Objectius i competències

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Psicologia
Àmbit de coneixement
 • Ciències del comportament i psicologia
 • Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals
 • Interdisciplinari
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits90
Durada2 anys acadèmics
CoordinacióRAMON FERRER PUIG
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Politècnica de Catalunya
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Universitat Pompeu Fabra
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

Competències


 • Conèixer a fons la relació entre condicions de treball i salut, analitzar els principals problemes de salut relacionats amb l'ocupació i  prevenir la sinistralitat laboral.

 • Diferenciar entre accidents de treball, malalties professionals i malalties relacionades amb el treball.

 • Conèixer les activitats dels serveis mèdics, els fonaments de la promoció de la salut en el medi laboral i l'estructura del sistema preventiu (organismes públics amb competències, mútues, etc.).

 • Conèixer la legislació en salut laboral, seguir-ne les actualitzacions, identificar els organismes tècnics autonòmics, nacionals i europeus relacionats amb la seguretat i la salut en el treball i interpretar la legislació i normativa tècnica específica en matèria de seguretat en el treball.

 • Disposar dels coneixements tècnics suficients per efectuar avaluacions de riscos i plantejar mesures correctores davant de perills generals relacionats amb els llocs de treball, instal.lacions, equips de treball, riscos d'incendis, explosió, higiene industrial, ergonomia, psicosociologia aplicada, etc.

 • Aplicar algunes tècniques afins a la prevenció: seguretat en el producte, gestió de bens patrimonials i seguretat vial, i tècniques de comunicació en matèria de prevenció de riscos laborals.

 • Identificar i diferenciar els fonaments de l'organització, gestió i integració de la prevenció a l'empresa.

 • Disposar de tècniques de negociació, tècniques de recerca en salut laboral, disseny i avaluació de sistemes de ventilació, etc.

 • Identificar i diferenciar tècniques avançades d'avaluació i control del soroll a la indústria, mecanismes de transmissió i vies d'entrada d'agents biològics.

 • Identificar i diferenciar els riscos específics associats a la construcció, maquinaria, instal·lacions agropecuàries, oficines, equips informàtics, etc. i desenvolupar plans d'intervenció per corregir-los.

 • Coordinar les activitats preventives amb les de vigilància de la salut i actuar en matèria de primers auxilis.

 • Promoure el sistema de responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals.

 • Desenvolupar plans d'emergència, de formació i d'informació destinats a treballadors, incloses la detecció de necessitats i l'establiment de sistemes d'avaluació i mesures de seguiments.

 • Comunicar-se adequadament amb els treballadors i amb els seus representants i relacionar-se amb altres agents tècnics i de gestió de l'empresa amb competències en condicions de seguretat i salut en el treball.

 • Avaluar riscos de naturalesa química, física o biològica, relacionats amb la càrrega física i mental en el treball, etc. i plantejar mesures correctores.

 • Elaborar plans de prevenció, de gestió de residus biològics, de seguretat d'obres, etc. Aplicar el mètode epidemiològic a la resolució de problemes i dissenyar estudis epidemiològics per comprovar hipòtesis.

 • Gestionar catàstrofes relacionades amb el clima, accidents en transport per substàncies químiques perilloses o substàncies radioactives o incendis.

 • Prevenir i detectar problemes psicosocials i realitzar tècniques d'ajust entre les demandes de treball i les capacitats del treballador.

 • Fomentar conductes, hàbits, consums, estils de vida saludables i la participació activa dels treballadors com a protagonistes de la seva salut, així com la cultura preventiva a l'empresa i la creació d'entorns saludables.

 • Intercanviar i integrar informacions amb equips multidisciplinaris i exercir una prevenció de riscos laborals d'acord amb criteris ètics.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Preinscripció

Calendari

La preinscripció es fa a la universitat coordinadora del màster.


Més informació

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 69
Optatius 0
Pràctiques externes 12
Treball final de màster 9
TOTAL 90

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals
Anàlisi Econòmica i Financera de l'Empresa Obligatòria 3
Empresa i Societat Obligatòria 4
Epidemiologia Laboral Obligatòria 3
Ergonomia Laboral I Obligatòria 3
Ergonomia Laboral II Obligatòria 6
Fonaments de la Prevenció Obligatòria 3
Formació i Comunicació Obligatòria 3
Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals Obligatòria 3
Higiene Industrial I Obligatòria 4
Higiene Industrial II Obligatòria 6
Legislació de la Seguretat i la Salut Obligatòria 3
Organització del Treball Obligatòria 3
Pràctiques Externes Obligatòria 12
Psicosociologia Laboral I Obligatòria 3
Psicosociologia Laboral II Obligatòria 6
Qualitat i Medi Ambient Obligatòria 3
Seguretat en el Treball I Obligatòria 4
Seguretat en el Treball II Obligatòria 6
Treball Final de Màster Obligatòria 9
Vigilància de la Salut Obligatòria 3

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. 

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

 

Informació institucional

 

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte

Responsable:  Sr. Rogelio López Bravo (master.univ.prl@upc.edu)

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.