Objectius i competències

El màster en Relacions Internacionals, que s’imparteix a l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), té per objectiu educar els futurs professionals en l’àmbit internacional, per a l’exercici de carreres professionals o acadèmiques com a responsables de polítiques (policy-makers), analistes o investigadors en relacions internacionals amb un alt component en política comparada i internacional.
El màster ofereix una formació orientada a l’anàlisi de la política i els problemes internacionals. Els estudiants entren en contacte amb disciplines com la política, el dret o l’economia, i poden especialitzar-se en matèries més específiques depenent de l’interès de cadascú.

El màster en Relacions Internacionals forma graduats en temes polítics, econòmics i socials de caràcter internacional. El perfil dels estudiants és molt variat pel que fa a les procedències i els estudis previs, tot que la majoria dels alumnes disposen d’estudis previs en ciències socials. 

L’objectiu del programa és facilitar un ampli domini dels instruments d’anàlisi i dels coneixements per analitzar els problemes actuals de l’àmbit internacional, tant pel que fa a l’àmbit públic com al privat. Els continguts apropen l’estudiant a l’anàlisi dels processos polítics i econòmics de caràcter internacional mitjançant l’estudi dels actors (estats, organitzacions internacionals, agents socials i econòmics), les xarxes que formen i les institucions i contextos on aquests actors interactuen. Els estudis inclouen la possibilitat de dur a terme pràctiques professionals i intercanvis internacionals durant un semestre.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Dret
Àmbit de coneixement
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaAnglès i castellà
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Pompeu Fabra
Universitats Participants
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
Complements de formacióNo
Especialitats
 • Economia Política i Desenvolupament
 • Governança i Globalització
 • Seguretat i Resolució de Conflictes

Objectius i competències

Objectius

 • Dominar i aplicar els coneixements específics sobre les relacions internacionals contemporànies i la governança global des d'un enfocament comprensiu i multidisciplinari.
 • Dissenyar recerques d'informació especialitzades sobre temes vinculats als estudis internacionals i sistematitzar els resultats obtinguts d'acord amb les normes pròpies de l'estudi acadèmic-científic.
 • Reflexionar de forma independent i prendre decisions en relació a la resolució dels problemes i reptes específics de les relacions internacionals actuals en un món cada vegada més complex i interconnectat.
 • Dominar i aplicar els coneixements sobre els actors, dinàmiques, processos i factors que interactuen en la presa de decisions en els àmbits nacional i internacional, la pràctica diària de governs, organitzacions no governamentals, organitzacions governamentals, empreses, així com dels instruments emprats per seva implementació.
 • Dissenyar i elaborar treballs habitualment utilitzats en el marc de les relacions internacionals contemporànies (informes, memoranda de política exterior, resolucions, disposicions, acords, etc.) de qualitat acadèmic-científica, atenent tant a aspectes de contingut com de caràcter formal.
 • Identificar i reconèixer les qüestions sobre problemes, desafiaments i reptes més rellevants de les relacions internacionals i, al seu torn, especialització en un àmbit material més concret de les mateixes: seguretat internacional i resolució de conflictes; governança internacional i globalització; economia política i desenvolupament.

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Requisits acadèmics

Preinscripció

Calendari

Fins a l'1 de juliol de 2023.

Formulari de preinscripció

 
Les persones admeses hauran de fer un pagament de 300 € en concepte de reserva de plaça, o de 150 € en cas d’estudiants de la UB que hagin obtingut una beca en el curs 2023-2024. El pagament es farà a compte de la matrícula i s'haurà de fer efectiu en el termini de set dies naturals (improrrogables) des de la data de generació del rebut de pagament, la qual serà degudament notificada a l'interessat o interessada mitjançant correu electrònic. Aquest import no es retornarà en cas que l'estudiant finalment no es matriculi en el màster.
 
 

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

L'IBEI segueix un procés d'admissions continu. El Comitè d'Admissions es reuneix un cop al mes per avaluar totes les sol·licituds completes rebudes fins al moment. Els candidats reben una resposta entre quatre i sis setmanes després d'haver lliurat la seva sol·licitud completa.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 26
Optatius 24
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 10
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Economia Política i Desenvolupament
Economia Política del Desenvolupament Obligatòria 6
Especialitat: Governança i Globalització
Anàlisi de Política Exterior: Teoria i Estudis de Cas Optativa 4
Comerç i Economia Internacional Obligatòria 6
Competitivitat i Creixement Optativa 3
Desenvolupament i Canvi Social a l'Amèrica Llatina Optativa 4
Economia del Desenvolupament: Pobresa, Desigualtat i Creixement Optativa 4
Economia Política Comparada del Regionalisme Optativa 3
Economia Política Internacional Optativa 4
Estudis de l'Àfrica Optativa 4
Estudis de l'Amèrica Llatina Optativa 4
Estudis de l'Àsia Oriental Optativa 4
Estudis de la Mediterrània i el Món Àrab Optativa 4
Globalització i Governança Global Obligatòria 6
Globalització i Societat Optativa 4
Història Política Global Optativa 4
Islam i Política Optativa 4
Justícia Global Optativa 3
L'Economia Política de les Relacions Euromediterrànies Optativa 4
La Presa de Decisions en la Unió Europea Optativa 3
La Presa de Decisions en Organitzacions Internacionals Optativa 3
La Unió Europea i el seu Entorn Immediat: Ampliació i Política Europea de Veïnatge Optativa 4
Mètodes d'Anàlisi Multivariant Optativa 3
Ordre Internacional Optativa 3
Organitzacions Econòmiques Internacionals Optativa 3
Pau i Seguretat Internacional Optativa 6
Política Comparada i Democratització Obligatòria 6
Política Exterior Europea Optativa 4
Pràctiques Professionals en l'Àmbit de les Polítiques Públiques i el Desenvolupament Internacional Optativa 4
Procès Polític de la Unió Europea Optativa 4
Processos de Pau a Centre-Amèrica Optativa 3
Processos de Pau i Resolució de Conflictes Optativa 4
Protecció Internacional dels Drets Humans Optativa 4
Recerca Social Avançada Optativa 4
Relacions Internacionals de l'Amèrica Llatina Optativa 4
Relacions Internacionals de l'Àsia Optativa 4
Seguretat Internacional i Armes de Destrucció Massiva Optativa 3
Seguretat Internacional i Forces Armades Optativa 4
Sistema Jurídic Internacional Optativa 4
Teoria de les Relacions Internacionals Obligatòria 8
Treball de Fi de Màster Obligatòria 10
Especialitat: Seguretat i Resolució de Conflictes
Pau i Seguretat Internacional Obligatòria 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.