Objectius i competències

El màster en Psicopedagogia s’adreça a titulats universitaris que vulguin una formació integral i multidisciplinària en l’àmbit psicopedagògic. El caràcter del màster és fonamentalment professionalitzador i està dirigit a professionals en actiu de l’àmbit socioeducatiu i a altres titulats que cerquin una actualització o una formació especialitzada.
Ofereix tres especialitats vinculades als dos grans entorns d’intervenció del professional de la psicopedagogia: l’educatiu i el sociolaboral. En relació amb l’entorn sociolaboral, l’especialitat té el mateix nom (Orientació Psicopedagògica en l’Entorn Sociolaboral), i en relació amb l’entorn educatiu es diferencia l’especialitat en Intervenció Psicopedagògica en Educació Infantil i Primària, de l’especialitat en Orientació Psicopedagògica en Educació Secundària. Aquesta darrera especialitat és l’equivalent al títol del màster que habilita per a l’exercici de la professió de professor d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes en l’especialitat d’orientació educativa.

Sessions informatives
 

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Educació
Àmbit de coneixement
 • Ciències de l'educació
 • Ciències del comportament i psicologia
 • Interdisciplinari
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places50
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaCatalà i castellà
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Especialitat d'Intervenció Psicopedagògica per a la Millora de la Pràctica Educativa: 18,46 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024.
CoordinacióELIA LOPEZ CASSA
Adreça electrònicamaster.psicopedagogia@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació
Especialitats
 • Intervenció Psicopedagògica en Educació Infantil i Primària
 • Orientació Psicopedagògica en Educació Secundària
 • Orientació Psicopedagògica en l'Entorn Sociolaboral

Objectius i competències

Objectius

 • Formar-se com a professionals de l'educació competents en l'àmbit psicopedagògic per intervenir en l'orientació educativa i professional, en l'atenció a la diversitat, i en l'assessorament sobre processos d'ensenyament i aprenentatge i les seves dificultats.
 • Aprofundir els coneixements de planificació i gestió dels serveis psicopedagògics, i de l'orientació, assessorament i avaluació psicopedagògica.
 • Analitzar i interpretar críticament les polítiques, les pràctiques i els contextos d'intervenció psicopedagògica per actuar-hi de manera òptima, i ser capaços de millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge que s'hi desenvolupen.
 • Facilitar i utilitzar els instruments de treball i les estratègies d'acció que millorin la planificació i gestió dels serveis psicopedagògics, i l'orientació, assessorament i avaluació psicopedagògica.
 • Aprendre a actuar de manera ètica i professional davant els casos teòrics i pràctics que es desenvolupin al llarg de la formació i en el futur exercici professional.

Competències

Competències bàsiques

 • Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació d'aquests coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant d'una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.


Competències generals

 • Capacitat per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis o multidisciplinaris.
 • Capacitat per prendre decisions a partir de l'anàlisi reflexiva dels problemes, aplicant-hi els coneixements i avenços de la psicopedagogia amb actitud crítica.
 • Capacitat per comunicar les decisions professionals i les conclusions, i també els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, de manera clara i sense ambigüitats.
 • Capacitat per prendre consciència de les creences i estereotips sobre la pròpia cultura i les altres cultures o grups i de les implicacions sobre l'actuació professional. Capacitat per potenciar el respecte de les diferències individuals i socials.
 • Capacitat per respondre i actuar de manera adequada i professional, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió.
 • Capacitat per actualitzar-se de manera permanent en les TIC per utilitzar-les com a instruments per al disseny i el desenvolupament de la pràctica professional.
 • Capacitat per implicar-se en la pròpia formació permanent, per reconèixer els aspectes crítics que cal millorar en l'exercici de la professió, per adquirir independència i autonomia.


Competències específiques

 • Capacitat per diagnosticar i avaluar les necessitats socioeducatives de persones, grups i organitzacions a partir de diferents metodologies, instruments i tècniques, prenent en consideració les singularitats del context.
 • Capacitat per assessorar i orientar professionals de l'educació i agents socioeducatius en l'organització, disseny i implementació de processos i experiències d'ensenyament i aprenentatge, i facilitar així l'atenció a la diversitat i a la igualtat d'oportunitats.
 • Capacitat per aplicar els principis i fonaments de l'orientació al disseny d'actuacions afavoridores del desenvolupament personal i professional de les persones.
 • Capacitat per dissenyar, implementar i avaluar pràctiques educatives, programes i serveis que donin resposta a les necessitats de persones, organitzacions i col·lectius específics.
 • Capacitat per planificar, organitzar i implementar serveis psicopedagògics.
 • Capacitat per aplicar els fonaments i principis bàsics de la gestió a la planificació d'accions de coordinació i lideratge d'equips psicopedagògics, i afavorir així el treball en xarxa entre els diferents agents i les diverses institucions socioeducatives.
 • Capacitat per analitzar, interpretar i proposar actuacions, tenint en compte les polítiques educatives derivades d'un context social dinàmic i en evolució contínua.
 • Capacitat per formular noves propostes de millora de la intervenció psicopedagògica, fonamentades en els resultats de la investigació psicopedagògica.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Aquest màster s'adreça a professionals amb una formació universitària prèvia, que vulguin consolidar una nova formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, orientada a l'especialització professional en l'àmbit psicopedagògic. El caràcter del màster és fonamentalment professionalitzador, per la qual cosa està dirigit a dos col·lectius: professionals en actiu de l'àmbit educatiu que volen actualitzar-se en el camp psicopedagògic, i titulats que volen una formació especialitzada en psicopedagogia.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Titulacions d'accés directe:

Graduats o llicenciats en Pedagogia i Psicologia, diplomats o graduats en Formació del Professorat amb menció específica o formació reconeguda en l'àmbit de l'atenció a la diversitat.

Titulacions d'accés amb matèries d'anivellament*:

Diplomats o graduats en Formació del Professorat, Educació Social i Treball Social.
Altres titulats universitaris amb experiència professional acreditada en l'àmbit de la intervenció psicopedagògica.

També s'hi poden admetre estudiants d'altres països amb titulacions superiors equivalents.

*La Comissió del màster estableix en cada cas el contingut concret d'aquests crèdits atenent als coneixements previs dels estudiants. Els crèdits corresponents als mòduls anivelladors, fins a un màxim de 30 crèdits, versaran sobre continguts relatius a les bases pedagògiques i psicològiques de la intervenció psicopedagògica.

Preinscripció

Calendari

Primer període: de l'1 de febrer al 31 de maig del 2024.
Notificacions: 26 de juny del 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Els criteris de selecció establerts per la Comissió del Màster es valoren atenent a les característiques següents, per ordre de prioritat:
 • Adequació del perfil acadèmic: es prioritza les titulacions d'accés directe. En relació amb les altres titulacions es valora el currículum acadèmic i professional en relació amb l'àmbit psicopedagògic.
 • Valoració de l'expedient acadèmic (mitjana de l'expedient).
 • Experiència professional prèvia.
 • Valoració de la motivació i l'interès en el projecte de formació.

Procediment de resolució

La Comissió Coordinadora del màster valorarà únicament les sol·licituds que incloguin la documentació requerida (documentació acadèmica, carta de motivació i currículum) i incorporin el pagament de la taxa de preinscripció. En el termini previst en el calendari de preinscripció es notificaran les resolucions electrònicament o a través de la publicació al web.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.  

Horaris

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 15
Optatius 25
Pràctiques externes 14
Treball final de màster 6
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Intervenció Psicopedagògica en Educació Infantil i Primària
Avaluació Psicopedagògica Obligatòria 1r semestre 5
Estratègies i Recursos d'Intervenció Psicopedagògica en Educació Infantil i Primària Optativa 2n semestre 10
Intervenció Psicopedagògica en els Processos d'Ensenyament i Aprenentatge Optativa 2n semestre 5
Models d'Orientació i Assessorament Psicopedagògic Obligatòria 1r semestre 5
Orientació i Tutoria Optativa 2n semestre 5
Planificació i Gestió de Serveis Psicopedagògics Obligatòria 1r semestre 5
Pràcticum Obligatòria 2n semestre 14
Trastorns del Neurodesenvolupament Optativa 2n semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 6
Especialitat: Orientació Psicopedagògica en Educació Secundària
Avaluació Psicopedagògica Obligatòria 1r semestre 5
Intervenció Psicopedagògica en els Processos d'Ensenyament i Aprenentatge Optativa 2n semestre 5
Models d'Orientació i Assessorament Psicopedagògic Obligatòria 1r semestre 5
Orientació i Tutoria Optativa 2n semestre 5
Orientació Psicopedagògica per al Desenvolupament Personal, Acadèmic i Professional a Secundària Optativa 2n semestre 10
Planificació i Gestió de Serveis Psicopedagògics Obligatòria 1r semestre 5
Pràcticum Obligatòria 2n semestre 14
Trastorns del Neurodesenvolupament Optativa 2n semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 6
Especialitat: Orientació Psicopedagògica en l'Entorn Sociolaboral
Avaluació Psicopedagògica Obligatòria 1r semestre 5
Estratègies i Recursos d'Intervenció Psicopedagògica en l'Edat Adulta Optativa 2n semestre 10
Intervenció Psicopedagògica en la Formació Permanent i Desenvolupament Professional Optativa 2n semestre 5
L'Orientació i les Transicions Laborals Optativa 2n semestre 5
La Inserció Social i Laboral de les Persones amb Discapacitat Optativa 2n semestre 5
Models d'Orientació i Assessorament Psicopedagògic Obligatòria 1r semestre 5
Planificació i Gestió de Serveis Psicopedagògics Obligatòria 1r semestre 5
Pràcticum Obligatòria 2n semestre 14
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 6

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Psicopedagogia
Diagnòstic i Orientació Educativa Optativa 1r semestre 2
Didàctica i Currículum Optativa 1r semestre 2
Diversitat i Educació Optativa 1r semestre 2
Pensament Pedagògic i Social Contemporani Optativa 1r semestre 2
Psicologia Evolutiva i de l'Educació Optativa 1r semestre 2
Trastorns del Desenvolupament Optativa 1r semestre 2

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. 

 

Informació institucional

 

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El màster prepara per a l'exercici de la psicopedagogia. Els professionals de la Psicopedagogia centren les seves funcions en els processos educatius d'orientació i ensenyament i aprenentatge en un ampli ventall d'ocupacions de l'entorn educatiu i sociolaboral.

Sortides professionals en l'àmbit educatiu:*
Gabinets psicopedagògics i departaments d'orientació psicopedagògic.
Serveis d'orientació universitària.
Serveis educatius especialitzats:
- Equips d'assessorament psicopedagògic.
- Serveis educatius especialitzats (centres d'atenció a persones amb disminució, en problemes motrius, centres de recursos educatius per a persones amb discapacitats visuals i auditives, etc.).
- Equips d'assessorament en llengua i cohesió social.
- Equips especialitzats en trastorns generalitzats de comportament i de conducta.
- Centres de desenvolupament infantil i atenció primerenca.
- Centres residencials d'acció educativa.

Sortides professionals en l'àmbit sociolaboral:
- Serveis públics d'ocupació.
- Serveis d'informació i orientació de les administracions públiques (promoció econòmica, joventut, regidories d'immigració, etc.).
- Serveis d'orientació professional e inserció professional
- Centres de formació professional i consultories de formació.
- Agrupacions empresarials.
- Serveis de suport a la integració laboral
- Centres especials de treball.
- Consultories i departaments de recursos humans.
- Fundacions de caràcter educatiu i social.
- Editorials i mitjans de comunicació.

*En el cas dels estudiants que cursin l'especialitat Orientació Psicopedagògica en Educació Secundària, el títol és equivalent al títol del màster que habilita per a l'exercici de la professió de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes en l'especialitat d'orientació educativa. Aquest és un requisit per accedir a llocs específics d'intervenció psicopedagògica en els centres públics.

Contacte

Coordinadora: 
Elia López Cassa

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.