Objectius i competències

El màster universitari en Direcció i Gestió de Centres Educatius dona resposta a les necessitats de formació de persones interessades en l’estudi i la pràctica de direcció d’institucions educatives no universitàries. La seva orientació és professionalitzadora.

 
Amb més de trenta anys d’experiència en la formació d’equips directius i en la capacitació d’especialistes en gestió educativa, el curs planteja l’estudi de continguts relacionats fonamentalment amb els rols i les funcions dels càrrecs directius. També s’adreça a tothom que estigui vinculat a la direcció de departament i de coordinació de cicle. Això inclou direcció, vicedirecció, cap d’estudis i secretaria acadèmica.

El quadre docent està constituït per professorat de diversos departaments de la UB. També hi col·laboren especialistes externs: directius d’institucions educatives públiques i privades, gerents, consultors i professionals en exercici de la inspecció educativa, que contribueixen a enfortir el caràcter instrumental i pràctic del màster.

Sessions informatives

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Educació
Àmbit de coneixement
 • Ciències de l'educació
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places35
Durada1 any acadèmic
Idioma de docència90 % espanyol - 10 % català
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióTRINIDAD Y. MENTADO LABAO
Adreça electrònicamdgce@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

El màster està orientat a dos objectius clau:
 • Adquirir i desenvolupar les capacitats associades a la direcció, gestió i administració d'institucions educatives no universitàries.
 • Formar-se com a persones i esdevenir professionals que destaquin per la capacitat de lideratge democràtic, de compliment amb els principis d'eficàcia, rigor i satisfacció, i d'orientació pels valors d'equitat i justícia.

Competències

Les competències específiques que desenvolupa el màster són les següents:
 • Capacitat per analitzar i avaluar la naturalesa del treball directiu i dels diversos rols, funcions i estils de direcció.
 • Lideratge d'equips educatius i capacitat per exercir les tasques de direcció de personal.
 • Capacitat per elaborar dissenys que condueixin a la recollida i interpretació de dades relatives a l'exercici de la funció directiva.
 • Capacitat per emprar estratègies i instruments pertinents propis d'una pràctica professional directiva eficient i satisfactòria en el marc d'institucions educatives democràtiques.
 • Capacitat per comprendre i interpretar la normativa bàsica que afecta la gestió escolar per tal d'aplicar-la de manera pertinent.
 • Capacitat per dissenyar, implementar i avaluar propostes i pràctiques professionals d'organització i gestió d'institucions i serveis educatius.
 • Capacitat per gestionar grups humans mitjançant processos de motivació, negociació, resolució de conflictes i treball en equip.
 • Capacitat per emprar estratègies i instruments pertinents per a la gestió de la informació i dels recursos materials i funcionals.
 • Capacitat per dissenyar i implementar estratègies d'acció orientades a la construcció de vincles sòlids i sostenibles amb la comunitat escolar, orientats a implicar-la eficaçment en els processos educatius.
 • Capacitat per promoure i gestionar processos de canvi i d'aprenentatge en organitzacions educatives.
 • Capacitat per dissenyar, implementar i avaluar projectes i plans de millora mitjançant metodologies de recerca relacionades amb la recerca acció.
 • Capacitat per analitzar i avaluar experiències professionals presentades per l'alumnat amb la finalitat d'inferir aprenentatges en termes d'estratègies i instruments per a la gestió de caràcter pràctic i aplicat.
 • Capacitat per analitzar i avaluar la naturalesa, objectius, estructura, cultura i sistemes de treball de les institucions educatives no universitàries, en tant que organitzacions formals.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Preferentment, professionals vinculats a l'educació formal o no formal a centres educatius no universitaris, però també graduats o llicenciats en qualsevol àmbit d'estudi que s'orientin professionalment cap a l'àmbit educatiu.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Titulacions oficials d'accés al màster: llicenciatura, arquitectura, enginyeria, diplomatura i grau.

Preinscripció

Calendari

Primer període: de l'1 de febrer al 30 de juny del 2024.
Notificacions: resolucions parcials la primera quinzena de cada mes.

Segon període: de l'1 de juliol al 4 de setembre del 2024.
Notificacions: 9 de setembre.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

 • 1.Titulacions acadèmiques universitàries relacionades amb els estudis sobre educació(fins a 4 punts).
 • 2.Experiència professional en tasques de direcció de centres educatius i càrrecs de coordinació acadèmica (fins a 3 punts).
 • 3.Experiència professional docent, en tasques administratives o de suport psicopedagògic en institucions educatives (fins a 2 punts).
 • 4.Congruència del currículum amb les finalitats del màster (fins a 1 punt).


Els quatre criteris s'apliquen simultàniament.

Procediment de resolució

La Comissió de Màster valora únicament les sol·licituds que incloguin la documentació requerida (documentació acadèmica, carta de motivació i currículum) i que incorporin el pagament de la taxa de preinscripció. En el termini previst en el calendari de preinscripció, es notificaran les resolucions per correu electrònic o amb la publicació al web.

L'alumnat que ha cursat els estudis a la Universitat de Barcelona no ha de presentar la documentació acadèmica.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.


Horaris

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 35
Optatius 0
Pràctiques externes 5
Treball final de màster 20
TOTAL 60

Relació d''assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Direcció i Gestió de Centres Educatius
Avaluació Institucional i Desenvolupament Organitzatiu Obligatòria 1r semestre 5
Gestió Acadèmica Obligatòria 2n semestre 5
Gestió Administrativa i Econòmica Obligatòria 2n semestre 5
Innovació i Recerca Obligatòria 1r semestre 5
Institució Educativa i el seu Context Extern Obligatòria 2n semestre 5
Lideratge i Recursos Humans Obligatòria 1r semestre 5
Organització d'Institucions Educatives i Acció Directiva Obligatòria 1r semestre 5
Pràctiques Externes Obligatòries Obligatòria 2n semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 20

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. 

 

Informació institucional

 

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?


 • Direcció d'institucions educatives de caràcter formal i no formal (direcció, gerència, vicedirecció, direcció de departament, coordinació de cicle, etc.).

 • Creació de centres docents.

 • Càrrecs tècnics de l'administració educativa.

 • Inspecció educativa.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Facultat d'Educació

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona

mdgce@ub.edu 

93 403 13 14 | 93 403 51 96 | 93 403 47 28

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.