Objectius i competències

El màster en Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura és un dels pocs espais de formació per a la recerca en didàctica de la llengua i la literatura, entesa com a disciplina autònoma. 
​​​El propòsit del màster és formar investigadors capacitats per analitzar processos relacionats amb l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i la literatura, professionals que puguin fer propostes d’intervenció que ajudin a donar resposta als reptes que afecten l’educació lingüística i literària en la societat actual.

Sessions informatives

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Educació
Àmbit de coneixement
 • Ciències de l'educació
 • Filologia, estudis clàssics, traducció i lingüística
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places25
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciacatalà - espanyol
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióMARIA DOLORS FONT ROTCHES
Adreça electrònicamasters.educacio@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Divulga

Objectius i competències

Objectius

 • Proporcionar els conceptes fonamentals i les metodologies de recerca bàsiques en didàctica de la llengua i la literatura.
 • Promoure projectes de recerca en l'àmbit de la didàctica de la llengua i la literatura.
 • Conèixer les orientacions metodològiques més adequades per dur a terme una recerca relacionada amb l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües i de la literatura.
 • Obrir vies per transferir els resultats de la recerca a la pràctica educativa.
 • Establir connexions entre els processos de recerca i els reptes socials relacionats amb la formació de la competència comunicativa i lingüística.

Competències

Competències generals
 • Relacionar els objectius de la recerca amb els problemes i les necessitats del sistema educatiu.
 • Obtenir informació avançada procedent de diverses fonts documentals en un context de recerca científica i tecnològica o altament especialitza, analitzar-la i interpretar-la de manera detallada i fonamentada pel que fa als aspectes tant teòrics com pràctics.
 • Dissenyar una proposta de recerca que prevegi els requisits d'un procés científic.


Competències específiques

Quan acaben el màster, els estudiants estan capacitats per:
 • Seleccionar la teoria científica adequada i l'enfocament metodològic pertinent en funció del tema i dels objectius de la recerca.
 • Identificar els conceptes relatius a l'estudi de les llengües en contacte, especialment les de comunitats bilingües i les que són producte de moviments migratoris, que permeten analitzar les realitats escolars multilingües.
 • Reconèixer les aproximacions metodològiques més rellevants en la recerca sobre la formació del lector literari, a partir del corpus de la literatura infantil i juvenil.
 • Identificar els conceptes fonamentals sobre l'ensenyament de la lectura i de l'escriptura i el procés d'alfabetització, com a base per a la formulació de recerques sobre aquests processos.
 • Interpretar les característiques dels gèneres discursius propis de les situacions d'ensenyament i aprenentatge.
 • Examinar, seleccionar i utilitzar els instruments, les tècniques i els recursos més adequats per a la recerca en didàctica de la llengua i la literatura.
 • Analitzar els processos interactius i d'aprenentatge que es produeixen en la realitat quotidiana de l'aula, a partir d'un treball sistemàtic, metòdic i rigorós.
 • Connectar els propis interessos de recerca amb alguna de les línies de recerca del programa.
 • Desenvolupar un projecte autònom, en el qual es concretin els aprenentatges adquirits, que pugui servir com a primer pas per a una tesi doctoral futura.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El perfil d'accés recomanat per als futurs estudiants és:
- Graduats en Educació Primària i Educació Infantil o màsters en Formació del Professorat interessats a especialitzar-se en la recerca en l'àrea de la didàctica de la llengua i la literatura.
- Graduats (o llicenciats) en alguna titulació relacionada directament amb els continguts del màster (Filologia, Pedagogia, Psicopedagogia, Traducció i Interpretació, etc.) interessats a especialitzar-se en la recerca en l'àrea de la didàctica de la llengua i la literatura.
- Professors d'educació infantil, primària i secundària, de persones adultes i d'escoles d'idiomes que percebin la formació en recerca com una via de formació permanent per poder incidir en la millora de les pràctiques educatives personals i del seu entorn professional.
- Titulats, professors i experts estrangers (principalment llatinoamericans i de països orientals) que tinguin interès a rebre una formació específica per a la recerca en l'àrea de la didàctica de la llengua i la literatura.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Titulacions d'accés requerides:
 • Grau d'Educació Primària i Educació Infantil.
 • Grau (o llicenciatura) de Filologia, Llengües Modernes, Llengües Aplicades, Traducció i Interpretació, Pedagogia, Psicopedagogia, Humanitats, Comunicació Audiovisual o equivalent.


També poden ser admeses al programa persones amb alguna titulació no esmentada en l'apartat anterior, sempre que tinguin experiència com a professors de llengua o literatura.

Pel que fa a l'alumnat amb titulacions estrangeres, cal considerar l'equivalència amb les titulacions esmentades en els paràgrafs anteriors.

Per a l'admissió al màster és necessari tenir coneixements d'espanyol (nivell C) i d'anglès (nivell B1).


Complements formatius

 • Els alumnes que provinguin d'una titulació que no tingui relació amb la llengua (o les llengües), la literatura i la didàctica, i que no tinguin experiència en aquest àmbit disciplinari, han de cursar de manera obligatòria, a l'inici del màster, l'assignatura Introducció a la Didàctica de la Llengua i la Literatura, de cinc crèdits.


 • Els alumnes que provinguin d'una titulació que no prevegi l'ensenyament dels fonaments introductoris a les metodologies de recerca en educació, han de cursar de manera obligatòria, a l'inici del màster, l'assignatura Introducció a la Recerca en la Didàctica de la Llengua i la Literatura, de cinc crèdits.

Preinscripció

Calendari

- Primer període: de l'1 de febrer al 30 de juny de 2024.
Resolució: la primera quinzena del mes següent de presentar la sol·licitud.

- Segon període: de l'1 de juliol fins al 4 de setembre de 2024.
Resolució: 9 de setembre

S'obrirà un nou període extraordinari al setembre en el cas que restin places vacants.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

En el procés de selecció de l'alumnat es tenen en compte els criteris següents: expedient acadèmic, experiència professional i raons que impulsen a cursar el màster. Aquests criteris es valoren de la manera següent (amb una puntuació màxima de quinze punts):

 • Expedient acadèmic del títol amb què s'accedeix al màster (fins a set punts).
 • Coneixement d'altres idiomes, especialment català i francès (fins a dos punts).
 • Experiència en grups o projectes de recerca (fins a dos punts).
 • Experiència com a professor de llengua o literatura (fins a dos punts).
  Possessió de beques o ajudes per cursar el màster (fins a dos punts).

Procediment de resolució

La Comissió de Màster valora únicament les sol·licituds que incloguin la documentació requerida (documentació acadèmica, carta de motivació i currículum) i que incorporin el pagament de la taxa de preinscripció. En el termini previst en el calendari de preinscripció, es notificaran les resolucions per correu electrònic o amb la publicació al web.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.
 

Horaris

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 22.5
Optatius 25
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 12.5
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura
Anàlisi de la Parla Optativa 2n semestre 2.5
Avenços en la Investigació sobre Adquisició i Aprenentatge de Segones Llengües Optativa 2n semestre 2.5
Competències Orals Optativa 1r semestre 5
Didàctica de Llengües en Entorns Digitals Optativa 1r semestre 5
El Lector Juvenil Optativa 2n semestre 2.5
Fonaments de la Recerca en Didàctica de la Llengua Obligatòria 1r semestre 5
La Literatura i l'Àmbit Audiovisual: Educació, Plantejaments Didàctics i de Recerca Optativa 2n semestre 5
Literatura Digital Optativa 2n semestre 2.5
Metodologia de la Recerca Etnogràfica Obligatòria 1r semestre 5
Models de Recerca en Educació Literària Obligatòria 1r semestre 5
Redacció i Publicació de Textos Científics i Acadèmics Obligatòria 1r semestre 2.5
Seminari de Recerca Avançada I Obligatòria 1r semestre 2.5
Seminari de Recerca Avançada II Obligatòria 2n semestre 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 12.5

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura
Introducció a la Didàctica de la Llengua i la Literatura Optativa 1r semestre 5
Introducció a la Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura Optativa 1r semestre 5

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. 

 

Informació institucional

 

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

En acabar el màster, els estudiants estan capacitats tant per exercir de professors en diversos àmbits educatius, com per continuar la tasca investigadora en didàctica de la llengua i la literatura.

Contacte

masters.educacio@ub.edu
secretaria-biologia@ub.edu

Secretaria: 934 021 671
934 021 086

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.