Objectius i competències

El màster permet a l’alumnat completar la formació acadèmica bàsica adquirida en els estudis de grau, i els capacita per iniciar-se en el món de la recerca o bé en l’exercici professional d’acord amb la demanda social, en un ampli ventall de sectors emergents que requereixen una alta capacitació matemàtica.

El màster en Matemàtica Avançada s’adreça als llicenciats i graduats en Matemàtiques o disciplines afins que vulguin adquirir una formació avançada en matemàtiques.

El màster ofereix una especialització professional i prepara els alumnes en docència i recerca universitària, govern, indústria, banca, o entitats de finances i assegurances, consultoria, tecnologies de la informació i la comunicació, i altres àrees relacionades.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Matemàtiques i Informàtica
Àmbit de coneixement
 • Matemàtiques i estadística
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places30
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaanglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióFRANCESC XAVIER MASSANEDA CLARES
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu principal del màster de Matemàtica Avançada és oferir una formació especialitzada i de qualitat en les diferents àrees de coneixement de la matemàtica, i les aplicacions que té. El màster es planteja també proporcionar a l'alumnat les eines necessàries per desenvolupar tasques científiques o professionals d'alt nivell, com ara l'aplicació i el domini de mètodes de computació avançats, la capacitat per treballar en entorns multidisciplinaris o la capacitat per transmetre coneixements matemàtics avançats, entre d'altres.

Competències

Competències generals

 • Capacitat d'aplicar els coneixements i les habilitats adquirides planificant el temps i els recursos disponibles.

 • Capacitat d'accedir a les bases de dades bibliogràfiques especialitzades utilitzant les noves tecnologies.

 • Capacitat de recopilar la informació necessària per abordar un problema i sintetitzar-lo.

 • Capacitat de treballar en equip.

 • Competències específiques
 • Capacitat per comprendre els conceptes i les demostracions rigoroses de teoremes fonamentals d'àrees transversals de les matemàtiques i d'alguna de les àrees específiques de les matemàtiques.

 • Capacitat per aplicar els resultats i les tècniques apreses per resoldre problemes complexos d'alguna de les àrees de les matemàtiques, en contextos acadèmics o professionals.

 • Capacitat per escollir i utilitzar eines informàtiques adequades per abordar problemes relacionats amb les matemàtiques.

 • Capacitat per dissenyar, desenvolupar i implementar programes informàtics eficients per abordar problemes relacionats amb les matemàtiques.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El perfil dels candidats d'aquest màster és el de graduats en Matemàtiques o estudis afins, amb un bon currículum acadèmic i amb interès a desenvolupar una carrera com a investigador (a la universitat o a centres de recerca), o a incorporar-se al món empresarial o a l'Administració, dos sectors que necessiten especialistes amb un alt nivell de formació en matemàtiques (finances, biomedicina, tecnologies de la informació i la comunicació, etc.). Pel que fa al pla d'estudis del màster, no es considera necessari distingir entre aquestes possibles sortides professionals, ja que actualment les fronteres entre els dos itineraris comencen a ser difuses, i ho seran encara més en el futur.

Atès que el màster s'imparteix en anglès, els candidats han de tenir coneixements suficients d'aquesta llengua per seguir els cursos.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Podran ser admesos al màster tots els sol·licitants que tinguin el títol de grau de Matemàtiques o un títol oficial equivalent.
Els graduats en Física, enginyeries, Economia o altres disciplines afins, o amb un títol oficial equivalent atorgat per una universitat de l'EEES; els estudiants amb un títol de grau de Matemàtiques o qualsevol de les altres disciplines esmentades, o amb una titulació equivalent, atorgat per una universitat no pertanyent a l'EEES, podran ser admesos amb una autorització prèvia de la Comissió de coordinació del màster. La Comissió valora la capacitat d'aprenentatge dels continguts del màster per part d'aquests estudiants segons els estudis previs i, si ho creu necessari, assigna l'obligatorietat de cursar crèdits d'anivellament (fins a un màxim de trenta) de les assignatures del grau de Matemàtiques impartit a la mateixa Facultat de Matemàtiques.

Preinscripció

Calendari

Primer període
Període de presentació de sol·licituds: de l'1 de febrer a l'1 de març, 2023
Publicació de la llista d'estudiants elegibles (els sol·licitants elegibles seran a la taula del comitè d'acceptació): 16 de març de 2023
Decisió oficial sobre els estudiants acceptats per mestres: 31 de març de 2023
Formulari web del coordinador del màster per autoritzar la inscripció dels subjectes: del 26 de juny de 2023 al 28 de juliol de 2023
Inscripció: setembre, 2023.

Segon període (*)
Període de presentació de sol·licituds: del 3 d'abril al 28 d'abril, 2023
Publicació de la llista d'estudiants elegibles (els sol·licitants elegibles seran a la taula del comitè d'acceptació): 8 de maig de 2023
Decisió oficial sobre els estudiants acceptats per mestres (segon període): 22 de maig de 2023
Formulari web del coordinador del màster per autoritzar la inscripció dels subjectes: del 26 de juny de 2023 al 28 de juliol de 2023
Inscripció: setembre, 2023.

Tercer període (*)
Període de presentació de sol·licituds: 22 de maig a 23 de juny de 2023
Publicació de la llista d'estudiants elegibles (els sol·licitants elegibles estaran a la taula del comitè d'acceptació): 7 de juliol de 2023
Decisió oficial sobre els estudiants acceptats per mestres (tercer període): 17 de juliol de 2023
Formulari web del coordinador del màster per autoritzar la inscripció dels subjectes: del 26 de juny de 2023 al 28 de juliol de 2023
Inscripció: setembre, 2023.

Quart període (*)
Període Presentació de sol·licituds: T.B.A. Publicació de la llista d'estudiants elegibles: T.B.A. Decisió oficial sobre els estudiants acceptats per mestres (quart període): T.B.A. Inscripció: febrer, 2024


(*) En funció de la disponibilitat de places vacants

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

email address: sec.mat.inf@ub.edu
Phone: (+34) 934 021 597
Coordinator: Xavier Massaneda
email address:  master.mates@ub.edu