Objectius i competències

El màster en Biodiversitat permet conèixer la diversitat dels éssers vius, el seu origen i evolució, i assegurar-ne la conservació, no només des de l’àmbit acadèmic, sinó que resulta imprescindible per assegurar un desenvolupament sostenible de la nostra societat i una correcta gestió del territori i del medi natural.
L’estudi de la biodiversitat és una àrea emergent de la biologia que en els darrers temps ha transcendit cap al domini públic i polític. El màster de Biodiversitat s’adreça a llicenciats i graduats, preferentment de l’àmbit de les biociències, ciències ambientals i afins, i a professionals de la docència, Administració pública, ONG, consultors ambientals, etc. interessats en una formació actualitzada i d’alta qualitat en l’estudi i conservació de la biodiversitat.

Aquest màster ofereix dues especialitats: Biologia Evolutiva, pensada per a futurs investigadors que treballin en recerca fonamental i dona eines per reconstruir relacions evolutives i històries poblacionals des del nivell de gen al d’espècie fins al de comunitat. La segona és Biologia de la Conservació i Gestió de la Biodiversitat i està dirigida a la recerca i gestió del patrimoni natural, avaluar l’impacte humà, i gestionar i avaluar la biodiversitat.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Biologia
Àmbit de coneixement
 • Ciències mediambientals i ecologia
 • Biologia i genètica
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places45
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaEspanyol
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióALBERTO MACEDA VEIGA
Adreça electrònicamasterbiodivub@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo
Especialitats
 • Biologia Evolutiva
 • Conservació de la Biodiversitat

Objectius i competències

Objectius

Adquirir una formació avançada de caràcter multidisciplinari orientada a la iniciació en la investigació dintre de l'àmbit de la biodiversitat, i a la conservació i la gestió.

Competències

 • Coneixements avançats i capacitat de demostrar, en un context de recerca científica, una comprensió detallada i fonamentada en els aspectes teòrics i pràctics, i de la metodologia de treball en l'evolució de la biodiversitat o en la seva gestió i conservació.
 • Capacitat per aplicar i integrar els coneixements, la comprensió, la fonamentació científica i les capacitats que es deriven en la resolució de problemes en nous entorns definits de manera imprecisa, incloent contextos de caràcter multidisciplinari, tant d'investigadors com de professionals altament especialitzats.
 • Capacitat per avaluar i seleccionar la teoria científica adequada i la metodologia precisa relativa a la biodiversitat, per formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada, incloent quan calgui, una reflexió sobre la responsabilitat social o ètica lligada a la solució que es proposi en cada cas.
 • Habilitat per predir i controlar l'evolució de situacions complexes mitjançant el desenvolupament de metodologies de treball noves i innovadores adaptades a l'àmbit científic o investigador de la biodiversitat.
 • Capacitat per transmetre d'una manera clara i sense ambigüitats, a un públic especialitzat o no, els resultats de la recerca científica i tecnològica o de l'àmbit de la innovació més avançada, així com els fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten.
 • Capacitat per desenvolupar l'autonomia suficient per participar en projectes de recerca i col·laboracions científiques o tecnològiques, en l'àmbit de la biodiversitat, en contextos interdisciplinaris i amb un alt component de transferència del coneixement.
 • Habilitat per assumir la responsabilitat del desenvolupament professional i de l'especialització dins del camp de la biodiversitat.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Aquest màster està pensat per a graduats i llicenciats en l'àmbit de les ciències de la vida, de les ciències ambientals, experimentals i afins, així com professionals (docents, treballadors de l'Administració pública, ONG, consultors ambientals, etc.) interessats en una formació actualitzada i d'alta qualitat en biodiversitat.

Els estudiants que vulguin ingressar al màster han de tenir una formació prèvia en una àrea de l'àmbit de les ciències de la vida, ciències experimentals o ciències ambientals.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Per accedir al màster de Biodiversitat els estudiants han d'haver obtingut prèviament un dels títols oficials següents:


 • Grau de Biologia

 • Grau de Biologia Ambiental

 • Grau de Ciències Ambientals

 • Grau de Ciències del Mar

 • Grau de Genètica

 • Llicenciatura de Biologia

 • Llicenciatura de Farmàcia

 • Llicenciatura de Veterinària

 • Llicenciatura de Biotecnologia

 • Llicenciatura de Ciències Ambientals

 • Llicenciatura de Ciències del Mar

 • Llicenciatura de Geologia

 • Llicenciatura de Química

 • Enginyeria Agrònoma

 • Enginyeria Forestal

 • Enginyeria Química

 • Enginyeria Geològica

Els estudiants que procedeixin de diplomatures, enginyeries tècniques o equivalents hauran de cursar trenta crèdits com a complement formatiu màxim. Aquests crèdits s'oferiran dins les actuals assignatures del grau oficial de Biologia i pretenen donar a l'estudiant la base necessària dins la botànica, la zoologia i l'ecologia perquè pugui continuar amb aprofitament la formació del màster.

Preinscripció

Calendari

De l'1 de febrer al 7 de juny de 2024.
Resolució: 17 de juny.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Llista d'admissions


Reserva de plaça
Els candidats i les candidates admeses hauran de fer un pagament de 300 euros en concepte de reserva de plaça.
El pagament de 300 euros es farà a compte de la matrícula i s'haurà de fer efectiu en el termini de set dies naturals (improrrogables) des de la data de la generació del rebut de pagament, la qual serà degudament notificada a l'interessat/da mitjançant correu electrònic. Aquest import no es retornarà en cas que l'estudiant finalment no es matriculi al màster. Una vegada satisfet l'esmentat import, caldrà enviar una còpia del pagament a l'adreça electrònica mastersoficialsbio@ub.edu en un termini màxim de tres dies naturals des de la realització del pagament. Si transcorregut aquest termini no s'ha rebut el correu de confirmació de l'abonament es perdrà la reserva de plaça.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.  

Dates

 • Juliol: del 15 al 30
 • Setembre: del 16 al 30

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 15
Optatius 27
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 18
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Biologia Evolutiva
Adaptacions Funcionals dels Animals Optativa 2n semestre 3
Agroecologia Optativa 2n semestre 3
Anàlisi de Viabilitat de Poblacions Optativa 2n semestre 3
Avaluació de la Biodiversitat Obligatòria 1r semestre 3
Biodiversitat en la Funció i els Serveis dels Ecosistemes Optativa 1r semestre 6
Biologia de la Conservació en l'Antropocè Optativa 1r semestre 6
Efectes de la Contaminació sobre la Biodiversitat Optativa 1r semestre 3
Els SIG en l'Anàlisi i la Representació de la Biodiversitat Optativa 1r semestre 3
Etnobiologia: Usos i Gestió Tradicionals de la Biodiversitat Optativa 2n semestre 3
Filogènia i Filogeografia: Mètodes i Aplicacions Optativa 1r semestre 6
Genètica de la Conservació Optativa 1r semestre 3
Genòmica Comparada Optativa 2n semestre 3
Gestió de la Vida Silvestre Optativa 2n semestre 6
Gestió i Anàlisi de Dades de Biodiversitat Obligatòria 1r semestre 6
Introducció a R per a Anàlisis de la Biodiversitat (Rbio) Optativa 1r semestre 3
L'Arbre de la Vida Obligatòria 1r semestre 6
Mecanismes Evolutius de Comportament i Muntatge de Comunitats Optativa 2n semestre 6
Mètodes Genòmics en l'Anàlisi de la Biodiversitat Optativa 2n semestre 6
Pràcticum de Biodiversitat a Macroescala Optativa 2n semestre 3
Pràcticum de Biodiversitat a Microescala Optativa 2n semestre 3
Pràcticum de Biodiversitat Fluvial Optativa 2n semestre 3
Pràcticum de Biodiversitat Marina Optativa 2n semestre 3
Relacions Tròfiques Optativa 1r semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
18
Especialitat: Conservació de la Biodiversitat
Adaptacions Funcionals dels Animals Optativa 2n semestre 3
Agroecologia Optativa 2n semestre 3
Anàlisi de Viabilitat de Poblacions Optativa 2n semestre 3
Avaluació de la Biodiversitat Obligatòria 1r semestre 3
Biodiversitat en la Funció i els Serveis dels Ecosistemes Optativa 1r semestre 6
Biologia de la Conservació en l'Antropocè Optativa 1r semestre 6
Efectes de la Contaminació sobre la Biodiversitat Optativa 1r semestre 3
Els SIG en l'Anàlisi i la Representació de la Biodiversitat Optativa 1r semestre 3
Etnobiologia: Usos i Gestió Tradicionals de la Biodiversitat Optativa 2n semestre 3
Filogènia i Filogeografia: Mètodes i Aplicacions Optativa 1r semestre 6
Genètica de la Conservació Optativa 1r semestre 3
Genòmica Comparada Optativa 2n semestre 3
Gestió de la Vida Silvestre Optativa 2n semestre 6
Gestió i Anàlisi de Dades de Biodiversitat Obligatòria 1r semestre 6
Introducció a R per a Anàlisis de la Biodiversitat (Rbio) Optativa 1r semestre 3
L'Arbre de la Vida Obligatòria 1r semestre 6
Mecanismes Evolutius de Comportament i Muntatge de Comunitats Optativa 2n semestre 6
Mètodes Genòmics en l'Anàlisi de la Biodiversitat Optativa 2n semestre 6
Pràcticum de Biodiversitat a Macroescala Optativa 2n semestre 3
Pràcticum de Biodiversitat a Microescala Optativa 2n semestre 3
Pràcticum de Biodiversitat Fluvial Optativa 2n semestre 3
Pràcticum de Biodiversitat Marina Optativa 2n semestre 3
Relacions Tròfiques Optativa 1r semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
18

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Adreça electrònica: 
masterbiodivub@ub.edu
secretaria-biologia@ub.edu

Secretaria: 934 021 671
934 021 086

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.