Objectius i competències

El màster en Enginyeria Química, equivalent a l’enginyeria superior en l’especialitat de Química Industrial, s’adreça als estudiants que han cursat el grau d’Enginyeria Química i volen completar la formació en aquesta branca del saber. Es pretén, d’una banda, completar la formació bàsica per garantir una bona trajectòria professional en la indústria química i, de l’altra, donar les bases per a tots els que busquin assolir una bona formació per engegar una carrera de recerca en problemes de naturalesa quimicoindustrial amb un vessant aplicat.
El màster en Enginyeria Química s’adapta especialment bé a les característiques socioeconòmiques de l’entorn de Barcelona, que concentra una bona part de les indústries químiques bàsiques, intermèdies, de productes finals i de formulació de Catalunya. Al voltant de Barcelona, la indústria química està relacionada amb la producció, venda, distribució i assessorament en productes químics, farmacèutics, alimentaris i altres indústries afins, i és rellevant tenir en compte les implicacions mediambientals i energètiques relacionades.

El màster aprofundeix en els conceptes i fonaments de l’enginyeria química i, alhora, posa l’èmfasi en una formació orientada a tothom que ha de treballar en la indústria química transformadora, que és la dominant a l’àrea de Barcelona, i en altres d’íntimament relacionades, com ara l’alimentària, farmacèutica, biotecnològica, de l’energia, de materials, etc.

És important assenyalar que, per la tradició de la Facultat de Química on s’imparteix el màster, es persegueix també una formació equilibrada en química i enginyeria química. El màster ofereix l’orientació experimental necessària per a qui vulgui continuar estudis de doctorat.

Presentació del curs 2024-2025

 • Dimarts 16 d'abril, de 13 a 14 h. 
 • Aula 201. 

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Química
Àmbit de coneixement
 • Enginyeria química, enginyeria dels materials i enginyeria del medi natural
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits90
Places25
Durada2 anys acadèmics
Idioma de docència35 % català - 35 % espanyol - 30 % anglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (71 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióJAVIER TEJERO SALVADOR
Adreça electrònicamaster.eq@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

El màster d'Enginyeria Química té per objectiu contribuir a la formació de l'enginyer químic, un professional indispensable per a la indústria química, una de les més importants del país.
L'enginyer químic ha de saber analitzar i diagnosticar els problemes que es puguin presentar a les plantes químiques i de procés en general, i ha de saber adoptar les solucions més adequades concebent, dissenyant, fent construir i fent funcionar de manera òptima les instal·lacions i els serveis necessaris. L'activitat de l'enginyer químic inclou totes les plantes en què la matèria experimenta canvis d'estat, composició o contingut energètic característics de la indústria química i d'altres sectors relacionats (farmacèutic, biotecnològic, de materials, energètic, alimentari o mediambiental).
Així mateix, per tal de desenvolupar l'activitat amb plena satisfacció, l'enginyer químic ha ser capaç de treballar en equip exercint diferents responsabilitats, ha de ser bon comunicador, s'ha d'adaptar als canvis i ha de ser capaç d'aprendre per si mateix, de manera autònoma, per estar al dia en la professió. També ha de tenir capacitat d'anàlisi i de síntesi i ha de saber integrar coneixements per tal de prendre les decisions correctes.

Competències

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements amplis que li permetin ser original en el seu treball, integrar-los i aplicar-los en entorns nous.

 • Ser capaç d'emetre judicis responsables socialment i èticament a partir d'informació limitada.

 • Comunicar-se bé davant tot tipus d'auditoris i amb diferents suports.

 • Ser capaç d'aprendre de manera autodidacta i autònoma.


Competències generals

 • Mostrar responsabilitat i adaptabilitat a situacions noves.

 • Treballar en grup i en equips multidisciplinaris i internacionals.

 • Formular solucions creatives als problemes.

 • Tenir iniciativa i intel·ligència emocional i ser tolerant a la frustració.

 • Ser capaç de localitzar, analitzar, prioritzar i integrar la informació.


Competències específiques

 • Establir solucions econòmicament viables a problemes tècnics aplicant coneixements de matemàtiques, física, química i altres ciències naturals amb raonament crític.

 • Plantejar models matemàtics i fer ús d'aplicacions informàtiques per resoldre problemes.

 • Saber dirigir i supervisar instal·lacions i plantes i gestionar els materials processats i l'energia.

 • Dirigir i organitzar empreses, sistemes de producció i serveis, i gestionar l'organització del treball i els recursos humans amb criteris de seguretat industrial, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat i gestió mediambiental.

 • Gestionar la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològiques.

 • Dirigir i dur a terme la verificació i el control d'instal·lacions, processos i productes, i certificacions, auditories, verificacions, assajos i informes.

 • Saber redactar, presentar i desenvolupar projectes tècnics o de recerca en l'àmbit de l'enginyeria química.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster s'adreça a estudiants amb una formació científica o tècnica que inclogui les competències en matemàtiques, física, química i enginyeria química pròpies de les titulacions que habiliten per a la professió d'enginyer tècnic industrial en l'especialitat de química industrial, així com coneixements bàsics de llengua anglesa (nivell mínim, B2) que facin possible adquirir les competències pròpies del títol proposat. Els titulats amb aquest perfil han d'estar motivats per orientar la seva professió a la innovació, l'aplicació i el desenvolupament de tecnologia per al diagnòstic i la resolució de problemes en plantes químiques.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Pot accedir al màster d'Enginyeria Química, vinculat a la professió d'enginyer químic, tothom que hagi adquirit les competències recollides en l'apartat 3 de l'Ordre ministerial CIN/351/2009 de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació de títols oficials vinculats a la professió d'enginyer tècnic industrial. La formació dels candidats ha d'estar d'acord amb el que estableix l'apartat de l'Ordre que fa referència al mòdul de Tecnologia Específica de Química Industrial.
Així, doncs, poden accedir directament al màster els graduats amb un títol que habiliti per a la professió d'enginyer tècnic o enginyera tècnica industrial en l'especialitat de química industrial. Es poden admetre graduats en altres titulacions, amb coneixements bàsics de matemàtiques, física, química i enginyeria química, si cursen prèviament els complements de formació necessaris. La Comissió de Coordinació del màster determina, en cada cas, els complements de formació que cal cursar.

Preinscripció

Calendari

Primer període: de 2 d'abril al 19 de juliol del 2024.

Segon període: de l'1 d'agost al 10 de setembre del 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Els criteris bàsics d'admissió i selecció que utilitza la Comissió de Coordinació del màster són:

 • Estar en possessió d'una titulació oficial d'accés al màster. Es valora haver cursat matèries relacionades amb la professió d'enginyer químic i l'experiència professional en el camp de l'enginyeria química (60 %).

 • Competències relacionades amb les llengües d'impartició del màster. Es requereixen coneixements mínims d'anglès (nivell B1 del Marc europeu comú de referència) (20 %).

 • Expedient acadèmic (10 %).

 • Actitud i motivació (es valora per mitjà d'una carta de motivació i, opcionalment, mitjançant una entrevista personal) (10 %).

Procediment de resolució

La Comissió de Coordinació del màster, formada pel coordinador del màster, que la presideix, una representació del professorat dels departaments que imparteixen com a mínim un 20 % de la docència, una representació de l'alumnat i el cap de la Secretaria d'Estudiants i Docència, que fa les funcions de secretari de la Comissió, és l'organisme encarregat de decidir sobre l'admissió d'estudiants.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 42
Optatius 18
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 30
TOTAL 90

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Enginyeria Química
Anàlisi i Estimació del Risc Optativa 3
Direcció d'Operacions en el Sector Químic Obligatòria 6
Disseny de Catalitzadors Optativa 3
Disseny i Anàlisi d'Experiments Optativa 3
Disseny i Operació de Plantes en Discontinu Optativa 3
Economia i Processos Químics Obligatòria 6
Enginyeria de Processos Obligatòria 9
Enginyeria de Productes Obligatòria 6
Estada en Empreses Optativa 9
Experimentació en Enginyeria Química Obligatòria 6
Gestió de la Innovació Optativa 3
Gestió de Projectes Optativa 3
Processos Industrials i Gestió Ambiental Optativa 6
Simulació d'Operacions Unitàries i de Processos Obligatòria 9
Tecnologia de Partícules Optativa 3
Treball Final de Màster Obligatòria 30

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster d'Enginyeria Química
Enginyeria de Processos i Enginyeria del Producte Optativa 6
Experimentació en Enginyeria Química I Optativa 6
Introducció a l'Enginyeria Química Optativa 6
Operacions de Separació Optativa 6
Reactors Químics Optativa 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura optativa de pràctiques curriculars de 9 crèdits.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant, consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. El coordinador del màster o professor en què aquest delegui serà el responsable de realitzar la coordinació de les pràctiques externes.

Informació institucional

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Les tasques pròpies de l'enginyer químic són estudiar, fer viable, projectar, dirigir, construir, instal·lar, treballar i mantenir les indústries que involucren processos químics, fisicoquímics i de bioenginyeria (excepte obra civil), les seves instal·lacions complementàries i els seus equips, maquinària, aparells i instruments.
L'enginyer químic troba sortides professionals a les empreses d'enginyeria (estudis, disseny d'operacions i processos, gestió de projectes, assessoria tècnica, etc.) i a les empreses químiques i afins (direcció, disseny d'operacions i plantes, operació i manteniment de plantes i equips, estudis diversos, gestió, recerca, desenvolupament i innovació, etc.). Així mateix, pot treballar com a tècnic comercial, en assegurances, com a consultor, auditor, responsable dels sistemes integrats de gestió (qualitat, medi ambient, seguretat i salut), avaluació de projectes i assessoria legal.
En el sector públic es poden esmentar la docència universitària i d'ensenyament mitjà, la recerca, el desenvolupament i la innovació, la gestió, la inspecció, la col·laboració i l'assessorament en el compliment de la legislació industrial i mediambiental vigent.
Com a professional independent, l'enginyer químic pot dissenyar projectes i fer estudis, avaluacions, auditories, dictàmens i certificacions, peritatges, per a tots els sectors econòmics i socials que ho requereixin.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Facultat de Química

Martí i Franquès, 1

08028 Barcelona

master.eq@ub.edu

934 021 200 | 934 021 20

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.