Objectius i competències

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Psicologia
Àmbit de coneixement
 • Ciències del comportament i psicologia
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places25
Durada1 any acadèmic
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióFELICIANO VILLAR POSADA
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Santiago
Universitats Participants
 • Universitat Salamanca
 • Universitat Santiago
 • Universitat València Estudi General
 • Universitat Barcelona
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

El màster interuniversitari de Psicogerontologia pretén formar psicòlegs que treballin en l'àmbit de les persones grans. La formació que proporciona es fonamenta en un enfocament científic i professional, que assumeix que una bona preparació com a professional implica l'adquisició de competències tant pràctiques com de recerca.

Aquests estudis de màster pretenen dotar els estudiants d'una formació avançada que els habiliti per treballar amb persones grans, en l'àmbit tant de la promoció de l'envelliment saludable i actiu com de l'atenció psicològica a la dependència i les patologies associades a l'envelliment.

Competències

 • Conèixer les competències professionals pròpies dels psicòlegs en l'àmbit de les persones grans i com es relacionen amb altres professionals formats en altres disciplines.
 • Adquirir les competències necessàries per treballar en equips multidisciplinaris.
 • Conèixer, diferenciar i avaluar críticament els diferents corrents i tradicions en l'àmbit de la psicogerontologia i els problemes teòrics i pràctics plantejats actualment.
 • Adquirir competències professionals i investigadores per dur a terme tasques d'avaluació, intervenció psicològica o recerca en envelliment.Competències especifiques
 • Conèixer, seleccionar i aplicar instruments d'avaluació psicològica en l'àmbit de l'envelliment.
 • Interpretar els resultats d'una avaluació i fer un diagnòstic sobre les persones o situacions avaluades.
 • Planificar i desenvolupar programes d'intervenció seleccionant els objectius, els procediments i els instruments més apropiats en funció de les característiques del problema i del context.
 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar programes de prevenció, intervenció i optimització individuals i comunitaris per a la tercera edat.
 • Aplicar les teories sobre l'envelliment a la conceptualització dels casos i situacions concrets.
 • Assessorar i intervenir en l'àmbit familiar de les persones grans, tant sanes com malaltes.
 • Dissenyar i planificar programes d'intervenció ambiental i social que ajudin a millorar la qualitat de vida de les persones grans.
 • Conèixer els recursos i l'organització del sistema d'atenció sociosanitària a les persones grans.
 • Adequar les actuacions al marc legal i administratiu corresponent i promoure els canvis necessaris per millorar l'atenció a les persones grans.
 • Identificar i formular problemes de recerca i participar en el disseny i desenvolupament de projectes de recerca en psicogerontologia.
 • Conèixer, aplicar i interpretar l'anàlisi de dades aplicades a l'estudi de l'envelliment.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Únicament poden participar en el màster els llicenciats o graduats en Psicologia. S'accepten estudiants amb una titulació estrangera equivalent, d'acord amb els criteris de la Comissió Coordinadora.

A més, es tenen en compte els criteris de selecció següents:
 • Mitjana de l'expedient acadèmic en el títol de llicenciatura o grau.
 • Domini documentat de l'anglès, amb competència suficient per llegir textos científics.
 • Motivacions, actituds i habilitats interpersonals valorades mitjançant una entrevista.
 • Experiència acadèmica i professional posterior a la llicenciatura o grau (publicacions científiques, estades acadèmiques en centres de prestigi, experiència investigadora, experiència professional, beques o ajudes, premis, etc.).

Preinscripció

Calendari

Primer període: del 3 d'abril al 20 de juny del 2024.
Resolucions: del 26 de juny al 3 de juliol.

Segon període: del 8 de juliol al 2 de setembre del 2024.
Resolucions: del 5 al 8 de setembre.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 24
Optatius 15
Pràctiques externes 13
Treball final de màster 8
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Psicogerontologia
Avaluació i Intervenció Clínica en els Trastorns Mentals de l'Envelliment Obligatòria 1r semestre 3
Avaluació i Intervenció Funcional i Cognitiva Obligatòria 1r semestre 3
Avaluació i Intervenció Neuropsicològica en Demències i Altres Trastorns Obligatòria 1r semestre 3
Avaluació i Intervenció Psicosocial i Educativa Obligatòria 1r semestre 3
Bases Psicobiològiques de l'Envelliment Normal i Patològic Obligatòria 1r semestre 3
Canvis Cognitius en l'Envelliment Normal i Patològic Obligatòria 1r semestre 3
Competències en Investigació Psicogerontològica Optativa 1r semestre 3
Direcció i Gestió de Recursos en Serveis Socials Optativa 2n semestre 3
Envelliment i Desenvolupament Personal i Emocional Obligatòria 1r semestre 3
Envelliment i Desenvolupament Social Obligatòria 1r semestre 3
Intervenció en Demències Optativa 1r semestre 3
Intervenció Familiar i Cuidadors Optativa 1r semestre 3
Pràctiques Externes Obligatòria 2n semestre 13
Psicologia Ambiental i Accessibilitat a l'Entorn Optativa 1r semestre 3
Psicologia de la Mort i el Dol Optativa 1r semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 8
Vincles Afectius i Sexualitat en l'Envelliment Optativa 2n semestre 3

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. 

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

 

Informació institucional

 

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.