Objectius i competències

El màster en Intervencions Socials i Educatives va dirigit a estudiants amb interès en l’àmbit social i educatiu per obtenir eines que els permetin innovar i ampliar coneixements a partir d’incorporar la recerca a la pràctica pròpia,  i per rebre formació en planificació, assessorament, recerca i avaluació en contextos socioeducatius vulnerables. És un màster de recerca que permet l’habilitació per accedir al doctorat.
El màster analitza el context social i educatiu actual i pretén donar-hi una resposta innovadora, justa i equitativa. Per aquest motiu, un dels objectius principals és que els estudiants adquireixin competències per abordar, des de la recerca, la intervenció, la innovació i el canvi, les problemàtiques i situacions noves de les poblacions vulnerables i dels col·lectius en risc de vulnerabilitat. 

El màster capacita l’estudiant en un sector professional ampli (treball social, educació, salut comunitària, etc.) i li proporciona una formació profunda per al desenvolupament de la recerca, la direcció i gestió, la planificació i avaluació, i l’assessoria i supervisió. 

El màster s’adreça tant a titulats de formació universitària superior en l’àmbit educatiu (educació social, pedagogia, educació infantil, educació primària, psicologia educativa i equivalents) o en l’àmbit social (treball social, infermeria social, psicologia social, sociologia, antropologia i equivalents), com a altres titulats que acreditin una trajectòria professional sòlida en l’àmbit educatiu o social.

Sessions informatives
 

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Educació
Àmbit de coneixement
 • Ciències de l'educació
 • Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals
 • Estudis de gènere i estudis feministes
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places25
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciacatalà i castellà
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióESTHER LUNA GONZALEZ
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

Els objectius del màster d'Intervencions Socials i Educatives són les següents:

 • Facilitar l'adquisició de coneixements aprofundits i el desenvolupament d'una perspectiva crítica en relació amb les característiques de la societat actual, incidint especialment en els processos de globalització i canvi i l'impacte que tenen en la configuració i el desenvolupament de polítiques, intervencions i accions socials i educatives. Es pretén que els estudiants construeixin un marc de reflexió que els serveixi de referent per prendre decisions relacionades amb la recerca, la innovació i la intervenció social i educativa.

 • Proporcionar una formació que capaciti per dissenyar i dur a terme recerques socials i educatives amb la finalitat de dissenyar i desenvolupar intervencions per a la innovació i el canvi. Aquesta formació posa un èmfasi especial en la recerca participativa.

 • Facilitar una formació orientada al desenvolupament de tasques amb un alt grau de responsabilitat al govern d'institucions: planificació, gestió i avaluació de serveis, plans i programes en els àmbits social i educatiu.

 • Proporcionar coneixements sobre assessoria, supervisió i formació en els àmbits social i educatiu per dissenyar i desenvolupar una acció professional en aquests àmbits d'acció.

 • Facilitar l'adquisició de coneixements aprofundits en relació amb l'acció comunitària com a perspectiva o marc referencial i com a context per a la recerca, la innovació i la intervenció social i educativa, incidint especialment en el disseny i la implantació de polítiques i estratègies participatives.

 • Proporcionar la possibilitat d'aprofundir en diferents àrees d'intervenció, contextualitzant així la formació general i transversal que aporta el màster, segons els interessos de l'estudiant.

Competències

Competències generals
 • Diagnosticar, planificar, formular i avaluar accions en el marc de les institucions que intervenen en els àmbits socials i educatius tant per facilitar els processos d'inclusió social i educativa com per permetre incrementar la cohesió social en un context de major justícia social.
 • Aplicar habilitats i actituds relacionals per identificar, valorar, planificar i analitzar els elements que s'han de tenir en compte per treballar i dirigir equips interdisciplinaris en entorns socials i educatius.
 • Analitzar dinàmiques socials i educatives aplicant models teòrics comprensius relacionats amb el desenvolupament humà i la inclusió social en les polítiques i intervencions socials i educatives.Competències específiques
 • Dissenyar programes institucionals i pautes d'intervencions adreçades a la promoció i afirmació de col.lectius que presenten situacions de vulnerabilitat i al desenvolupament de xarxes socials que facilitin el suport mutu i la participació social.
 • A partir de les necessitats i potencialitats detectades, formular i planificar objectius i criteris que permetin guiar la planificació de programes, accions i processos cooperatius destinats a la millora de l'acció comunitària i educativa.
 • Analitzar i valorar indicadors de qualitat i de bones pràctiques en programes i projectes d'acció social i educativa, i formular propostes i criteris per millorar la qualitat i la innovació en l'acció social i educativa.
 • Formular criteris i propostes per transferir coneixements teòrics i pràctics amb la finalitat tant de capacitar equips professionals com d'acompanyar, incentivar i assessorar equips interdisciplinaris en les accions socials i educatives.
 • Analitzar i interpretar críticament els canvis que introdueix la societat del coneixement en relació amb el treball, l'educació, la cultura i la participació ciutadana.
 • Identificar i aplicar estratègies metodològiques de recollida i anàlisi d'informació per garantir el rigor dels processos de recerca que tenen com a finalitat la transmissió de coneixements i alhora per estructurar, de manera coherent i sistemàtica, l'informe corresponent.
 • Identificar i aplicar estratègies metodològiques que permetin orientar processos de recerca participativa i portar a terme un procés de recerca participativa vinculat cap a la millora de la intervenció social i educativa.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster d'Intervencions Socials i Educatives s'adreça a titulats amb una formació universitària superior en l'àmbit educatiu (educació social, pedagogia, educació infantil, educació primària, psicologia educativa o estudis equivalents) o en l'àmbit social (treball social, infermeria social, psicologia social, sociologia, antropologia o estudis equivalents), a més d'altres titulats que acreditin una trajectòria professional sòlida en l'àmbit educatiu o social.

El màster preveu un doble perfil d'ingrés. D'una banda, professionals graduats o llicenciats, amb experiència en l'àmbit social o educatiu, que tenen la intenció d'investigar o estudiar els processos implicats en la comprensió i transformació social. Aquesta via permet accedir al doctorat.

D'altra banda, graduats, llicenciats o diplomats en l'àmbit social o educatiu que vulguin adquirir un coneixement aprofundit de les polítiques i les pràctiques professionals en els àmbits d'intervenció del màster, des d'una perspectiva reflexiva, analítica dels diferents enfocaments i fonamentada en l'avaluació i la recerca, que els permeti alhora assolir la capacitació per dirigir processos d'innovació i de millora, desenvolupar tasques amb un alt grau de responsabilitat, i assessorar i supervisar processos en els àmbits social i educatiu.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Poden accedir al màster d'Intervencions Socials i Educatives els titulats amb una formació universitària superior en l'àmbit educatiu (educació social, pedagogia, educació infantil, educació primària, psicologia educativa o estudis equivalents) o en l'àmbit social (treball social, infermeria social, psicologia social, sociologia, antropologia o estudis equivalents), a més d'altres titulats que acreditin una trajectòria professional sòlida en l'àmbit educatiu o social.

Preinscripció

Calendari

Primer període: de l'1 de febrer al 30 de juny del 2024.
Notificacions: resolucions parcials la primera quinzena de cada mes.

Segon període: de l'1 de juliol al 4 de setembre del 2024.
Notificacions: 9 de setembre.
El segon període de preinscripció i de matrícula s'obrirà en el cas que hi hagi places vacants.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Per a la selecció i l'admissió dels candidats es tenen en compte els criteris següents, per ordre de prioritat:
1. Trajectòria professional. Es prioritza l'experiència professional continuada, tot i que es tenen en compte les experiències laborals esporàdiques, la participació en voluntariats i les pràctiques no curriculars (40 %).
2. Trajectòria formativa. Es prioritzen les titulacions d'accés definides i es tenen en compte altres formacions (màsters, postgraus i altres estudis relacionats amb el màster) (30 %).
3. Expedient acadèmic. Es té en compte la puntuació mitjana obtinguda en el grau o els estudis equivalents (20 %).
4. Motivacions. Es valoraren els elements motivadors i que justifiquen l'elecció del màster (10 %).

Procediment de resolució

La Comissió de Màster valora únicament les sol·licituds que incloguin la documentació requerida (documentació acadèmica, carta de motivació i currículum) i que incorporin el pagament de la taxa de preinscripció. En el termini previst en el calendari de preinscripció, es notificaran les resolucions per correu electrònic o amb la publicació al web.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.  

Horaris

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 24
Optatius 24
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 12
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Intervencions Socials i Educatives
Acció i Organització Comunitària per a la Innovació en la Intervenció Social i Educativa Obligatòria 1r semestre 3
Acció Social i Educativa amb Persones Grans Optativa 2n semestre 3
Acció Socioeducativa en la Justícia: Mesures Penals a la Comunitat Optativa 2n semestre 3
Anàlisi Qualitativa en la Recerca Educativa Optativa 2n semestre 3
Anàlisi Quantitativa en la Investigació Socioeducativa Optativa 2n semestre 3
Assessoria i Supervisió en les Polítiques i les Institucions Socials i Educatives Obligatòria 2n semestre 3
Conflicte i Mediació: Anàlisi des d'una Perspectiva Sistèmica Optativa 2n semestre 3
Convivència Social i Cultura de Pau Optativa 2n semestre 3
Dependència, Diversitat Funcional i Processos de Participació Política Optativa 2n semestre 3
Elaboració de Projectes d'Investigació Educativa i Social Optativa 1r semestre 3
Estratègies d'Obtenció de la Informació en la Investigació Educativa i Social Optativa 1r semestre 3
Infància i Adolescència: Participació i Protecció Optativa 1r semestre 3
Innovació Social i Societat Digital Optativa 2n semestre 3
Inserció Sociolaboral i Col·lectius Vulnerables Optativa 1r semestre 3
Intervencions Socials i Educatives en el propi Context Obligatòria 2n semestre 6
L'Anàlisi de Xarxes en la Recerca i Intervenció Educativa i Social Optativa 1r semestre 3
L'Escriptura de Textos Cientificoacadèmics Optativa 1r semestre 3
La Immigració i la seva Dimensió Socioeducativa Optativa 2n semestre 3
La Planificació, la Gestió i l'Avaluació dels Serveis Socials Optativa 2n semestre 3
Participació Social i Innovació en la Intervenció Social i Educativa Optativa 1r semestre 3
Planificació, Gestió i Avaluació de Polítiques i Institucions Socials i Educatives Obligatòria 1r semestre 3
Polítiques Socials, Desenvolupament Humà i Inclusió Social Obligatòria 1r semestre 3
Promoció de la Salut i Prevenció en Contextos Socioeducatius Optativa 2n semestre 3
Recerca Descriptiva, Explicativa i Avaluativa Optativa 2n semestre 3
Recerca Històrica, Filosòfica i Comparativa Optativa 1r semestre 3
Recerca Orientada a la Comprensió i la Transformació Optativa 2n semestre 3
Recerca Participativa en l'Àmbit Social i Educatiu Obligatòria 2n semestre 6
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 12
Violència Masclista Optativa 2n semestre 3

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. 

 

Informació institucional

 

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El màster proporciona una formació profunda per al desenvolupament de la recerca, la direcció i gestió, la planificació i avaluació, i  l'assessoria i supervisió. Així, capacita l'estudiant en un sector professional ampli:

 • treball social
 • educació
 • salut comunitària  
 • i altres àrees relacionades.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Facultat d'Educació

Pg. de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Coordinadora: ESTHER LUNA GONZALEZ

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.