Presentació

El grau en Gestió d'Informació i Documentació Digital forma professionals que dominin els processos i les tècniques de creació, anàlisi, gestió, avaluació i comunicació de la informació en diferents mitjans i formats per als usuaris finals.
El grau en Gestió d’Informació i Documentació Digital imparteix formació sobre les tècniques de planificació, implementació, gestió i avaluació de productes i serveis d’informació, i també sobre els canals i dispositius actuals pels quals s’ofereixen.

Forma professionals que coneguin el marc legal nacional i internacional que afecta la informació en el nou món digital. Desenvolupa competències específiques de captura, selecció, organització, preservació i difusió d’informació i documentació mitjançant l’aplicació de les tecnologies.

Desenvolupa habilitats de comunicació pròpies de la mediació entre els usuaris i els documents, així com les competències de gestió de recursos per assegurar la qualitat dels serveis.

Forma professionals de mentalitat oberta al canvi capaços d’integrar-se en entorns laborals marcats per la innovació constant de processos i instruments, i de posar en relleu el valor estratègic de la informació i la documentació en tot tipus d’organització.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Àmbit de coneixement
 • Ciències Socials i Jurídiques
Modalitat de docència

presencial i semipresencial

Crèdits240
Places

60 (sense comptar doble titulació)

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 89,8%, castellà 10,2%
Nota de tall

6,760 (juliol 2024, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes
Cap d'estudisAURORA VALL CASAS
Dades del GrauIndicadors
Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

FIMAUB

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

 • Formar professionals que dominin els processos i tècniques de creació, anàlisi, gestió, avaluació i comunicació de la informació en diferents mitjans i formats per a la seva utilització per usuaris finals.
 • Formar professionals que coneguin les tècniques de planificació, implementació, gestió i avaluació de productes i serveis d'informació, així com els canals i dispositius actuals per mitjà dels quals s'ofereixen.
 • Formar professionals que coneguin el marc legal nacional i internacional que afecta a la informació en el nou món digital.
 • Desenvolupar competències específiques de captura, selecció, organització, preservació i difusió d'informació i documentació mitjançant l'aplicació de les tecnologies.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació pròpies de la mediació entre els usuaris i els documents, així com les competències de gestió de recursos per assegurar la qualitat dels serveis.
 • Adquirir una formació com a professional de mentalitat oberta al canvi capaç d'integrar-se en entorns laborals marcats per la innovació constant de processos i instruments, i de posar de relleu el valor estratègic de la informació i la documentació en tot tipus d'organització.

 

Competències

Competències bàsiques

 • Capacitat de comprendre i aplicar els coneixements en l'àmbit professional.
 • Capacitat de reunir i interpretar les dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes socials, científics o ètics.
 • Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Capacitat de desenvolupar habilitats de comunicació i informació tant orals com escrites.
 • Capacitat de reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional.

Competències generals

 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds). Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques).
 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).
 • Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en l'àmbit propi, i capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques).

 

Competències transversals

 • Capacitat d'adquirir, actualitzar i aplicar coneixements sobre les tecnologies de la informació i de la comunicació en els diferents entorns professionals.
 • Capacitat d'adquirir, actualitzar i aplicar coneixements sobre dispositius i aplicacions d'elaboració de material audiovisual en els diferents entorns professionals.

 

 Competències específiques

 • Capacitat d'adquirir, comprendre i actualitzar coneixements sobre els diferents entorns, sistemes i unitats d'informació i dels processos que els són propis.
 • Capacitat d'adquirir, comprendre i actualitzar coneixements sobre l'evolució històrica i sobre la realitat socioeconòmica de la informació, el coneixement i el patrimoni documental.
 • Capacitat d'adquirir, comprendre i actualitzar els coneixements bàsics d'altres disciplines necessaris per el desenvolupament de la professió en els diferents entorns d'informació.
 • Capacitat d'adquirir, comprendre i actualitzar coneixements sobre el marc jurídic, administratiu, nacional i internacional de la gestió i difusió de la informació.
 • Capacitat per analitzar els llenguatges i models comunicatius, comprendre els seus principis teòrics i saber-los aplicar.
 • Capacitat d'aplicar les tècniques de planificació per dur a terme projectes que responguin a les necessitats d'informació i que permetin optimitzar el funcionament de les organitzacions.
 • Capacitat d'analitzar l'entorn de les unitats i serveis d'informació i les necessitats dels usuaris, a partir de resultats d'estudis d'usuaris.
 • Capacitat de gestionar adequadament fons i col·leccions a partir de l'elaboració i aplicació de criteris i tècniques de captura, selecció, adquisició, preservació, conservació i eliminació de documents.
 • Capacitat de definir criteris i aplicar les normatives i altres instruments d'estructuració, descripció i representació de dades i informació en diferents entorns i contextos.
 • Capacitat de donar resposta a les necessitats dels usuaris reals i potencials de les organitzacions i de proporcionar-los recolzament, materials i formació que els permetin usar i explotar la informació.
 • Capacitat d'identificar les fonts i recursos més adequats per resoldre problemes i necessitats d'informació.
 • Capacitat d'anàlisi, avaluació i creació de productes per a la comunicació d'informació.
 • Capacitat d'identificar, aplicant indicadors d'avaluació, els punts forts i febles d'una organització, d'un servei o d'un producte d'informació i elaborar propostes de millora.
 • Capacitat d'aplicar instruments i estratègies de màrqueting en els diferents entorns d'informació i comunicació.
 • Capacitat d'aplicar tècniques i desenvolupar activitats de cerca i recuperació de la informació.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Malgrat no existir un perfil d'accés únic, existeixen certes actituds i aptituds que també faciliten cursar el grau, bé que es poden aprendre i/o practicar durant els anys d'estudi. En aquest sentit, pot resultar d'especial interès disposar d'algunes de les característiques que segueixen

 • Capacitat d'adaptació als canvis continus que es produeixen en l'entorn de la informació, derivats de l'impacte de la ràpida evolució de les tecnologies de la informació i de la comunicació.
 • Capacitat de planificar i d'organitzar tasques i processos, així com d'ordenar i estructurar conceptes relacionats.
 • Habilitats comunicatives i de relació social, com ara, empatia, tècniques de comunicació oral assertiva, capacitat de participació i de cooperació en projectes col·lectius i equips de treball.
 • Esperit d'aprenentatge i formació al llarg de la vida, curiositat intel·lectual, sentit de la responsabilitat i capacitat de crítica i autocrítica.
 • Creativitat, imaginació, flexibilitat i iniciativa.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

Informació acadèmica 

 Tràmits específics de la titulació

 

Acollida

Accions de suport i orientació

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

  Accions d'orientació

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 132
Optativa 27
Pràctiques externes 12
Treball final de grau 9
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Metodologia de la Recerca 1r semestre Obligatòria 6
Pràcticum 1r semestre Pràctiques 12
Treball Final de Grau 1r semestre
2n semestre
Treball final de grau 9
Web Semàntic 2n semestre Obligatòria 6

Itineraris i mencions

Gestió d'Informació i Documentació Digital
Gestió d'Informació i Documentació Digital
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Matrícula

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques (curriculars i extracurriculars) contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars de 12 crèdits (240 hores). Aquestes pràctiques són tutoritzades i s'avaluen, i, per tant, consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant.

A més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.
 

 

Informació institucional 

 
 Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El professional de la gestió de la informació i documentació digital pot trobar feina en qualsevol sector que necessiti un professional que gestioni, entre d'altres, els seus documents, els continguts que posa a disposició dels seus clients o les seves xarxes socials. Això obre un gran ventall de possibilitats als graduats en GIDD com:

 • Arquitecte de sistemes web
 • Arxiver en entorns patrimonials
 • Auditor d'informació
 • Bibliotecari en biblioteques públiques, escolars, acadèmiques o especialitzades
 • Consultor en sistemes d'informació
 • Documentalista en empreses, mitjans de comunicació o administració pública
 • Especialista en gestió de continguts, content manager o content curator
 • Especialista en gestió de mitjans socials (social media)
 • Especialista en usabilitat
 • Formador en alfabetització informacional
 • Gestor de projectes de digitalització
 • Gestor del coneixement a les organitzacions
 • Gestor documental a l'empresa
 • Webmaster

 

Inserció laboral

Datos del sistema universitario catalán