Objectius i competències

El màster en Activitat Física i Educació, aprofundeix en la formació específica relacionada amb la utilització educativa de l’activitat motriu en diferents contextos i proporciona els coneixements i recursos necessaris per dur a terme recerca i innovació dins d’aquest àmbit.


Sessions informatives
La formació avançada del màster permet aconseguir l’excel·lència en el desenvolupament de l’activitat motriu, l’educació física i la intervenció social, difondre els resultats de la recerca i innovacions que es produeixen de les seves activitats i, si escau, incorporar-se a un programa de doctorat per afrontar amb excel·lència l’elaboració d’una tesi doctoral.

El màster en Activitat Física i Educació es planteja noves necessitats de pràctica motriu, com ara les activitats físiques per a persones amb necessitats educatives especials, l’esport adaptat, la intervenció social i l’envelliment de la població, i innova en les pràctiques tradicionals de l’educació física i l’esport. Per això, en la docència del màster participen professionals de l’àmbit de la psicologia, la salut, l’educació i la intervenció social.

Va dirigit a professionals de l’àmbit de l’educació física i l’activitat física esportiva, educadors socials i professionals vinculats amb l’àmbit educatiu, i diplomats, llicenciats o graduats en l’àmbit de l’educació i, concretament, en l’educació física, que tinguin la motivació de cursar estudis de doctorat o investigar en el camp de l’educació física i l’esport.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Educació
Àmbit de coneixement
 • Ciències de l'educació
 • Activitat física i ciències de l'esport
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places25
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaCatalà i castellà
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióMARCELO BRAZ VIEIRA
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació
Especialitats
 • Activitat Física i Educació en Contextos Formals
 • Activitat Física i Intervenció Socioeducativa

Objectius i competències

Objectius

Aportar els coneixements epistemològics, metodològics i tècnics bàsics que situïn l'estudiant en el llindar de la recerca i la innovació en el marc de l'educació física i l'esport, i complementar la formació dels professionals d'aquest àmbit proporcionant coneixements i recursos específics vinculats amb l'aplicació de l'activitat motriu en diferents contextos educatius formals i no formals. Els termes utilitzats il.lustren la dimensió social i educativa de l'activitat motriu. La intenció del títol és especificar la seva manifestació tant en l'aspecte de l'educació formal com no formal. Aquest primer nivell de concreció té com a finalitat diferenciar altres manifestacions possibles, com ara la salut o l'alt rendiment fisicoesportiu. El títol es vincula explícitament amb les dues especialitats que ofereix la titulació. Concretament es correspon amb el paper de l'activitat motriu com a mitjà d'intervenció social, com a element clau per a l'educació de la persona mitjançant les manifestacions principals de l'activitat motriu, i com a àmbit per a la innovació i la recerca educativa aplicada.

Competències

Es desenvolupen les competències següents:

 • Habilitats cognitives, emocionals i comunicatives fonamentals per al treball en equip i la gestió de projectes en el marc de l'activitat física, l'esport i l'educació física.

 • Capacitat per dissenyar i aplicar recerques en l'àrea d'educació física establint hipòtesis i objectius de recerca pertinents amb la perspectiva de l'estudi.

 • Capacitat per adaptar el disseny i la metodologia utilitzats a la naturalesa de l'objecte d'estudi i a les línies de recerca de les àrees de coneixement de les ciències de l'educació física, l'activitat física i l'esport.
 • Capacitat per interpretar i contrastar els resultats obtinguts mitjançant la discussió i l'elaboració de conclusions pertinents i coherents amb els objectius de l'estudi i les recerques similars fetes en el marc de l'educació física, l'activitat física i l'esport.

 • Capacitat per planificar estratègies de difusió de la innovació i de la recerca dutes a terme en el marc de l'activitat física i l'esport.

 • Capacitat per aplicar els coneixements teòrics i pràctics adquirits a les situacions específiques d'aprenentatge que es produeixen en diversos contextos i àmbits de l'educació física.

 • Capacitat per dissenyar estratègies per a l'aplicació i avaluació de projectes d'innovació vinculats al marc de l'educació física i l'esport.

 • Capacitat per planificar una intervenció educativa de qualitat des de l'educació física i altres àmbits a partir dels coneixements i recursos proporcionats.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Professionals de l'àmbit de l'educació física i l'activitat física esportiva, educadors socials i professionals vinculats a l'àmbit educatiu.
Diplomats, llicenciats o graduats en l'àmbit de l'educació i l'educació física, amb la motivació de cursar estudis de doctorat o fer recerca en el camp de l'educació física i l'esport.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Els estudiants provinents daltres titulacions relacionades amb l'àmbit de l'educació o de l'Activitat Física i l'Esport, diferents de les esmentades i que, per tant, no compleixin dels requisits previs per cursar el màster universitari, poden ser admesos si, prèviament a la formalització de la matrícula, acrediten haver fet un màxim de 18 crèdits de complements de formació. Aquests crèdits també es poden fer simultàniament amb el màster: Educació Física a Primària (6 cr.), Condició Física i Salut (6 cr.), Habilitats Motrius (6 cr.).

Preinscripció

Calendari

Primer període: de l'1 de febrer al 30 de juny del 2024.
Notificacions: resolucions parcials la primera quinzena de cada mes.

Segon període: de l'1 de juliol al 4 de setembre del 2024.
Notificacions: 9 de setembre.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

 • Expedient acadèmic de la titulació d'accés al curs (30 %).
 • Experiència professional en l'àmbit de l'educació física i l'esport (30 %).
 • Entrevista personal en la qual es valora l'adequació del currículum professional al perfil recomanat per cursar els estudis de màster (20 %).
 • Experiència professional en altres àmbits educatius (10 %).
 • Pertinència dels estudis previs fets en altres programes de postgrau (10 %).

Procediment de resolució

La Comissió de Màster valora únicament les sol·licituds que incloguin la documentació requerida (documentació acadèmica, carta de motivació i currículum) i que incorporin el pagament de la taxa de preinscripció. En el termini previst en el calendari de preinscripció, es notificaran les resolucions per correu electrònic o amb la publicació al web.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Horaris

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 12.5
Optatius 35
Pràctiques externes 2.5
Treball final de màster 10
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Activitat Física i Educació en Contextos Formals
Activitat Física i Cognició: Perspectives i Recursos per a l'Educació Física, la Intervenció Socioeducativa i la Iniciació Esportiva Optativa 2n semestre 2.5
Activitat Física i Programes Destinats a Col·lectius Susceptibles d'Intervenció Social Optativa 1r semestre 2.5
Actuacions Educatives d'Èxit en l'Educació Física i l'Esport Optativa 2n semestre 2.5
Àmbits i Models d'Innovació i Recerca en Activitat Física, Educació Física i Esport Obligatòria 1r semestre 5
Cultura i Història de l'Activitat Física, l'Educació Física i l'Esport. Línies de Recerca i Innovació Optativa 2n semestre 2.5
Disseny i Gestió de Projectes d'Innovació i Recerca Obligatòria 1r semestre 5
El Desenvolupament de Valors i Habilitats Socials mitjançant l'Activitat Física Optativa 2n semestre 2.5
Esport de Persones amb Discapacitat Optativa 2n semestre 2.5
Estratègies Didàctiques: vers l'Autonomia de l'Alumne Optativa 1r semestre 2.5
Habilitats Motrius: Aprenentatge i Aplicació Educativa. Models Teòrics i Línies de Recerca Optativa 2n semestre 2.5
Inclusió en Educació Física i Alumnes amb Necessitats Educatives Especials Optativa 2n semestre 2.5
Innovació Curricular en Educació Física Optativa 1r semestre 2.5
L'Esport en Edat Escolar: un Estudi Crític del seu Ensenyament Optativa 2n semestre 2.5
La Intervenció Socioesportiva com a Promotora de la Inclusió Social Optativa 1r semestre 2.5
La Professió Docent en l'Educació Física i l'Esport: Perfil Competencial i Eines Comunicatives Optativa 2n semestre 2.5
La Qualitat de l'Educació Física Optativa 1r semestre 2.5
Manifestacions Esportives i Expressives en Edat Escolar Optativa 2n semestre 2.5
Mètodes i Dissenys de Recerca en Educació Física Escolar Optativa 1r semestre 2.5
Mitjans i Instruments per a l'Anàlisi de l'Activitat Física i Esportiva Obligatòria 1r semestre 2.5
Nous Enfocaments de l'Avaluació en Educació Física Optativa 1r semestre 2.5
Pràctiques Externes Obligatòria 2n semestre 2.5
Sociologia de l'Activitat Física, l'Educació Física i l'Esport Optativa 2n semestre 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 10
Especialitat: Activitat Física i Intervenció Socioeducativa
Activitat Física i Cognició: Perspectives i Recursos per a l'Educació Física, la Intervenció Socioeducativa i la Iniciació Esportiva Optativa 2n semestre 2.5
Activitat Física i Programes Destinats a Col·lectius Susceptibles d'Intervenció Social Optativa 1r semestre 2.5
Actuacions Educatives d'Èxit en l'Educació Física i l'Esport Optativa 2n semestre 2.5
Àmbits i Models d'Innovació i Recerca en Activitat Física, Educació Física i Esport Obligatòria 1r semestre 5
Cultura i Història de l'Activitat Física, l'Educació Física i l'Esport. Línies de Recerca i Innovació Optativa 2n semestre 2.5
Disseny i Gestió de Projectes d'Innovació i Recerca Obligatòria 1r semestre 5
El Desenvolupament de Valors i Habilitats Socials mitjançant l'Activitat Física Optativa 2n semestre 2.5
Esport de Persones amb Discapacitat Optativa 2n semestre 2.5
Estratègies Didàctiques: vers l'Autonomia de l'Alumne Optativa 1r semestre 2.5
Habilitats Motrius: Aprenentatge i Aplicació Educativa. Models Teòrics i Línies de Recerca Optativa 2n semestre 2.5
Inclusió en Educació Física i Alumnes amb Necessitats Educatives Especials Optativa 2n semestre 2.5
Innovació i Canvi de les Relacions de Gènere en l'Activitat Física, l'Educació Física i l'Esport Optativa 1r semestre 2.5
L'Esport en Edat Escolar: un Estudi Crític del seu Ensenyament Optativa 2n semestre 2.5
La Intervenció Socioesportiva com a Promotora de la Inclusió Social Optativa 1r semestre 2.5
La Professió Docent en l'Educació Física i l'Esport: Perfil Competencial i Eines Comunicatives Optativa 2n semestre 2.5
La Qualitat de l'Activitat Física i de l'Esport de Persones amb Discapacitat Optativa 1r semestre 2.5
Manifestacions Esportives i Expressives en Edat Escolar Optativa 2n semestre 2.5
Mètodes i Dissenys de Cooperació i Desenvolupament mitjançant l'Activitat Física i l'Esport Optativa 1r semestre 2.5
Mitjans i Instruments per a l'Anàlisi de l'Activitat Física i Esportiva Obligatòria 1r semestre 2.5
Multiculturalitat en l'Activitat Física, l'Educació Física i l'Esport: Línies de Recerca i Actuació Optativa 1r semestre 2.5
Pràctiques Externes Obligatòria 2n semestre 2.5
Sociologia de l'Activitat Física, l'Educació Física i l'Esport Optativa 2n semestre 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 10

Cursos anteriors

Pràctiques

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

La demanda creixent de l'activitat física en contextos formals i no formals indica la necessitat de professionals que aprofundeixin en els àmbits de la innovació i la recerca en educació física i esports, i en 'intervenció social, per la qual cosa la professió de docent en els diferents àmbits de l'educació primària i secundària, i també en formació investigadora del professor universitari són perfils que aporta aquest màster. Igualment, en l'àmbit social s'observen necessitats de professionals formats en 'esport, oci i intervenció social en col.lectius amb necessitats especials, que requereixen una formació especialitzada, per la qual cosa es necessiten professionals innovadors en centres penitenciaris, centres de salut, esport adaptat i altres centres.
De la mateixa manera, la formació en recerca del màster també permet satisfer la demanda dels llicenciats i graduats que volen no només iniciar una carrera en recerca en aquest àmbit sinó també accedir als programes de doctorat oferts en l'àmbit de l'activitat física, educació física i esport. Finalment, l'educació física necessita professionals formats en la innovació, tant per a l'àmbit educatiu com per als àmbits en què l'activitat física pot introduir millores socials.

Contacte

Facultat d'Educació

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona

masters.educacio@ub.edu

93 403 13 14 - 93 403 51 96 - 93 403 47 28

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.