Objectius i competències

El màster en Educació en Territoris Rurals forma professionals qualificats perquè coneguin la ruralitat i tinguin la formació suficient per atendre les necessitats educatives que es generen en aquests territoris i per avançar en la millora de la qualitat d’educació en aquests contextos.
En les disciplines pròpies de les ciències de l’educació, l’educació en territoris rurals (escola rural) ha estat sempre molt poc tractada. No s’ha tingut en compte ni en els plans de formació destinats a professionals de l’educació, ni en l’àmbit de la recerca pròpiament. 

Hi ha pocs plans de formació inicial que tractin aquesta temàtica de forma teoricopràctica i encara menys les investigacions competitives que en permetin construir coneixement. Amb l’objectiu de cobrir aquestes necessitats, sorgeix la necessitat de formar professionals que coneguin l’educació rural i poder ajudar a dignificar la vida en els contextos rurals.

Sessió informativa

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Educació
Àmbit de coneixement
 • Ciències de l'educació
Modalitat de docència
 • Semipresencial
Crèdits60
Places50
Durada1 any acadèmic
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióROSER BOIX TOMAS
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Barcelona
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Rovira i Virgili
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

 • Exercir la tasca educativa adequada a les necessitats pròpies dels territoris rurals.
 • Prendre consciència de la importància i necessitat d'una educació de qualitat als territoris rurals.
 • Valorar el territori rural des d'una perspectiva transdisciplinària i traslladar-la als discents.

Competències

Competències generals
 • Habilitat per avaluar situacions complexes mitjançant innovacions educatives rigoroses.
 • Capacitat per seleccionar i avaluar la teoria científica adequada sobre el camp d'estudi per a una presa de decisions argumentada científicament.
 • Coneixements sobre la diversitat de la pràctica pedagògica en territoris específics.
 • Capacitat per adquirir coneixements avançats i aplicar-los en contextos diversos i en investigacions educatives.
 • Capacitat per fer recerca sobre educació en contextos rurals. Habilitat per utilitzar l'argumentació per superar prejudicis sobre l'escola rural i consolidar el pensament crític.

 

Competències específiques
 • Capacitat per identificar la complexitat de la governabilitat dels centres educatius ubicats en territoris rurals.
 • Capacitat per planificar el procés d'ensenyament i aprenentatge en centres educatius rurals.
 • Habilitat per analitzar la importància del paper de l'educació per al desenvolupament rural i l'equilibri territorial.
 • Capacitat per descriure la pràctica educativa multigrau a partir de la innovació i la reflexió integrada.
 • Capacitat per comparar la pràctica educativa multigrau amb la pràctica educativa graduada.
 • Habilitat per reconèixer els coneixements obtinguts en el marc d'habilitats i actituds pròpies de la pràctica educativa multigrau.
 • Capacitat per analitzar i interpretar models d'innovació i recerca aplicats a l'educació en el territori rural.
 • Habilitat per reconèixer i aplicar metodologies i tècniques d'investigació educativa en el territori rural.
 • Capacitat per relacionar la interdisciplinarietat dels coneixements científics amb la pràctica pedagògica rural.
 • Habilitat per reconèixer les característiques i funcions dels principals agents socials i educadors que intervenen en el desenvolupament rural.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Els principals coneixements acadèmics que ha de disposar el futur estudiant estan relacionats amb el sistema educatiu espanyol, les dimensions i accepcions de l'educació (educació formal, no formal i informal), i els fonaments de la didàctica general; a més de dominar les TIC, especialment bases de dades, bases d'emmagatzematge d'informació i programes propis de processament de text.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Titulacions oficials d'accés:

 • Graduats en Mestre Educació Infantil
 • Graduats en Mestre Educació Primària
 • Graduats en Pedagogia
 • Graduats en Educació Social
 • Llicenciats en Psicopedagogia
   

També podran accedir els alumnes amb títols oficials equivalents obtinguts per l'anterior ordenació dels ensenyaments (llicenciats i diplomats).


Preinscripció

Calendari

Primer període: de l'1 de febrer al 30 de juny del 2024.
Notificacions: resolucions parcials la primera quinzena de cada mes.

Segon període: de l'1 de juliol al 4 de setembre del 2024.
Notificacions: 9 de setembre.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Els requisits d'accés i selecció són els següents:

 1. Expedient acadèmic del títol d'accés (nota mínima de 6). Es pretén que els estudiants que accedeixin al màster tinguin una formació mínima de nivell. Ponderació del 60 %.
 2. Entrevista professional. Es pretén conèixer les motivacions i els interessos professionals que el condueixen a fer el màster. Ponderació del 30 %.
 3. Es considera un mèrit valorable el fet de disposar del nivell B1 d'anglès, així com dominar les TIC, especialment: base de dades, base d'emmagatzematge d'informació i programes propis de processament de text. Ponderació del 10 %.

Procediment de resolució

La Comissió de Coordinació del màster és l'encarregada d'aquest procediment.
La resolució s'ha de fer per escrit, igual que la notificació a l'estudiant. El termini per presentar una reclamació és d'un màxim de quinze dies després d'haver rebut la resolució i la via de presentació és mitjançant una notificació al coordinador del màster.
La resolució definitiva amb la llista d'admesos es porta a terme en un termini màxim d'un mes després d'havers-se reunit la Comissió de Coordinació.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.  

Horaris

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 30
Optatius 18
Pràctiques externes 6
Treball final de màster 6
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Educació en Territoris Rurals
Cultura Rural, Espai Rural i Comunitat Rural com a Educador Obligatòria 1r semestre 3
El Paper de l'Escola Rural en el Desenvolupament Rural Obligatòria 1r semestre 3
Escola Rural i Dimensió Territorial Optativa 2n semestre 3
Escola Rural i Emprenedoria Optativa 2n semestre 3
Escola Rural, Territori i Tecnologia Optativa 2n semestre 3
Formació Permanent del Mestre Rural Optativa 2n semestre 3
Investigació sobre Educació Rural Optativa 2n semestre 3
L'Escola Rural i el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge Obligatòria 1r semestre 3
La Investigació i Avaluació de Processos d'Innovació i Desenvolupament Territorial Obligatòria 2n semestre 3
La Planificació Curricular amb Grups Multinivell Obligatòria 1r semestre 3
Mestre Rural i Desenvolupament Territorial Obligatòria 1r semestre 3
Models d'Investigació Educativa en el Territori Rural i Fonts d'Informació per a la Recerca Obligatòria 2n semestre 3
Organització i Gestió de l'Escola Rural Obligatòria 1r semestre 3
Patrimoni Local, Desenvolupament Rural i Educació Optativa 2n semestre 3
Perspectives Metodològiques i Tècniques d'Investigació Educativa Rural Obligatòria 2n semestre 3
Pràctiques Externes Obligatòria 1r semestre 6
Teoria i Història de l'Escola Rural Optativa 2n semestre 6
Transformacions Socioculturals, Politicoeconòmiques i Històriques del Territori Rural Obligatòria 1r semestre 3
Treball Col·laboratiu del Mestre Rural Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. 

 

Informació institucional

 

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte

Facultat d'Educació

Pg. de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Coordinador: ROSER BOIX TOMAS 

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.