Objectius i competències

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Psicologia
Àmbit de coneixement
 • Ciències del comportament i psicologia
 • Ciències de l'educació
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits90
Places40
Durada2 anys acadèmics
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióANA ENGEL ROCAMORA
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Barcelona
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Girona
 • Universitat Ramon Llull
Complements de formació
Especialitats
 • Intervenció Psicoeducativa
 • Orientació Psicoeducativa en Educació Secundària
 • Recerca Psicoeducativa

Objectius i competències

Objectius

El màster oficial interuniversitari de Psicologia de l'Educació ofereix tres especialitats associades a tres perfils formatius diferents:
 • Especialitat d'Intervenció Psicoeducativa (perfil professionalizador): se centra en la capacitat per a planificar i dur a terme actuacion psicoeducatives amb un alt grau d'especialització en situacions individuals, de grup i institucionals, així com per a intervenir en persones al llarg del cicle vital.

 • Especialitat d'Orientació Psicoeducativa en Educació Secundària (perfil professionalizador): se centra en la capacitat per a planificar i posar en marxa actuacions i processos d'innovació, en diferents nivells de l'organització i funcionament dels centres educatius de secundària i dirigits a diferents actors (equips directius, professorat, alumnat, famílies), que permetin transformar i revisar l'educació secundària obligatòria i postobligatòria actual per a avançar cap a un sistema coherent amb la nova ecologia de l'aprenentatge. 

 • Especialitat de Recerca Psicoeducativa (perfil investigador i acadèmic): se centra en la capacitat per a generar coneixement científic de qualitat, realitzar i analitzar críticament recerques altament especialitzades, així com per a crear, analitzar i difondre informació i desenvolupar formació qualificada en psicologia de l'educació. Mitjançant la superació dels crèdits previstos per a l'obtenció del títol del MIPE, els estudiants desenvolupen i adquireixen un conjunt de competències comunes i específiques relacionades amb aquests perfils.

Competències

 • Capacitat per avaluar processos psicològics de desenvolupament i d'aprenentatge humans, tant normals com a atípics, des dels primers mesos de vida fins a la vellesa, relacionats amb la participació de les persones en activitats i pràctiques educatives de diferents tipus.
 • Capacitat per recollir, transcriure, analitzar i avaluar dades i informacions, i per generar coneixements nous sobre els processos d'aprenentatge en contextos educatius formals, no formals i informals.
 • Capacitat per avaluar i intervenir en processos psicològics implicats en el desenvolupament de pràctiques educatives, amb la finalitat de facilitar i promoure els processos d'aprenentatge i de desenvolupament dels participants, i per contribuir a millorar el funcionament i l'organització de les institucions corresponents.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Formació acadèmica en psicologia de l'educació o en psicologia i en educació a nivell de llicenciatura o de grau. Si no es té aquesta formació, també s'admeten candidats amb experiència professional contrastada en l'àmbit de la psicologia o de l'educació durant almenys tres anys.
Coneixement de llengües estrangeres, en especial de l'anglès, amb un nivell B2 o superior del Marc europeu comú de referència.
Coneixement i domini de les tecnologies de la informació i la comunicació amb un nivell d'usuari avançat.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents: • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.


Requisits específics
Per accedir al MIPE es requereix un títol de grau, llicenciatura o el seu equivalent en:
 • Psicologia
 • Pedagogia
 • Formació del Professorat
 • Ciències de l'Educació
 • Educació Social
 • Psicopedagogia
 • Lingüística
 • Sociologia
 • Antropologia Social i Cultural
 • Comunicació Audiovisual
 • Altres titulacions equivalents (amb la valoració prèvia de l'expedient acadèmic dels candidats)


A més, cal complir els requisits següents:
 • Acreditar una formació acadèmica en algunes de les titulacions incloses en els requisits de accés o, si no es té, experiència professional contrastada en l'àmbit de la psicologia o de l'educació durant al menys tres anys.
 • Acreditar un coneixement de llengües estrangeres, en especial de l'anglès, amb un nivell B2 o superior del Marc comú europeu de referència.
 • Acreditar un coneixement i domini de les tecnologies de la informació i la comunicació amb un nivell d'usuari avançat.


La Comissió de Coordinació del MIPE, encarregada del procés d'admissió de l'alumnat, després d'analitzar i valorar els expedients dels candidats, identifica els que no acreditin íntegrament la formació específica en psicologia i en educació requerida per a l'ingrés i els pot exigir fins a vint-i-quatre crèdits de complementaris, amb la finalitat de garantir-ne al màxim l'aprofitament del programa.

Preinscripció

Calendari

Primer període: del 3 d'abril al 12 de maig de 2023.
Resolucions: primera setmana de juny.

Segon període: del 15 de maig al 23 de juny de 2023.
Resolucions: segona setmana de juliol.

Tercer període: del 28 d'agost al 4 de setembre de 2023
Resolucions: del 5 al 8 de setembre.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La Comissió, atenent als documents acreditatius que presentin els candidats sobre els coneixements, la formació i l'experiència prèvia, en valora els mèrits segons els criteris següents:

 • Currículum:
  • Estudis (fins a 3 punts).
  • Altres estudis afins (màsters, cursos, seminaris, etc.) (fins a 1 punt).
  • Domini de llengües (a més del castellà): en especial, anglès, francès, i alemany (fins a 1 punt).
  • Coneixements de TIC a nivell usuari avançat (fins a 1 punt).
  • Altres mèrits i experiència laboral en relacionada amb l'àmbit de la psicologia de l'educació (fins a 1 punt).


 • Expedient acadèmic de la titulació d'accés (fins a 2 punts).


 • Carta de motivació i interès per cursar el màster (fins a 1 punt).

Procediment de resolució

Una vegada valorats els expedients, la Comissió de Coordinació del MIPE resol les sol·licituds d'admissió al programa i informa per escrit als candidats, en primer lloc mitjançant correu electrònic i després amb una carta formal d'admissió per correu postal. La Comissió també és igualment la responsable de gestionar les reclamacions o revisar les resolucions a petició dels candidats.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 18
Optatius 48
Pràctiques externes 14
Treball final de màster 10
TOTAL 90

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Intervenció Psicoeducativa
Aprenentatge, Avaluació i Qualitat de l'Educació Optativa 1r semestre 6
Assessorament i Intervenció Psicològica en l'Àmbit de l'Educació Formal Optativa 2n semestre 6
Atenció Psicoeducativa en Contextos Socials i Comunitaris Optativa 2n semestre 6
Atenció Psicoeducativa en l'Educació Infantil Optativa 1r semestre 3
Bases Psicològiques del Currículum Escolar: Disseny i Desenvolupament Optativa 2n semestre 6
Cultura, Desenvolupament i Aprenentatge en Psicologia de l'Educació Obligatòria 1r semestre 3
Educació Inclusiva i Atenció a la Diversitat Optativa 1r semestre 6
Educació Intercultural i Atenció Educativa a la Diversitat Social Optativa 2n semestre 6
El Treball amb les Famílies en el Marc de l'Atenció Precoç Optativa 2n semestre 3
Enfocaments i Tendències Actuals en Psicologia de l'Educació Obligatòria 2n semestre 6
Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Oral en Contextos Educatius Inclusius Optativa 1r semestre 3
Entorns, Eines i Pràctiques d'Aprenentatge Virtual Optativa 1r semestre 6
Espais i Pràctiques Professionals de la Psicologia de l'Educació en l'Adultesa i Vellesa Optativa 1r semestre 3
Espais i Pràctiques Professionals de la Psicologia de l'Educació en la Infància, Adolescència i Joventut Optativa 1r semestre 3
Estratègies d'Aprenentatge Cooperatiu i Tutoria entre Iguals Optativa 2n semestre 6
Estratègies de Composició Escrita i d'Escriptura Acadèmica Optativa 1r semestre 6
Estratègies de Lectura i d'Escriptura: Aprenentatge, Ensenyament i Intervenció Optativa 2n semestre 3
Identitat Professional i Estratègies d'Ensenyament Optativa 1r semestre 6
Intervenció en Comunicació i Llenguatge en Infants amb Trastorns de Desenvolupament: Comunicació Augmentativa i Estratègies d'Intervenció Optativa 1r semestre 3
L'Anàlisi de les Pràctiques Educatives Escolars: Aprenentatge, Activitat i Discurs Optativa 2n semestre 6
L'Ús de Representacions Externes en els Aprenentatges Escolars Optativa 2n semestre 3
La Construcció del Coneixement Psicoeducatiu: Bases Epistemològiques i Metodològiques Obligatòria 1r semestre 3
La Formació dels Professionals de l'Educació Optativa 2n semestre 3
Mètodes i Tècniques de Recerca en Psicologia de l'Educació Optativa 1r semestre 6
Plurilingüisme i Interculturalitat Optativa 1r semestre 3
Pràctiques Externes Obligatòria 1r semestre
2n semestre
14
Procediments, Cànons i Pràctiques de Comunicació Científica i Professional en Psicologia de l'Educació Obligatòria 1r semestre 6
Projectes Interdisciplinaris i Intervenció en Contextos Diversos Optativa 1r semestre 3
Temes i Línies Actuals de Recerca en Psicologia de l'Educació Optativa 2n semestre 6
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
10
Especialitat: Orientació Psicoeducativa en Educació Secundària
Aprenentatge, Avaluació i Qualitat de l'Educació Optativa 1r semestre 6
Assessorament i Intervenció Psicològica en l'Àmbit de l'Educació Formal Optativa 2n semestre 6
Atenció Psicoeducativa en Contextos Socials i Comunitaris Optativa 2n semestre 6
Atenció Psicoeducativa en l'Educació Infantil Optativa 1r semestre 3
Bases Psicològiques del Currículum Escolar: Disseny i Desenvolupament Optativa 2n semestre 6
Cultura, Desenvolupament i Aprenentatge en Psicologia de l'Educació Obligatòria 1r semestre 3
Educació Inclusiva i Atenció a la Diversitat Optativa 1r semestre 6
Educació Intercultural i Atenció Educativa a la Diversitat Social Optativa 2n semestre 6
El Treball amb les Famílies en el Marc de l'Atenció Precoç Optativa 2n semestre 3
Enfocaments i Tendències Actuals en Psicologia de l'Educació Obligatòria 2n semestre 6
Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Oral en Contextos Educatius Inclusius Optativa 1r semestre 3
Entorns, Eines i Pràctiques d'Aprenentatge Virtual Optativa 1r semestre 6
Espais i Pràctiques Professionals de la Psicologia de l'Educació en l'Adultesa i Vellesa Optativa 1r semestre 3
Espais i Pràctiques Professionals de la Psicologia de l'Educació en la Infància, Adolescència i Joventut Optativa 1r semestre 3
Estratègies d'Aprenentatge Cooperatiu i Tutoria entre Iguals Optativa 2n semestre 6
Estratègies de Composició Escrita i d'Escriptura Acadèmica Optativa 1r semestre 6
Estratègies de Lectura i d'Escriptura: Aprenentatge, Ensenyament i Intervenció Optativa 2n semestre 3
Identitat Professional i Estratègies d'Ensenyament Optativa 1r semestre 6
Intervenció en Comunicació i Llenguatge en Infants amb Trastorns de Desenvolupament: Comunicació Augmentativa i Estratègies d'Intervenció Optativa 1r semestre 3
L'Anàlisi de les Pràctiques Educatives Escolars: Aprenentatge, Activitat i Discurs Optativa 2n semestre 6
L'Ús de Representacions Externes en els Aprenentatges Escolars Optativa 2n semestre 3
La Construcció del Coneixement Psicoeducatiu: Bases Epistemològiques i Metodològiques Obligatòria 1r semestre 3
La Formació dels Professionals de l'Educació Optativa 2n semestre 3
Mètodes i Tècniques de Recerca en Psicologia de l'Educació Optativa 1r semestre 6
Plurilingüisme i Interculturalitat Optativa 1r semestre 3
Pràctiques Externes Obligatòria 1r semestre
2n semestre
14
Procediments, Cànons i Pràctiques de Comunicació Científica i Professional en Psicologia de l'Educació Obligatòria 1r semestre 6
Projectes Interdisciplinaris i Intervenció en Contextos Diversos Optativa 1r semestre 3
Temes i Línies Actuals de Recerca en Psicologia de l'Educació Optativa 2n semestre 6
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
10
Especialitat: Recerca Psicoeducativa
Aprenentatge, Avaluació i Qualitat de l'Educació Optativa 1r semestre 6
Assessorament i Intervenció Psicològica en l'Àmbit de l'Educació Formal Optativa 2n semestre 6
Atenció Psicoeducativa en Contextos Socials i Comunitaris Optativa 2n semestre 6
Atenció Psicoeducativa en l'Educació Infantil Optativa 1r semestre 3
Bases Psicològiques del Currículum Escolar: Disseny i Desenvolupament Optativa 2n semestre 6
Cultura, Desenvolupament i Aprenentatge en Psicologia de l'Educació Obligatòria 1r semestre 3
Educació Inclusiva i Atenció a la Diversitat Optativa 1r semestre 6
Educació Intercultural i Atenció Educativa a la Diversitat Social Optativa 2n semestre 6
El Treball amb les Famílies en el Marc de l'Atenció Precoç Optativa 2n semestre 3
Enfocaments i Tendències Actuals en Psicologia de l'Educació Obligatòria 2n semestre 6
Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Oral en Contextos Educatius Inclusius Optativa 1r semestre 3
Entorns, Eines i Pràctiques d'Aprenentatge Virtual Optativa 1r semestre 6
Espais i Pràctiques Professionals de la Psicologia de l'Educació en l'Adultesa i Vellesa Optativa 1r semestre 3
Espais i Pràctiques Professionals de la Psicologia de l'Educació en la Infància, Adolescència i Joventut Optativa 1r semestre 3
Estratègies d'Aprenentatge Cooperatiu i Tutoria entre Iguals Optativa 2n semestre 6
Estratègies de Composició Escrita i d'Escriptura Acadèmica Optativa 1r semestre 6
Estratègies de Lectura i d'Escriptura: Aprenentatge, Ensenyament i Intervenció Optativa 2n semestre 3
Identitat Professional i Estratègies d'Ensenyament Optativa 1r semestre 6
Intervenció en Comunicació i Llenguatge en Infants amb Trastorns de Desenvolupament: Comunicació Augmentativa i Estratègies d'Intervenció Optativa 1r semestre 3
L'Anàlisi de les Pràctiques Educatives Escolars: Aprenentatge, Activitat i Discurs Optativa 2n semestre 6
L'Ús de Representacions Externes en els Aprenentatges Escolars Optativa 2n semestre 3
La Construcció del Coneixement Psicoeducatiu: Bases Epistemològiques i Metodològiques Obligatòria 1r semestre 3
La Formació dels Professionals de l'Educació Optativa 2n semestre 3
Mètodes i Tècniques de Recerca en Psicologia de l'Educació Optativa 1r semestre 6
Plurilingüisme i Interculturalitat Optativa 1r semestre 3
Pràctiques Externes Obligatòria 1r semestre
2n semestre
14
Procediments, Cànons i Pràctiques de Comunicació Científica i Professional en Psicologia de l'Educació Obligatòria 1r semestre 6
Projectes Interdisciplinaris i Intervenció en Contextos Diversos Optativa 1r semestre 3
Temes i Línies Actuals de Recerca en Psicologia de l'Educació Optativa 2n semestre 6
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
10

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. 

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

 

Informació institucional

 

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El MIPE prepara per exercir com a psicòleg de l'educació en tots aquells contextos socioinstitucionals en què tenen lloc processos de canvi personal com a resultat d'una influencia educativa més o menys intencional exercida per altres agents, tant en l'àmbit de l'educació formal (escoles d'educació infantil, primària, secundària, etc.) com en l'àmbit de l'educació no formal o informal (associacions culturals, empreses, clubs esportius, museus, etc.).

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

secretaria_psico@ub.edu

933 125 009
Coordinació: ANA ENGEL ROCAMORA