Presentació

El grau en Llengües Romàniques i les seves Literatures forma en competències múltiples i transversals en l’àrea de les cultures lingüístiques i literàries d’àmbit romànic.

Situa les llengües i literatures romàniques en un marc complex, en la seva unitat i diversitat, i ensenya a abordar de manera crítica les particularitats de cadascuna d’aquestes realitats lingüístiques i culturals.

El grau en Llengües Romàniques i les seves Literatures de la UB recupera la vocació universalista pròpia dels studia humanitatis, impartint coneixements sobre la formació i consolidació de les principals tradicions literàries de les llengües romàniques.

Proposa una aproximació sòlida a la literatura medieval europea, a la societat que la va produir i en va gaudir, i a la repercussió que ha tingut en les arts i la cultura occidental fins als nostres dies.

Capacita per interpretar i analitzar, des d’una perspectiva comparada, tant sincrònica com diacrònica, les llengües i literatures romàniques. Facilita coneixements tant teòrics com pràctics de dues llengües romàniques, a més del català o del castellà, i l’habilitat d’usar-les amb finalitats diferents, i també forma sobre l’evolució històrica de la literatura romànica i l’articulació en gèneres literaris, els fenòmens lingüístics aplicats a l’anàlisi de les llengües romàniques, i les habilitats per aplicar les tècniques d’edició filològica a textos literaris i lingüístics d’àmbit romànic.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Filologia i Comunicació
Àmbit de coneixement
 • Art i Humanitats
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

40

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 64,3%, castellà 3,6%, altres 32,1%
Nota de tall

5,000 (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisMARIA PILAR PEREA SABATER
Coordinació

Blanca Ripoll

Dades del GrauIndicadors

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Proporcionar una formació transversal en l'àmbit de les llengües romàniques, amb una orientació versàtil i dinàmica, amb una percepció àmplia de l'evolució cultural de l'entorn europeu i des d'una perspectiva comparativa.

Competències

Competències generals 

 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, tot dominant-ne el llenguatge especialitzat/capacitat de cercar, usar, divulgar i integrar la informació).
 • Capacitat de domini de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i capacitat de gestió de la informació.
 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica/capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb la resta de companys i de contribuir a un projecte comú/capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i multiculturals).

Competències específiques 

 • Ser capaç d'analitzar i interpretar, des d'una perspectiva comparada, diacrònica i sincrònica, les llengües i les literatures romàniques.
 • Conèixer de manera teòrica i pràctica dues llengües de l'àmbit romànic i ser capaç d'usar-les per a finalitats diferents (assessorament i correcció lingüístics, traducció de textos, comprensió i redacció de textos, ensenyament de llengües i creació materials didàctics per a l'ensenyament de llengua).
 • Conèixer la història de la literatura i la cultura de dos àmbits lingüístics per elaborar un discurs crític sobre temes i aspectes d'aquestes literatures i cultures des de múltiples enfocaments metodològics.
 • Aplicar les tècniques d'edició filològica de textos literaris i lingüístics d'àmbit romànic.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

 • Capacitat de comprensió i expressió oral i escrita. 
 • Capacitat de treball.
 • Capacitat crítica i de raonament lògic, de relació de conceptes, de síntesi i d'anàlisi.
 • Capacitat memorística, bon hàbit de lectura i curiositat intel·lectual.
 • Interès i curiositat per les llengües i literatures.
 • Coneixements de la llengua i literatura de l'especialització (en el cas de la Filologia Romànica, coneixement bàsic de dues llengües romàniques), així com d'altres llengües estrangeres (particularment, les llengües instrumentals de la Filologia Romànica, anglès i alemany), i també d'instruments d'informàtica bàsica.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 

Tràmits vinculats a la matrícula

 • Informació per a la matrícula de nou accés
 • Informació per a la matrícula de 2n a 4t

Acollida

Accions de suport i orientació

Accions d'orientació i suport 

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

 • Acte inaugural del curs per als estudiants de primer curs.
 • Guia dels ensenyaments de grau de la Facultat.
 • Tutoria grupal (Pla d'acció tutorial).
   

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

 • Sessions informatives sobre els programes de mobilitat. 
 • Sessions informatives sobre les pràctiques curriculars. 
 • Tutories (Pla d'acció tutorial). 
 • Orientació i suport en els programes de mobilitat des de l'Oficina de Relacions Internacionals. 
 • Tallers d'ocupabilitat 

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 144
Optativa 30
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Itineraris i mencions

Llengües Romàniques i les seves Literatures
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars de XXXXX crèdits (XXXX hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col.laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX. 

 

Informació institucional 

 
 

Tràmits per fer les pràctiques 

 • Pràctiques curriculars  
 • Pràctiques extracurriculars

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

 • Ensenyament secundari, ensenyament d'idiomes, docència universitària, lectorats a universitats estrangeres.
 • Recerca i innovació en l'àmbit lingüístic i literari tant privat com públic (universitats, instituts de recerca, institucions culturals, etc.).
 • Treball editorial: tasques d'assessorament, lectura de manuscrits, correcció de textos, edició d'obres, etc.
 • Gestió cultural: comissariat d'exposicions i conservació en el sector museístic i documental, conservació i promoció del patrimoni, assessorament a fundacions i altres institucions, gestió de polítiques culturals i institucionals, turisme, etc.
 • Traducció en l'àmbit de les llengües romàniques.
 • Biblioteconomia, documentació i arxius.
 • Assessorament històric, cultural i lingüístic en l'àmbit de la publicitat, la televisió, el teatre i el cinema.
 • Mediació cultural i lingüística en l'àmbit de la cooperació internacional.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat de Filologia i Comunicació

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona


Secretaria: 934 035 584 | 83
fil-secretaria@ub.edu


Bústia de consultes