Presentació

El grau en Disseny imparteix formació per a la creació i transformació de l’entorn artificial, des de tot tipus d’objectes d’ús quotidià fins a mitjans de comunicació i manifestacions culturals.

S’hi desenvolupa la capacitat d’observar els problemes que deriven de l’ús dels productes i la voluntat de transformar-lo mitjançant solucions funcionals.
El grau en Disseny forma professionals que puguin competir en formació i capacitat professional en el mercat internacional proporcionant-los capacitats per intervenir en tots els passos necessaris per a la creació d’un objecte, des de la concepció fins a la producció i distribució.

Permet adquirir competències en un ampli ventall de sortides professionals d’un bon nombre de sectors laborals: disseny de producte i editorial, comunicació visual per a empreses i institucions, comunicació audiovisual per a les TIC i els mitjans de comunicació, entre d’altres.

També permet dedicar-se a ocupacions vinculades a la generació, promoció i difusió de la cultura del disseny en àmbits com la historiografia, la crítica, l’anàlisi i recerca, el comissariat d’exposicions, l’edició de publicacions i la col·laboració amb la premsa especialitzada.

Així mateix, com que està vinculat a la branca de coneixement d’arts i humanitats, reforça el vessant humanístic de la formació pel que fa a creativitat, desenvolupament del pensament crític i formació teòrica.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Belles Arts
Àmbit de coneixement
 • Art i Humanitats
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

60

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 80%, castellà 20%
Nota de tall

11,022 (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisORIOL MORET VIÑALS
Adreça electrònicace.disseny@ub.edu
Dades del GrauIndicadors

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Et presentem la Facultat de Belles Arts: ensenyaments, espais, sortides professionals i ambient general de convivència.

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

 1. Assolir les capacitats i competències pròpies d'un dissenyador en qualitat d'expert que pugui exercir les seves activitats en tots els àmbits propis del disseny, des de la primera fase de concepció dels productes, sistemes, comunicats gràfics i serveis fins a les fases següents de producció, distribució i promoció.
 2. Formar-se com a dissenyador expert i adquirir recursos per integrar-se professionalment i assimilar els codis deontològics que han de regir l'activitat professional i laboral.
 3. Conèixer i dominar les habilitats que són pròpies de la manera de pensar i treballar dels dissenyadors en l'exercici de la seva tasca.
 4. Conèixer les diferents modalitats i tradicions del disseny, els processos tècnics i tecnològics, com també els materials i habilitats necessaris per treballar-hi.
 5. Prendre consciència de la responsabilitat social del dissenyador, sobretot pel que fa a les necessitats socials d'innovació i sostenibilitat, i de la importància de la col·laboració entre professió, indústria i societat.
 6. Desenvolupar i conrear les habilitats comunicatives en les relacions interpersonals i en les situacions professionals per ser capaç de presentar i defensar oralment i per escrit el treball propi.
 7. Potenciar la interacció entre el dissenyador i els altres professionals involucrats en el procés productiu i proveïdors de serveis.
 8. Valorar la recerca com la base per a un desenvolupament continuat del disseny i de la seva cultura, condició necessària per exercir el rol econòmicament estratègic que li correspon. Per això, amb les pràctiques de la recerca, l'estudiant pot comprendre els criteris de rigor i exigència habituals envers el treball.

Competències

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
 • Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi propi.
 • Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.
 • Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

COMPETÈNCIES GENERALS

 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).
 • Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit, i capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).
 • Raonament crític i compromís amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • Capacitat per redactar projectes en l'àmbit professional del disseny: capacitat per proposar i desenvolupar solucions per als problemes plantejats.
 • Capacitat per estructurar, a partir dels requeriments del projecte i de l'anàlisi del problema de disseny, criteris que justifiquin les propostes per exposar i argumentar, de manera verbal i gràfica, la solució del projecte.
 • Capacitat per gestionar projectes de disseny en els contextos professionals.
 • Capacitat per reconèixer i interpretar la història de la cultura i del disseny a fi d'emetre judicis i reflexionar en els contextos dels estudis acadèmics i dels processos de projectes professionals.
 • Capacitat per establir un procés de proposicions i reflexions successives a partir de l'ús de sistemes de representació per al desenvolupament dels projectes.
 • Capacitat per identificar, reconèixer i seleccionar els materials i els processos de producció en les arts gràfiques i en la fabricació industrial per desenvolupar els projectes adequadament.
 • Capacitat per reconèixer els alfabets com a sistema constructiu i compositiu, distingir-ne els valors culturals, expressius i d'ús, i incorporar-los amb correcció en els projectes de disseny i en el discurs acadèmic.
 • Capacitat per reconèixer i emprar selectivament els sistemes de composició i els traçats harmònics vinculats a l'expressió estètica i al coneixement del valor simbòlic de la forma en els projectes de disseny.
 • Capacitat per mobilitzar els coneixements i habilitats oportuns per exercir la pràctica i administració en l'àmbit professional del disseny i en equips multidisciplinaris.
 • Capacitat crítica per analitzar els productes de l'entorn artificial en l'àmbit acadèmic, les publicacions especialitzades i el desenvolupament professional del disseny.
 • Coneixement dels procediments de recerca de les ciències humanes per aplicar-los selectivament en els àmbits acadèmic i del projecte de disseny.
 • Capacitat per fonamentar, a partir del coneixement i la comprensió de la diversitat teòrica del disseny, els estudis que vinculen la disciplina a àmbits de reflexió sobre la cultura.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Tot estudiant de disseny ha de tenir curiositat per conèixer i intervenir en l'entorn material artificial, des dels objectes d'ús quotidià fins als mitjans de comunicació i les manifestacions culturals. Ha de ser observador i apreciar com els objectes conformen el món i influeixen en les maneres de viure, juntament amb una disposició especial per idear, desenvolupar i donar forma a productes, i per assajar solucions alternatives i originals, adaptades als usuaris i al temps.

De manera general, l'alumne ha de tenir les capacitats següents:

 • Capacitat per dibuixar a nivell bàsic.
 • Receptivitat davant les observacions crítiques.
 • Predisposició a prendre decisions de manera autònoma.
 • Disponibilitat per treballar en equip.
 • Constància i autoexigència en el treball.
 • Capacitat de planificació del treball personal.
 • Predisposició per resoldre amb autonomia la realització dels treballs.
 • Interès i curiositat per les diferents realitats socials i culturals.
 • Interès per les manifestacions artístiques.
 • Capacitat d'autoaprenentatge.
 • Capacitat per entendre i expressar-se, oralment i per escrit, en anglès.
 • Predisposició per a l'aprenentatge i ús de més llengües.
 • Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.
 • Coneixement i visió crítica de les TIC com a font de documentació i d'intercanvi d'informació.
 • Coneixements comuns de tots els batxillerats, en matèries com història, art i humanitats en general, gramàtica i llengua, matemàtiques i les ciències naturals.

   

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

Tràmits vinculats a la matrícula

Acollida

Accions de suport i orientació

Accions d'orientació i suport 

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 138
Optativa 30
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Cultura i Disseny I: Fonaments 1r semestre Formació bàsica 6
Dibuix 1r semestre Formació bàsica 6
Projecte Gràfic I 1r semestre Obligatòria 6
Projecte Industrial I 1r semestre Obligatòria 6
Sistemes de Representació 1r semestre Formació bàsica 6
Color 2n semestre Formació bàsica 6
Història del Disseny I 2n semestre Formació bàsica 6
Projecte Gràfic II 2n semestre Obligatòria 6
Projecte Industrial II 2n semestre Obligatòria 6
Volum 2n semestre Formació bàsica 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Cultura i Disseny II: Contextos 1r semestre Formació bàsica 6
Foto i Vídeo 1r semestre Formació bàsica 6
Projecte Gràfic III 1r semestre Obligatòria 6
Projecte Industrial III 1r semestre Obligatòria 6
Tipografia I 1r semestre Obligatòria 6
Desenvolupament Digital 2n semestre Formació bàsica 6
Història del Disseny II 2n semestre Formació bàsica 6
Projecte Gràfic IV 2n semestre Obligatòria 6
Projecte Industrial IV 2n semestre Obligatòria 6
Tipografia II 2n semestre Obligatòria 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Arts Gràfiques 1r semestre Obligatòria 6
Pràctiques i Estudis Contemporanis 1r semestre Obligatòria 6
Projecte Gràfic V 1r semestre Obligatòria 6
Projecte Industrial V 1r semestre Obligatòria 6
Sistemes de Producció 1r semestre Obligatòria 6
Processos Teòrics en el Disseny 2n semestre Obligatòria 6
Projectes VI 2n semestre Obligatòria 12
Recerca Aplicada 2n semestre Obligatòria 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Ciències Socials i Disseny 1r semestre Obligatòria 6
Projectes VII 1r semestre Obligatòria 12
Fonaments Empresarials 2n semestre Obligatòria 6
Treball Final de Grau 2n semestre Treball final de grau 12

Itineraris i mencions

Disseny
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Matrícula

Cursos anteriors

Pràctiques

El Pla d'estudis de l'ensenyament no ofereix la possibilitat de cursar pràctiques ni obligatòries ni optatives.

Es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques és la professora Rosa Povedano. 

 

Informació institucional 

Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

 • En despatxos i agències de disseny desenvolupant projectes concrets en camps com ara el disseny editorial, la imatge d'empresa, el producte, la construcció de mostres i d'exposicions o la senyalització.
 • Recerca en projectes i participació en equips multidisciplinaris en qualitat de dissenyador.
 • En el mercat internacional, al costat de titulats equivalents formats a la resta d'Europa i del món.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat de Belles Arts

Pau Gargallo, 4 - 08028 Barcelona

Secretaria: 934 034 051
sec.ba@ub.edu

 

Bústia de consultes