Objectius i competències

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Psicologia
Àmbit de coneixement
 • Ciències del comportament i psicologia
 • Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places25
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciacatalà (40 %), castellà (40 %) i anglès (20 %)
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióJOSE NAVARRO CID
Adreça electrònicamastergdo@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu específic del màster és aconseguir que l'alumnat pugui planificar els recursos humans de les organitzacions, sàpiga reclutar i seleccionar professionals, així com gestionar l'aprenentatge individual i col.lectiu en entorns presencials i virtuals, motivant i comprometent persones i equips per assolir els objectius organitzacionals. El màster ofereix formació en el disseny de pràctiques de gestió que siguin viables a llarg termini i responsables pel que fa als propis empleats i respecte a la societat en què s'insereix l'organització. Així mateix, també forma l'alumnat en el coneixement dels principals fonaments financers i legals que operen a les organitzacions, incloses les organitzacions sense ànim de lucre.

L'enfocament del màster és marcadament professionalitzador, per això té l'objectiu que l'alumnat adquireixi les eines, habilitats i competències professionals claus per desenvolupar les funcions de la gestió de persones de manera útil i, amb això, contribuir a millorar el desenvolupament de persones i equips, que a la vegada contribueixin a millorar tota l'organització.

Competències


 • Capacitat per analitzar les necessitats de les persones i dels equips en contextos organitzatius, i la satisfacció que contribueixi a la millora dels processos organitzatius.

 • Capacitat per establir metes i de dissenyar objectius reptadors per a persones i equips membres d'una organització.

 • Capacitat per avaluar processos psicològics i psicosocials en contextos organitzatius.

 • Capacitat per avaluar situacions i de fer una anàlisi de llocs, de riscos, de grups i d'interessos.

 • Capacitat per definir i desenvolupar productes i serveis que contribueixin al desenvolupament de persones i equips (per exemple, dissenyar sistemes d'avaluació de exercicis i rendiments).

 • Capacitat per avaluar productes i serveis en matèria de gestió de persones i equips.

 • Capacitat per intervenir en processos psicològics i psicosocials en contextos organitzatius (per exemple, desenvolupar plans formatius, entrenament d'habilitats, etc.).

 • Capacitat per intervenir en situacions determinades (per exemple, dissenyar o redissenyar llocs de treball o equips).

 • Capacitat d'implementar productes o serveis nous.

 • Capacitat per manejar la retroacció (feedback) com a eina bàsica de la intervenció sobre persones i equips en l'organització.

 • Capacitat per fer informes tècnics (per exemple, realitzar un informe sobre la idoneïtat o no d'un candidat).

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El perfil d'ingrés recomanat és el de l'alumnat que s'acabi de graduar en Psicologia o Relacions Laborals. L'alumnat que tingui la titulació de Gestió i Administració Pública, Sociologia, Ciències Empresarials, Administració i Direcció d'Empreses, Dret o altres perfils formatius afins, s'han de matricular de complements de formació per anivellar els seus coneixements als que requereix el màster.

Quant al perfil de l'estudiant, es recomana que sigui una persona emprenedora amb capacitat per l'aprenentatge autònom, l'anàlisi crítica i la síntesi, el treball en equip i en entorns multidisciplinaris i la resolució de conflictes.

Es recomana, també, un nivell d'anglès equivalent al B1 del Marc europeu comú de referència.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Els requisits d'accés per a l'admissió al màster universitari de Gestió i Desenvolupament de Persones i Equips en les Organitzacions són els següents:

 • Títol universitari en Psicologia o en Relacions Laborals (llicenciatura o grau) o un altre títol de llicenciat o graduat de les titulacions de Gestió i Administració Pública, Sociologia, Empresarials, Administració i Direcció d'Empreses, Dret o altres perfils formatius afins. En aquest segon cas, quan el candidat no sigui psicòleg o no provingui de Relacions Laborals, la Comissió de Màster requereix que el candidat cursi complements de formació del Pla d'estudis de l'ensenyament oficial del grau de Psicologia de la Universitat de Barcelona. En concret, és recomanable fer l'assignatura obligatòria Psicologia de les Organitzacions (6 crèdits), així com algunes de les assignatures optatives segons cada cas concret. Els complements de formació s'han d'obtenir abans de fer i lliurar el treball final de màster. El nombre màxim de complements de formació és de 18 crèdits.


 • Domini de les llengües següents: anglès (nivell B1), català (nivell intermedi, B) i castellà (nivell A2)


A part d'aquests requisits, també es valora entre totes les candidatures d'accés al màster els aspectes següents:

 • L'experiència professional en l'àmbit dels recursos humans.
 • La motivació, expressada per escrit en format lliure.

Preinscripció

Calendari

Primer període: del 2 de maig al 7 de juny del 2024
Resolucions: del 8 al 12 de juliol.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La selecció s'efectua en dues etapes. En la primera etapa, la Comissió de Màster analitza l'expedient del candidat i els nivells de llengua referits anteriorment per determinar si en compleix els requisits d'accés. Després d'aquesta primera avaluació, la segona etapa del procés consisteix en una entrevista individual amb el candidat en la qual s'avaluen els criteris següents (les ponderacions s'indiquen entre parèntesis):
- Ajust d'expectatives i interessos al desenvolupament competencial exposat al programa (70 %).
- Experiència professional prèvia en l'àrea (30 %).

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 40
Optatius 0
Pràctiques externes 10
Treball final de màster 10
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Gestió i Desenvolupament de Persones i Equips en les Organitzacions
Auto-coaching Obligatòria 2n semestre 3
Coaching Obligatòria 2n semestre 3
Comunicació en les Organitzacions Obligatòria 2n semestre 3
Desenvolupament del Talent: Emprenedoria Obligatòria 2n semestre 2.5
Fonaments Economicofinancers Obligatòria 1r semestre 2.5
Fonaments Legals Obligatòria 1r semestre 2.5
Gestió del Coneixement Obligatòria 2n semestre 3
Gestió del Treball Obligatòria 1r semestre 3
Outdoor inicial: Endoculturació Obligatòria 1r semestre 2.5
Outdoor: Apreciació Obligatòria 2n semestre 3
Outdoor: Integració i Apreciació Competencial Obligatòria 2n semestre 3
Planificació i Gestió de Persones i Grups Obligatòria 1r semestre 3
Pràcticum Obligatòria 2n semestre 10
Responsabilitat Social Corporativa Obligatòria 1r semestre 3
Selecció 2.0 Obligatòria 2n semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 10

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. 

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

 

Informació institucional

 

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El màster universitari de Gestió i Desenvolupament de Persones i Equips en les Organitzacions (GDO) aporta una visió general i estratègica de la funció del professional de la psicologia del treball, de les organitzacions i dels recursos humans que permet integrar les noves tendències i necessitats de l'àrea de la gestió i desenvolupament de persones. El màster se centra en l'aplicació pràctica de diverses tècniques, així com en l'autodesenvolupament de l'alumnat.
Es parteix de la consideració que els requisits professionals actuals passen per tenir competències, coneixements i habilitats necessàries per ajudar a construir avantatges estratègics. S'ha de fer un paper molt important per ajudar a mantenir la competitivitat de l'organització en el mercat, complint múltiples rols (com a soci estratègic del negoci, com a agent de canvi, etc.). El professional ha de ser capaç de liderar les funcions específiques que permetin l'alineament dels objectius de desenvolupament de la plantilla amb els de l'empresa, com a consultor expert o de processos.

Més concretament, el màster capacita per treballar com a tècnic de recursos humans en les funcions o departaments següents:
- Planificació i Gestió de Persones
- Selecció
- Desenvolupament del Talent
- Gestió del Coneixement
- Comunicació Organitzacional
- Responsabilitat Social Corporativa

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

mastergdo@ub.edu

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.