Objectius i competències

El màster en Anàlisi Política i Assessoria Institucional té per objectiu proporcionar a estudiants i professionals de diferents àmbits els coneixements teòrics i metodològics necessaris per analitzar la realitat política i desenvolupar tasques de recerca politològica, per aplicar-los a l’àmbit professional (tasques de consultoria i assessorament) o a l’acadèmic (realització d’estudis de doctorat). 
Els estudiants hi poden conèixer els diferents enfocaments teòrics des dels quals es pot abordar tant l’acció pública i la problemàtica política i administrativa com les variables i procediments analítics que en permeten l’estudi empíric.

Les diferents matèries del màster en Anàlisi Política i Assessoria es dirigeixen a la consideració dels elements i variables que són rellevants per a l’anàlisi de les institucions, els comportaments i les polítiques públiques des d’una perspectiva teòrica i aplicada.

El màster s’adreça de manera prioritària als graduats i llicenciats en Ciència Política i de l’Administració. Habitualment, també admet estudiants de ciències socials i jurídiques.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Dret
Àmbit de coneixement
 • Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals
 • Dret i especialitats jurídiques
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places40
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaEspanyol
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióJOAN JOSEP VALLBE FERNANDEZ
Adreça electrònicamaster.analisi.politica@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

El Màster d'Anàlisi Política i Assessoria Institucional té per objectiu proporcionar a estudiants i professionals de diferents àmbits els coneixements teòrics i metodològics necessaris per analitzar la realitat política i desenvolupar tasques de recerca politològica, ja sigui per aplicar-los a l'àmbit professional (tasques de consultoria i assessorament) o acadèmic (realització d'estudis de doctorat).

Els estudiants coneixeran els diferents enfocaments teòrics des dels quals poden abordar-se tant l'acció pública i la problemàtica política i administrativa com les variables i procediments analítics que en permeten l'estudi empíric.

Competències

Competències generals:

 • Compromís ètic (capacitat de crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (anàlisi, síntesi, iniciativa i treball en equip).

 • Capacitat comunicativa (expressió oral i escrita, domini del llenguatge especialitzat).

 • Capacitat de tenir en compte els valors democràtics (pluralisme, igualtat de gènere, sostenibilitat).


Competències específiques:

 • Capacitat per disposar de tècniques, procediments i instruments d'anàlisi de l'acció pública.

 • Capacitat per desenvolupar una mentalitat analítica i investigadora.

 • Capacitat per dominar les diferents formes de presentar les investigacions.

 • Capacitat per conèixer les diferents escoles i aproximacions epistemològiques i metodològiques que constitueixen la ciència política.

 • Capacitat per raonar críticament davant els problemes polítics i socials de l'acció pública.

 • Capacitat per distingir el nivell normatiu i el nivell empíric de la reflexió politològica, i capacitat per utilitzar-los de manera adequada al problema plantejat.

 • Capacitat per reflexionar amb perspectiva estratègica o anticipant.
 • Capacitat per comprendre i avaluar les polítiques públiques en termes de rendiment i eficiència.

 • Capacitat per organitzar dades, teories i mètodes per dur a terme una investigació pròpia o en equip.

 • Capacitat per conèixer diferents formes d'organització de la informació en les institucions públiques.

 • Capacitat per reforçar el compromís ètic i deontològic derivat de la doble posició d'investigador i ciutadà.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster es dirigeix de manera prioritària als llicenciats i graduats en Ciència Política i de l'Administració. Habitualment, també admet estudiants de Ciències Socials i, excepcionalment. Jurídiques. Es considerarà la possibilitat que persones amb altres titulacions, amb motiu del seu currículum professional, puguin ingressar al màster una vegada complertes les exigències acadèmiques d'anivellament corresponents. Els futurs estudiants han de tenir interès pels assumptes públics, capacitat per a la investigació, voluntat de treball, capacitat analítica i esperit crític.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Els criteris d'accés legals estan definits al Reial decret 1393/2007. Es requereix un títol universitari oficial espanyol o un d'expedit per una institució de l'espai europeu d'educació superior. Així mateix, es preveuen les condicions d'accés per a estudiants procedents de sistemes educatius aliens a l'espai europeu d'educació superior. Tenen accés al màster els llicenciats o graduats en Ciència Política i de l'Administració i en Sociologia. Per a aquests no es requereix cap requisit especial d'accés. S'hi poden matricular també els llicenciats o graduats en qualsevol títol de ciències socials i jurídiques, amb els requisits que es determinen més avall (criteris de selecció). Molt excepcionalment, si ho accepta la Comissió d'Admissions, també s'hi podran inscriure els llicenciats o graduats en altres àrees que puguin aportar un currículum acadèmic o professional que aconselli la realització del màster.

Preinscripció

Calendari

De l'1 de febrer al 30 de juny de 2024.

Resolució: 9 d'abril (sol·licituds presentades de l'1 de febrer al 27 de març)
Resolució: 15 de juliol (sol·licituds presentades del 28 de març al 30 de juny)

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 
Les persones admeses hauran de fer un pagament de 300 € en concepte de reserva de plaça, o de 150 € en cas d’estudiants de la UB que hagin obtingut una beca en el curs 2023-2024. El pagament es farà a compte de la matrícula i s'haurà de fer efectiu en el termini de set dies naturals (improrrogables) des de la data de generació del rebut de pagament, la qual serà degudament notificada a l'interessat o interessada mitjançant correu electrònic. Aquest import no es retornarà en cas que l'estudiant finalment no es matriculi en el màster.
 

Documentació

Criteris de selecció

L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds d'admissió és la Comissió Coordinadora del màster.
 • En cas que la demanda d'inscripcions superi l'oferta de places, tenen prioritat els titulats en Ciència Política i de l'Administració per davant dels titulats en Sociologia i, finalment, de la resta de titulats en ciències socials i jurídiques.

 • En cas que el criteri anterior no sigui suficient, es té en compte la mitjana ponderada de l'expedient per establir la prelació.

 • Els estudiants que procedeixen d'altres estudis de ciències socials i jurídiques han de fer complements de formació anivelladors.

 • La Comissió d'Admissions ha d'assenyalar els suports específics que han de rebre els estudiants en situacions derivades de discapacitat perquè puguin cursar amb normalitat els estudis. S'han de seguir els protocols de caràcter general ja establerts per la UB (convenis amb l'ONCE, assistència personal, etc.). S'han de reforçar els procediments de tutela individual.

Procediment de resolució

Per a cada resolució es tindrà en compte la documentació que hagi estat presentada en els terminis establerts.

Els candidats admesos han de fer un pagament de 300 euros en concepte de reserva de la plaça. Vegeu-ne més informació.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.


Horaris

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 18
Optatius 27
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 15
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Anàlisi Política i Assessoria Institucional
Agenda i Polítiques Públiques Optativa 1r semestre 3
Anàlisi de Dades I Optativa 1r semestre 3
Anàlisi de Dades II Optativa 2n semestre 3
Anàlisi de Text i de Discurs Optativa 1r semestre 3
Anàlisi de Xarxes Optativa 2n semestre 3
Anàlisi Electoral Optativa 1r semestre 3
Anàlisi Institucional Optativa 1r semestre 3
Anàlisi Qualitativa Optativa 1r semestre 3
Assessoria d'Alts Càrrecs i Elits Polítiques Optativa 2n semestre 3
Consultoria Política Optativa 2n semestre 3
Debats Polítics Actuals Obligatòria 2n semestre 6
Direcció i Gestió d'Institucions Públiques Optativa 2n semestre 3
Disseny i Anàlisi d'Organitzacions Optativa 2n semestre 3
Governança Urbana i Polítiques Metropolitanes Optativa 2n semestre 3
Grups d'Interès i Estratègies de Lobby Optativa 1r semestre 3
Intel·ligència i Acció Estratègica Optativa 1r semestre 3
Models d'Anàlisi Politològica Obligatòria 1r semestre 6
Observatori del Govern Local Optativa 2n semestre 3
Orientació a la Recerca Obligatòria Anual 6
Pràctiques Acadèmiques Externes Optativa 1r semestre
2n semestre
3
Qualitat de la Democràcia i Representació Política Optativa 2n semestre 3
TICs i Processos Polítics Optativa 1r semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 15

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars.Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques.Informació institucional


Sortides professionals

De què podràs treballar ?

L'assoliment de les competències del màster d'Anàlisi Política i Assessoria Institucional permet desenvolupar tasques professionals d'assessoria política en tot tipus d'organismes i administracions públics, organitzacions del tercer sector, gabinets d'estudi, centres de documentació o empreses de consultoria. D'altra banda, també permet vincular-se a centres universitaris o similars, a través de tasques docents o mitjançant la realització de tesis doctorals.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Coordinació: Ana Maria Palau Roque

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.