix docència en el màster.

Competències

 • Tenir ben interioritzats els coneixements que permeten, en un context de recerca, ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees.

 • Aplicar els coneixements adquirits sobre resolució de problemes a entorns nous o poc coneguts dins contextos més amplis (o multidisciplinaris).

 • Enfrontar-se a la complexitat d'aplicar els coneixements propis per formular judicis a partir d'informacions, incompletes o limitades, que incloguin reflexions sobre responsabilitats socials i ètiques.

 • Comunicar coneixements, teories i conclusions a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 • Continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.

 • Desenvolupar una mentalitat analítica i investigadora per dissenyar i conduir una recerca jurídica.

 • Proposar criteris per a l'aplicació de les normes jurídiques.

 • Aplicar sistemes de protecció públics i privats que cobreixin situacions d'insuficiència o de dependència.

 • Avaluar els conflictes competencials entre ens territorials de l'Estat autonòmic espanyol.

 • Emprendre investigacions sobre els límits de la intervenció de l'Estat en l'autonomia privada.

 • Valorar i aplicar l'impacte de la dimensió normativa europea i internacional en l'ordenament intern.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El perfil d'accés està directament relacionat amb la formació investigadora i d'actualització jurídica pròpia del màster d'Estudis Jurídics Avançats. Els tres grups d'estudiants als quals s'adreça el màster són els següents.

 • En primer lloc, llicenciats o graduats en Dret o disciplines afins que vulguin una major especialització o aprofundiment en ciències jurídiques.

 • En segon lloc, operadors jurídics que vulguin un aprofundiment o actualització dels coneixements jurídics (com ara advocats, fiscals, jutges, assessors, funcionaris de l'àmbit jurídic o investigadors en aquesta matèria). Es tracta de persones que ja desenvolupen una activitat professional, però que volen complementar o actualitzar coneixements en els diferents camps del dret.

 • Finalment, persones que vulguin dur a terme una tesi doctoral o una recerca jurídica i, dins aquest grup, aquelles que vulguin desenvolupar una carrera professional universitària.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Poden accedir al màster els estudiants que disposin del títol de grau, llicenciatura o diplomatura (o equivalent) de Dret, Ciències Polítiques i de l'Administració, Gestió i Administració Pública, Relacions Laborals, Criminologia, Administració i Direcció d'Empreses, Sociologia o Economia.

En el cas de candidats amb una titulació oficial universitària que no coincideixi amb les anteriors, la Comissió Coordinadora del Màster en decideix l'accés a partir de la valoració del currículum acadèmic i l'experiència professional en l'àmbit del dret.

Preinscripció

Calendari

 • De l'1 de febrer al 30 de juny del 2023.


Resolucions: 31 de març i 7 de juliol de 2023.


Després del 30 de juny, l'aplicació de preinscripció romandrà oberta si hi ha places disponibles.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La Comissió Coordinadora del Màster té en compte els criteris següents en el procés de selecció de candidats:
 • Expedient acadèmic de la titulació d'accés (50 %).
 • Carta de motivació (25 %). Els candidats han d'adjuntar a la sol.licitud un escrit que expliqui els motius pels quals volen cursar el màster d'Estudis Jurídics Avançats.
 • Currículum (25 %). Els candidats han d'adjuntar a la sol.licitud un currículum vitae que exposi la seva trajectòria acadèmica i professional.
  Els estudiants nacionals d'un país en el que el català o l'espanyol no sigui llengua oficial hauran d'acreditar un nivell B2 d'espanyol.

Procediment de resolució

Per a cada resolució es tindrà en compte la documentació que hagi estat presentada en els terminis establerts.

Els candidats admesos han de fer un pagament de 300 euros en concepte de reserva de la plaça. Vegeu-ne més informació.
Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 18
Optatius 24
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 18
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Dret Privat
Conflictes Laborals: Mediació, Arbitratge i Procediments Judicials Optativa 2n semestre 6
Construcció Històrica del Dret Contemporani Obligatòria 1r semestre 3
Dret Patrimonial Optativa 2n semestre 6
La Diversitat de Models Familiars i el seu Tractament Jurídic Optativa 2n semestre 6
Mètodes del Dret Comparat Obligatòria 1r semestre 6
Orientació a la Recerca Jurídica Obligatòria 1r semestre 6
Responsabilitat per Danys Optativa 2n semestre 6
Teories Jurídiques Contemporànies Obligatòria 1r semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
18
Especialitat: Dret Públic
Construcció Històrica del Dret Contemporani Obligatòria 1r semestre 3
Dret Administratiu Europeu i Local Optativa 2n semestre 6
Dret de la Regulació Econòmica i del Medi Ambient Optativa 2n semestre 6
Mètodes del Dret Comparat Obligatòria 1r semestre 6
Orientació a la Recerca Jurídica Obligatòria 1r semestre 6
Reptes Actuals del Dret Constitucional Optativa 2n semestre 6
Sistemes Jurídics Multinivell Optativa 2n semestre 6
Teories Jurídiques Contemporànies Obligatòria 1r semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
18

Cursos anteriors

Pràctiques

Si bé el Màster en Estudis Jurídics Avançats té una orientació investigadora i, per tant, no inclou pràctiques curriculars, està prevista la possibilitat que l'alumnat col·labori amb les entitats participants en el programa dret al Dret amb la finalitat de realitzar una recerca aplicada que es plasmi en el seu Treball Final de Màster.A més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 500 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores, que s'articulen mitjançant la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora en la qual es fan les pràctiques.

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El màster en Estudis Jurídics Avançats permet l'accés directe als estudis de doctorat i és un títol oficial reconegut internacionalment. Serveix com a acreditació oficial de la consecució d'estudis jurídics avançats. A més, ofereix una formació adequada també per a desenvolupar activitats professionals de consultoria i assessorament jurídic en el sector públic i en el privat.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Coordinació: Rosa Ana Alija Fernández

Facultat de Dret

Diagonal, 684 - 08034 Barcelona

Secretaria: 934 020 127

mmuu.dret@ub.edu