" />

Objectius i competències

El màster respon a la creixent demanda de coneixements i de professionals que donin resposta a les complexitats que suposa la globalització. Té un caràcter explícitament interdisciplinari, ja que combina els vessants econòmica, empresarial, jurídica, política, etc., necessàries per a entendre i gestionar les noves realitats i les noves regles del joc. Es dirigeix a titulats de formació inicial en aquests àmbits i està obert a altres perfils amb interès en les múltiples implicacions de la internacionalització.
Les relacions internacionals conformen uns àmbits de coneixement de complexitat creixent que impliquen canvis profunds en les regles del joc de les activitats econòmiques, empresarials, jurídiques, socials, polítiques, etc. Això propícia que sorgeixin noves necessitats i demandes de formació que requereixen partir de les noves realitats i tendències. Així doncs, el punt de partida d'aquest màster és aquesta evidència significativa.

D'altra banda, els reptes del binomi «globalització + crisi» accentuen el paper de les dimensions exteriors com a motor de recuperació i millora del posicionament global per a moltes economies i societats. És necessari, doncs, aprofundir substancialment en els aspectes internacionals formant persones amb les capacitats analítiques i professionals necessàries per a entendre les innovadores exigències del món global i adaptar-se a elles.

Així mateix, el màster dona resposta a les dinàmiques especialment interdisciplinàries dels problemes i dels reptes globals en els quals les dimensions econòmiques i empresarials interactuen de forma especialment complexa amb les dimensions sociopolítiques, jurídiques i culturals.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Economia i Empresa
Àmbit de coneixement
 • Interdisciplinari
 • Ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, màrqueting, comerç, comptabilitat i turisme
 • Dret i especialitats jurídiques
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits90
Places30
Durada2 anys acadèmics
Idioma de docènciaCastellà: 90%, Anglès: 10%
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE o la Xina i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024.
CoordinacióAURELIA MAÑE ESTRADA
Adreça electrònicaomd.eco@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Coneix la Facultat

Objectius i competències

Objectius

Els objectius que han d'assolir els estudiants del màster d'Internacionalització es resumeixen en els punts següents:
 • Adquirir un coneixement ampli de les relacions internacionals i dels nous escenaris que conformen la globalització.
 • Adquirir les capacitats i habilitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses i institucions incorporant-hi les dinàmiques de la internacionalització.
 • Ser capaç de respondre a les necessitats d'unes societats que volen incorporar-se a les noves realitats globals i reconèixer la capacitat d'afrontar aquests reptes com un dels fonaments de la seva prosperitat.
 • Obtenir una formació realment interdisciplinària.
 • Reforçar la capacitat analítica, els mecanismes de raonament i d'elaboració de síntesis, i les habilitats de comunicació oral, escrita i mitjançant tot el ventall de possibilitats que ofereix la tecnologia.

Competències

Els estudiants han de ser capaços de:
 • Identificar les problemàtiques específiques de cadascuna de les diverses matèries que interactuen en les complexes realitats globals, a fi de comprendre-les totalment.
 • Reconèixer i identificar els problemes econòmics i empresarials en els àmbits comercials, financers i tecnològics; les seves implicacions en la gestió d'empreses i institucions, i els seus efectes a curt i a llarg termini, per poder avaluar les opcions disponibles i els condicionants en joc.
 • Reconèixer i identificar les diferents configuracions dels fenòmens jurídics i de les dimensions sociopolítiques i les seves implicacions concretes en les entitats privades o públiques que operen en el marc internacional, a fi d'avaluar les opcions disponibles i els condicionants en joc.
 • Analitzar les opcions, potencialitats i oportunitats presents en diverses regions de l'economia global identificant les especificitats de cada tipus de mercat i societat, a fi d'obtenir la millor efectivitat en l'acció, en funció de la responsabilitat professional que s'ostenti.
 • Identificar i valorar les interrelacions entre els diferents vessants de les complexes realitats globals, per fer recomanacions i prendre decisions adequades.
 • Seleccionar dades i informacions, elaborar-les a partir de fonts prèvies, analitzar-les de manera constructiva i creativa, sintetitzar-les de manera rellevant i generar valoracions crítiques a fi de sustentar posicions i argumentar decisions i propostes.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Per accedir al màster d'Internacionalització cal ser graduat, llicenciat o disposar d'una titulació equivalent i acreditar una bona formació prèvia en una disciplina relacionada amb les temàtiques del màster, especialment en els àmbits economicoempresarial i juridicopolític. Tot i així, atesa la interdisciplinarietat i transversalitat del màster, també està obert a altres titulacions. Es dóna una especial rellevància als coneixements i les actituds orientades a aprofundir en dimensions d'internacionalització (idiomes, mobilitat, interculturalitat, etc.). Les edicions anteriors del màster han permès constatar que els grups d'estudiants amb trajectòries acadèmiques i vitals heterogènies aporten riquesa.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Poden sol·licitar l'accés al màster tots els estudiants que tinguin la titulació suficient per cursar un màster universitari a l'Estat espanyol segons la normativa vigent. Les titulacions d'accés preferents 'però no exclusives' són les de base econòmica, empresarial i jurídica, com ara les llicenciatures d'Economia, Administració i Direcció d'Empreses i Dret, i la diplomatura de Ciències Empresarials, però també altres titulacions de ciències socials, com ara Ciència Política i Sociologia.
Atesa la rellevància de la internacionalització en pràcticament qualsevol tipus d'activitat i la necessitat de formació interdisciplinària per afrontar els reptes d'aquesta internacionalització, a priori no s'exclouen altres titulacions de grau o equivalents.

En el cas de candidats amb estudis d'accés diferents dels esmentats més amunt, la comissió d'admissió, nomenada per la Comissió de Màster, pot determinar l'obligatorietat de cursar un complement de formació, depenent de la presència o no de continguts econòmics, empresarials, jurídics o polítics en la formació i el currículum de cada candidat. Aquest complement de formació, dissenyat exclusivament per al màster, es concreta en l'assignatura Introducció a l'Economia i el Dret (5 crèdits).
L'assignatura forma part de l'oferta del màster i s'imparteix durant les setmanes anteriors a la docència de la resta de matèries.

Per ser admès al màster, a més de tenir una titulació oficial que permeti sol·licitar l'accés a un màster oficial cal tenir uns coneixements suficients de castellà i d'anglès (nivell B2 o equivalent), que els sol·licitants han d'acreditar documentalment si no són les seves llengües maternes: IELTS o Cambridge (anglès) i DELE (espanyol).

Preinscripció

Calendari

 • Primer període: del 24 de gener al 31 de març de 2024.
  Resolució: 22 d'abril de 2024.

 • Segon període: del 3 d'abril al 15 de juny de 2024.
  Resolució: 28 de juny de 2024.
   

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Les sol·licituds d'admissió les valora la Comissió d'Admissions del màster d'acord amb els criteris següents:
 • Expedient acadèmic (50 %).
 • Accés des de titulacions dels àmbits econòmic, empresarial, jurídic o polític (10 %).
 • Qualificacions obtingudes en les matèries relacionades amb temes internacionals (10 %).
 • Coneixement d'idiomes degudament acreditat (20 %).
 • Altres experiències amb relació amb la internacionalització (10 %).

La Comissió d'Admissions valora els punts anteriors i pot requerir les informacions i dades addicionals necessàries, per escrit o en entrevista personal, per tal d'aplicar de manera més completa i ponderada els criteris esmentats.

Procediment de resolució

L'òrgan encarregat d'efectuar el procediment de resolució és la Comissió d'Admissions del màster. Aquesta resolució es fa en els terminis establerts al calendari de preinscripció. Una vegada reunida la Comissió i feta la resolució, es notificarà la resolució de manera electrònica. A partir d'aquí, l'Oficina de Màster i Doctorat de la facultat, es posarà en contacte amb els estudiants admesos per tal d'informar-los dels passos a seguir fins a la matrícula del màster.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 40
Optatius 30
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 20
TOTAL 90

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Internacionalització: Aspectes Econòmics, Empresarials i Juridicopolítics
Amèrica Llatina Optativa 2n semestre 5
Àsia-Pacífic Optativa 2n semestre 5
Comportament de les Organitzacions i Govern Corporatiu Optativa 2n semestre 2.5
Dret, Economia i Globalització Optativa 2n semestre 5
Ecologia Política Global Optativa 2n semestre 5
Economia del Desenvolupament Optativa 2n semestre 5
Economia Internacional Obligatòria 1r semestre 5
Economia Mundial i Organització Econòmica Internacional Obligatòria 1r semestre 5
Gestió de Conflictes en la Negociació Optativa 2n semestre 2.5
Gestió de l'Empresa Digital: Sistemes d'Informació, Big Data i Comerç Electrònic Optativa 2n semestre 2.5
Internacionalització de l'Activitat Empresarial Obligatòria 1r semestre 5
Marc Jurídic dels Negocis Internacionals Obligatòria 1r semestre 5
Normes Comptables Internacionals Optativa 2n semestre 5
Ordenament Jurídic Internacional Obligatòria 1r semestre 5
Pràcticum Optativa 1r semestre
2n semestre
10
Pràctiques Externes Optativa 1r semestre
2n semestre
10
Relacions Internacionals Obligatòria 1r semestre 5
Responsabilitat Social Corporativa i Ètica Empresarial Optativa 2n semestre 2.5
Temes d'Economia Internacional Optativa 2n semestre 5
Temes de Globalització: Economia i Geopolítica de l'Energia Optativa 2n semestre 5
Temes de Política Internacional Optativa 2n semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
20
Unió Europea i altres Economies Avançades Optativa 2n semestre 5

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster d'Internacionalització: Aspectes Econòmics, Empresarials i Juridicopolítics
Introducció a l'Economia i el Dret Optativa 1r semestre 5

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

 

Informació institucional

 

Informació de la Facultat

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

La demanda de professionals amb formació interdisciplinària en internacionalització és elevada, com mostren els resultats d'inserció laboral i professional de les promocions anteriors del màster. Inclouen:
 • Empreses internacionalitzades tant nacionals amb projecció global com empreses estrangeres amb posicionament als mercats nacionals o globals.
 • Empreses amb projectes i iniciatives d'internacionalització.
 • Institucions públiques d'abast nacional o estatal amb competències de promoció, foment i suport a la internacionalització.
 • Organismes de cooperació interempresarial o publicoprivada amb tasques de suport i promoció de la internacionalització.
 • Organismes i institucions supranacionals o internacionals.
 • Institucions amb tasques d'anàlisi i assessorament en matèria d'internacionalització i millora del posicionament global d'empreses o països.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.