Objectius i competències

El màster en  Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenal forma professionals que volen fer servir la metodologia científica de la criminologia per aplicar-la al delicte, a les causes, a la prevenció i a les alternatives en la lluita social contra aquest fenomen. 

Aquest màster parteix de la idea fonamental que una intervenció adequada i eficaç en l’àmbit de la criminalitat no pot deslligar-se d’una bona anàlisi social de les causes i conseqüències d’aquesta criminalitat.

El màster en Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenal té una estructura curricular i acadèmica sòlida i una plantilla docent molt acreditada, amb prestigi provat i una trajectòria consolidada. Adopta perspectives diverses en les ciències criminològiques i penals, amb un caràcter interdisciplinari, gràcies a la participació de diversos departaments universitaris i d’experts externs.

El sistema universitari aporta un instrument de docència superior que canalitza i sistematitza les preocupacions, inquietuds i necessitats dels professionals de la criminologia i de la política criminal. 

Així mateix, des de l’àmbit universitari, s’han de poder dissenyar i desenvolupar nous instruments per a la criminologia, en particular des de la perspectiva de la sociologia juridicociutadana.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Dret
Àmbit de coneixement
 • Dret i especialitats jurídiques
 • Ciències del comportament i psicologia
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits90
Places50
Durada2 anys acadèmics
Idioma de docènciaCatalà - espanyol
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióVICTOR GOMEZ MARTIN
Adreça electrònicacpc-sjp.suport@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo
Especialitats
 • Política Criminal
 • Sociologia Juridicopenal

Objectius i competències

Objectius

Aquest màster vol donar una resposta als professionals que, en el dia a dia, volen utilitzar la metodologia científica de la criminologia per donar resposta al delicte, a les seves causes, a la seva prevenció i a les alternatives en la lluita social contra aquest fenomen. Amb aquest màster, enfocat des de la perspectiva dels ensenyaments de les ciències jurídiques i socials avançades, el sistema universitari aporta un instrument de docència superior que canalitza i sistematitza les preocupacions, inquietuds i necessitats dels professionals de la criminologia i de la política criminal.
Així mateix, des de l'àmbit universitari s'han de poder dissenyar i desenvolupar nous instruments per a la criminologia, molt especialment des de la perspectiva de la sociologia juridicopenal, que posteriorment es puguin posar en pràctica sense problemes, i també instruments intel·lectuals capaços d'incidir en la realitat. Per això aquest màster motiva joves llicenciats i graduats en Criminologia o altres ciències socials afins en els àmbits de la recerca científica.
En definitiva, es pretén fomentar especialment entre els recent llicenciats i graduats l'interès per la recerca científica, ja que això permet fer progressar la criminologia com a disciplina científica autònoma en el nostre sistema universitari. Així mateix, aquests estudis afavoreixen una progressió qualitativament avançada dels coneixements dels professionals més atents i interessats, que podran posar en pràctica aquests coneixements en el dia a dia.

Competències

Competències bàsiques:
 • Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques que estan vinculades a l'aplicació d'aquests coneixements i judicis.
 • Comunicar de manera clara i sense ambigüitats les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats.


Competències específiques:
 • Analitzar de manera multidisciplinària les causes, els factors i les conseqüències de les problemàtiques delinqüencials.
 • Diagnosticar, pronosticar i fer intervencions reactives i preventives amb delinqüents, víctimes i comunitats.
 • Dissenyar, implementar, analitzar i avaluar programes de detecció i prevenció de la delinqüència.
 • Analitzar, planificar i gestionar organitzacions i institucions penals i de seguretat.
 • Identificar i analitzar els diferents plantejaments sociohistòrics i epistemològics dels problemes socials i penals.
 • Desenvolupar habilitats per resoldre conflictes de caràcter social i de convivència.
 • Distingir els diversos ordres normatius (jurídics, religiosos, ètics i socials).

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El perfil d'ingrés recomanat al màster és el d'estudiants i professionals amb especial interès en la recerca i en aprofundir en temes criminològics, sociojurídics i politicocriminals, amb formació prèvia en l'àmbit de les ciències socials i jurídiques i voluntat de continuar cursant estudis posteriors. És recomanable saber anglès, ja que una part significativa de la bibliografia està publicada en aquesta llengua.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
No hi ha requisits específics.

Preinscripció

Calendari

 • De l'1 de febrer al 30 de juny (ambdós inclosos) del 2023.


Resolucions: 31 de març i 7 de juliol de 2023.


Després del 30 de juny, l'aplicació de preinscripció romandrà oberta si hi ha places disponibles.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La Comissió del màster valora l'adequació de les candidatures a partir d'una escala de 15 punts. Se selecciona els candidats atenent els criteris següents:
 • Llicenciats i/o graduats en les àrees de les ciències socials, jurídiques, humanístiques i de la salut (5 punts).
 • Expedient acadèmic: aquest criteri només es pondera quan l'expedient acadèmic del títol s'ha expedit com a màxim durant els últims cinc anys (3 punts).
 • Currículum: activitats científiques relacionades amb la temàtica del màster (publicacions, congressos, seminaris, jornades, etc.). Es valora de manera especialment positiva l'experiència professional relacionada amb la temàtica del màster (3 punts).
 • Coneixement d'anglès o d'altres idiomes que no siguin els propis de l'Estat espanyol (2 punts).
 • Carta de motivació: els candidats han d'adjuntar a la sol·licitud un escrit en què expliquin els motius pels quals volen accedir al màster (2 punts).

Procediment de resolució

Per a cada resolució es tindrà en compte la documentació que hagi estat presentada en els terminis establerts.

Els candidats admesos han de fer un pagament de 300 euros en concepte de reserva de la plaça. Vegeu-ne més informació.Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 27
Optatius 45
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 18
TOTAL 90

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Política Criminal
Anàlisi i Avaluació de Polítiques de Seguretat Optativa 1r semestre 3
Avaluació i Tractament de Delinqüents d'Alt Risc Optativa 2n semestre 3
Comunitat, Entorn i Prevenció Optativa 1r semestre 3
Control Social i Punitiu. El Pensament Criminològic Obligatòria 1r semestre 3
Criminologia Avançada Optativa 2n semestre 3
Crítica de les Representacions Juridicopolítiques del Sofriment Optativa 2n semestre 3
Delinqüència Organitzada i de Coll Blanc Optativa 1r semestre 3
Delinqüència Sexual Optativa 2n semestre 3
Desviació, Control i Canvi Social Obligatòria 1r semestre 3
Dones i Sistema Penal: Discriminacions de Gènere i Estereotips Obligatòria 2n semestre 3
El Dret Internacional dels Drets Humans Optativa 1r semestre 3
Enjudiciament Criminal: Processos i Garanties Optativa 2n semestre 3
Espai i Control Social Optativa 2n semestre 3
Estructura, Elements i Funcions de les Normes Juridicopenals Obligatòria 1r semestre 3
Execució Penal i Mesures Alternatives Optativa 1r semestre 3
Mediació Optativa 2n semestre 3
Organitzacions i Institucions del Sistema Penal Optativa 2n semestre 3
Política Criminal Contemporània Obligatòria 1r semestre 3
Polítiques de Drogues i Drets Humans: Prohibicionisme enfront de Regulació Optativa 2n semestre 3
Psicologia Cultural i Crítica del Control Penal Optativa 1r semestre 3
Sistema Penal Estàtic i Dinàmic: Globalització i Perspectives Internacionals Obligatòria 1r semestre 3
Societat i Teoria Sociològica Contemporània Optativa 1r semestre 3
Taller de Recerca Obligatòria 2n semestre 3
Tècniques d'Investigació en Criminologia Obligatòria 2n semestre 3
Teoria de l'Estat i del Control Penal Optativa 1r semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
18
Violència de Gènere Obligatòria 1r semestre 3
Violència i Filosofia del Mal Optativa 2n semestre 3
Especialitat: Sociologia Juridicopenal
Anàlisi i Avaluació de Polítiques de Seguretat Optativa 1r semestre 3
Avaluació i Tractament de Delinqüents d'Alt Risc Optativa 2n semestre 3
Comunitat, Entorn i Prevenció Optativa 1r semestre 3
Control Social i Punitiu. El Pensament Criminològic Obligatòria 1r semestre 3
Criminologia Avançada Optativa 2n semestre 3
Delinqüència Organitzada i de Coll Blanc Optativa 1r semestre 3
Delinqüència Sexual Optativa 2n semestre 3
Desviació, Control i Canvi Social Obligatòria 1r semestre 3
Dones i Sistema Penal: Discriminacions de Gènere i Estereotips Obligatòria 2n semestre 3
El Dret Internacional dels Drets Humans Optativa 1r semestre 3
Enjudiciament Criminal: Processos i Garanties Optativa 2n semestre 3
Espai i Control Social Optativa 2n semestre 3
Estructura, Elements i Funcions de les Normes Juridicopenals Obligatòria 1r semestre 3
Execució Penal i Mesures Alternatives Optativa 1r semestre 3
Mediació Optativa 2n semestre 3
Organitzacions i Institucions del Sistema Penal Optativa 2n semestre 3
Política Criminal Contemporània Obligatòria 1r semestre 3
Sistema Penal Estàtic i Dinàmic: Globalització i Perspectives Internacionals Obligatòria 1r semestre 3
Societat i Teoria Sociològica Contemporània Optativa 1r semestre 3
Taller de Recerca Obligatòria 2n semestre 3
Tècniques d'Investigació en Criminologia Obligatòria 2n semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
18
Violència de Gènere Obligatòria 1r semestre 3
Violència i Filosofia del Mal Optativa 2n semestre 3

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. 

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. 

 

Informació institucional

 

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Aquest màster està indicat per a qui, en el futur, vulgui treballar com a operador en actiu vinculat al sistema de justícia o com a tècnic o personal de gestió en els serveis penitenciaris, justícia juvenil, serveis socials, atenció a les víctimes, mitjancers... ja sigui en l'àmbit penal, de les polítiques socials o de seguretat. Així mateix, el màster està indicat per a qui opti per un futur laboral com a criminòleg, advocat, jutge, fiscal, membre de les forces de seguretat públiques o privades, sociòleg, politòleg, psicòleg o antropòleg, principalment, i a la docència i la recerca superior.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Coordinació: VICTOR GOMEZ MARTIN
cpc-sjp.suport@ub.edu