Objectius i competències

El màster en Investigació i Canvi Educatiu pretén constituir una resposta al conjunt de necessitats i requeriments acadèmics i socials que estan directament relacionats amb els propòsits de canvi, innovació i millora que els sistemes educatius escolars i no formals tenen plantejats en una societat globalitzada i del coneixement.
Les institucions educatives demanden, cada vegada més, professionals amb prou formació perquè siguin capaces de fomentar el canvi personal i institucional tenint com a principis normatius les idees de revisió i anàlisi de les pròpies pràctiques. El canvi, la innovació i l’avaluació són, doncs, els components conceptuals que presideixen aquest programa de màster.

La missió és preparar per a la recerca en els àmbits de la didàctica, la formació i l’avaluació en diversos nivells del sistema educatiu, incloent-hi l’educació superior. La formació ha d’ajudar a constituir entorns d’aprenentatge que tendeixin a crear actituds favorables vers el canvi, potenciant l’anàlisi crítica, la reflexió, la col·laboració i el compromís amb la societat i la seva millora. També es fa imprescindible oferir als professionals de l’educació instruments i recursos que els ajudin a transformar i millorar la pràctica docent.

L’espai europeu d’educació superior té una especial repercussió en els processos de formació docent, de docència i d’acreditació dels programes universitaris. Aquest programa està pensat per oferir respostes fonamentades a aquestes demandes, amb criteris pedagògics i des d’una perspectiva de recerca.

Sessions informatives

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Educació
Àmbit de coneixement
 • Ciències de l'educació
 • Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places25
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaCastellà
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióJOSE LUIS MEDINA MOYA
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

 • Adoptar perspectives epistemològiques i metodològiques per dur a terme recerques educatives centrades tant en l'aprofundiment en la comprensió de la realitat educativa com en la seva transformació i canvi.
 • Adquirir actituds indagadores i recursos per a la recerca en les formes de reflexionar i intervenir en les pràctiques educatives.
 • Preparar-se per concebre i dissenyar projectes de recerca educativa i per dur-los a la pràctica.
 • Sensibilitzar-se, mitjançant els processos i recursos que proporciona la recerca educativa, per detectar i comprendre els problemes i les necessitats educatives del present i per promoure processos de transformació i de millora orientats des de la recerca.
 • Aprofundir en les aportacions de la didàctica, la formació i l'avaluació com a perspectives potents per comprendre i millorar la pràctica educativa.
 • Preparar-se per aplicar totes les aportacions de la didàctica, la formació i l'avaluació a diferents contextos, nivells i modalitats de l'educació formal i no formal.
 • Aprofundir en totes aquestes capacitats en l'àmbit de l'educació superior.

Competències

 • Comprendre i analitzar les dimensions subjectives, relacionals i institucionals de les pràctiques pedagògiques mitjançant la reflexió sobre l'experiència.
 • Entendre, reflexionar, investigar i aprofundir en els components formatius i avaluadors en situacions educatives diverses i amb una perspectiva multidisciplinària.
 • Comprendre els components teòrics i metodològics de l'avaluació educativa i aplicar-los a la resolució d'un tema d'interès i rellevància educativa.
 • Dissenyar, aplicar i avaluar estratègies creatives i innovadores en les relacions educatives individuals i grupals.
 • Investigar situacions educatives en entorns multiculturals i diferencials des de la perspectiva de la diversitat cultural, ètnica, socioeconòmica i generacional.
 • Adquirir coneixements sobre els actuals corrents de les polítiques sobre política, gestió, qualitat i avaluació institucional en educació superior.
 • Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, d'aplicació pràctica i de presa de decisions davant situacions de canvi en el marc de la política i de la gestió universitària, dels processos pedagògics i d'avaluació en educació superior.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster està pensat per a estudiants i professionals de l'àmbit educatiu en exercici que vulguin orientar-se cap a la recerca educativa amb la intenció de continuar la formació amb estudis de doctorat o que busquin incidir en la pràctica educativa des de l'activitat professional, ajudats per procediments i processos de recerca.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
L'accés al màster es pot fer des de qualsevol titulació de grau, diplomatura o llicenciatura.
- En primera instància, hi tindrien accés les persones amb estudis universitaris (en pedagogia, magisteri, educació infantil o primària, educació social, psicopedagogia, estudis pedagògics que habiliten com a professor d'educació secundària, o altres professions educatives, etc.).

- En segona instància, les persones amb titulacions universitàries en altres àmbits de les ciències humanes, les ciències socials, les ciències naturals, les ciències experimentals i tecnològiques i les ciències de la salut que es dediquin professionalment a l'educació. En aquest cas s'ha d'acreditar un mínim de dos anys d'experiència docent en l'àmbit formal o informal. Perquè la comissió pugui valorar l'experiència, la persona sol.licitant ha d'aportar la certificació de la institució o empresa on hagi desenvolupat les activitats pedagògiques en què constin les activitats desenvolupades i una memòria justificativa en què es descriguin i s'argumentin les competències adquirides durant aquesta activitat. En aquests casos, es valorarà haver cursat programes de formació pedagògica reglats o no reglats.

Preinscripció

Calendari

Primer període: de l'1 de febrer al 30 de juny del 2024.
Notificacions: resolucions parcials la primera quinzena de cada mes.

Segon període: de l'1 de juliol al 4 de setembre del 2024.
Notificacions: 9 de setembre.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Tenen prioritat per accedir al màster les persones amb estudis d'educació. En segona instància, també les persones amb titulacions universitàries de qualsevol altra especialitat que es dediquin professionalment a l'educació.

Es tenen en compte els criteris següents:
 • Titulacions acadèmiques universitàries relacionades amb estudis sobre educació, i expedient acadèmic (30 %).
 • Experiència professional en el camp de l'educació (20 %).
 • Experiència investigadora en el camp de l'educació (20 %).
 • Congruència del currículum i dels interessos del candidat amb les finalitats del màster (20 %).
 • Altres mèrits (10 %).

Procediment de resolució

La Comissió de Màster valora únicament les sol·licituds que incloguin la documentació requerida (documentació acadèmica, carta de motivació, currículum i certificat d'experiència docent) i que incorporin el pagament de la taxa de preinscripció. En el termini previst en el calendari de preinscripció, es notificaran les resolucions per correu electrònic o amb la publicació al web.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.


Horaris

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 18
Optatius 30
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 12
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Investigació i Canvi Educatiu
Anàlisi Qualitativa en la Recerca Educativa Optativa 2n semestre 3
Anàlisi Quantitativa en la Investigació Socioeducativa Optativa 2n semestre 3
Avaluació de Centres, Programes i Sistemes Educatius Optativa 2n semestre 3
Avaluació dels Aprenentatges Optativa 2n semestre 6
Avaluació Educativa Obligatòria 1r semestre 3
Educació Inclusiva: Transformació de l'Escola i del Sistema Educatiu Optativa 1r semestre 3
Elaboració de Projectes d'Investigació Educativa i Social Optativa 1r semestre 3
Estratègies d'Obtenció de la Informació en la Investigació Educativa i Social Optativa 1r semestre 3
Experiència i Alteritat: Diferència i Subjectivitat en les Pràctiques Educatives Optativa 2n semestre 3
Fonaments Epistemològics de la Investigació Educativa Obligatòria 1r semestre 3
Formació Docent i Educació Superior Obligatòria 1r semestre 3
Implicacions Educatives de les Tecnologies Digitals Optativa 1r semestre 3
Innovació i Canvi Educatiu en Educació Superior Optativa 2n semestre 3
Investigació Educativa en Contextos Multiculturals i Diferencials Optativa 1r semestre 3
Investigació i Canvi Curricular Obligatòria 1r semestre 3
L'Escriptura de Textos Cientificoacadèmics Optativa 1r semestre 3
La Relació Educativa: Experiència i Saber Pedagògic Obligatòria 1r semestre 3
Pensar l'Educació en Temps de Crisi: Mirades Filosòfiques Obligatòria 2n semestre 3
Política i Gestió de Qualitat en Educació Superior Optativa 2n semestre 6
Recerca Descriptiva, Explicativa i Avaluativa Optativa 2n semestre 3
Recerca Històrica, Filosòfica i Comparativa Optativa 1r semestre 3
Recerca Orientada a la Comprensió i la Transformació Optativa 2n semestre 3
Sabers Pedagògics i Formació del Professorat Optativa 2n semestre 6
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 12

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. 

 

Informació institucional

 

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Aquest màster es dirigeix a dos tipus d'estudiants:
 • Els interessats a completar el perfil acadèmic amb estudis que donen competències per al món professional. Les sortides professionals estan relacionades amb perfils professionals dedicats a la didàctica, la formació de professorat i l'avaluació educativa.
 • Els interessats a iniciar-se en la recerca, que poden continuar amb una tesi doctoral en Educació i Societat una vegada han finalitzat el màster.

Contacte

Facultat d'Educació

Pg. de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona

masters.educacio@ub.edu

93 403 13 14 | 93 403 51 96 | 93 403 47 28

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.