Presentació

En un escenari de canvi accelerat que suposa transformacions territorials importants, el grau en Geografia i Canvi Global constitueix una oferta acadèmica que proporciona eines per a l'anàlisi i la gestió i també una formació teòrica per al pensament crític sobre les relacions entre territori i canvi global.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Geografia i Història
Àmbit de coneixement
 • Art i Humanitats
Crèdits240
Places

50

Durada4 anys acadèmics
Nota de tall

5,000 (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisDOLORES SANCHEZ AGUILERA
Dades del GrauIndicadors
Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

La Facultat

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu del grau en Geografia i Canvi Global és la formació de graduats i graduades universitaris capacitats per abordar, des de la perspectiva del coneixement geogràfic integrador, la comprensió i l'anàlisi del canvi global, així com el disseny de propostes de planificació i gestió territorial i mediambiental dirigides a intervenir sobre les seves conseqüències a diferents escales.

Els objectius de formació del títol de grau en Geografia i Canvi Global són:

 • Proporcionar una formació geogràfica sòlida per a la comprensió del canvi global que inclou les bases teòriques referides al coneixement dels escenaris geogràfics, l'organització espacial dels fenòmens i les dinàmiques naturals i socials i les seves interrelacions a diferents escales d'espai-temporal.
 • Utilitzar fonts, eines i tècniques bàsiques de caràcter qualitatiu, quantitatius i de camp, així com eines específiques relacionades amb l'ús de les tecnologies de la informació geogràfica i geogràfica per poder fer front a l'estudi de problemes territorials complexos.
 • Aplicar coneixements teòrics, metodològics i tècnics a l'anàlisi integrat, a la interpretació de processos i problemes espacials i a l'elaboració de diagnòstics territorials.
 • Proporcionar una base consistent de formació teòrica i metodològica en el camp de la planificació i la gestió territorial i ambiental que permeti l'actuació i intervenció al territori.
 • Estimular la reflexió, el raonament crític i el compromís amb els eixos principals de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible per tal d'afavorir el disseny de respostes creatives als reptes que suposa el canvi global.
 • Dotar de l'experiència pràctica d'anàlisi i preparació de projectes, que permetin al graduat i graduada a treballar en xarxa i en equips interdisciplinars en els camps de l'anàlisi geogràfic del canvi global i la planificació i la gestió territorial i ambiental.

Competències

S'incorporaran en breu els resultats d'aprenentatge de la titulació

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

D'acord amb el caràcter transversal de la Geografia com a disciplina científica, tant el batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials com de Ciències i Tecnologia són formacions adients per cursar el grau en Geografia i Canvi Global.

És recomanable tenir les competències següents:

 • Interès en l'estudi de les relacions entre les societats, el territori i el medi ambient.
 • Inquietud per adquirir una mirada crítica, competent i compromesa amb els problemes socials i mediambientals del món actual a escala local i mundial.
 • Coneixement suficient d'anglès per accedir a la bibliografia especialitzada.
 • Coneixements bàsics d'informàtica, tant per a l'anàlisi quantitativa com per a l'ús de programari cartogràfic.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 Tràmits vinculats a la matrícula

Acollida

Accions de suport i orientació

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 126
Optativa 48
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Bases d'Ordenació del Territori Formació bàsica 6
Eines Estadístiques en Geografia Formació bàsica 6
Geografia Social i Cultural Obligatòria 6
Regions, Fronteres i Governança a Europa Obligatòria 6
Sistemes d'Informació Geogràfica Formació bàsica 6
Espais Rurals Obligatòria 6
Hidrologia i Ciències del Sòl Obligatòria 6
Teledetecció Espacial Formació bàsica 6
Territori, Societat i Medi Ambient a Espanya Obligatòria 6
Treball de Camp I Obligatòria 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Biogeografia i Biodiversitat Obligatòria 6
Dinàmiques Territorials a Catalunya Obligatòria 6
Geografia Urbana Obligatòria 6
Pensament Geogràfic Obligatòria 6
Tècniques d'Anàlisi Social en Geografia Obligatòria 6
Big Data i Canvi Global Obligatòria 6
Desenvolupament Local i Regional Obligatòria 6
Geografia Política Obligatòria 6
Gestió de Riscos Naturals Obligatòria 6
Tècniques de Laboratori en Geografia Obligatòria 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Treball de Camp II Obligatòria 6
Treball Final de Grau Treball final de grau 6

Itineraris i mencions

Menció en Medi Ambient
Menció en Planificació i Gestió del Territori
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. Els plans d'estudis inclouen dues assignatures optatives de pràctiques curriculars de 6 crèdits (210 hores) cadascuna.

Les pràctiques estan tutoritzades i s'avaluen i, per tant, consten en l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més, existeix la possibilitat de realitzar pràctiques extracurriculars d'un màxim de 500 hores, que es poden ampliar fins a 750 hores. Tant per a les pràctiques curriculars com per a les extracurriculars, és necessari formalitzar prèviament un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es duguin a terme. El coordinador del programa de pràctiques curriculars dels estudis és el professor Josep Coma. Les pràctiques extracurriculars les tutoritza la cap d'estudis.

 

Informació institucional 

Tràmits per a realitzar les pràctiques  

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Els graduats i graduades assoleixen un domini teòric-conceptual de la geografia i el canvi global i habilitats de recerca que els capaciten per a estudis de postgrau, un maneig de mètodes i tècniques que els permeten afrontar al món professional problemàtiques territorials i ambientals diverses en entorns rurals i urbans i un coneixement teoricopràctic dels instruments de planificació física i estratègica que possibiliten el disseny d'accions de planificació i gestió territorial i ambiental, així com de polítiques i projectes de desenvolupament a diferents escales. Estaran capacitats per treballar en el sector públic i privat, formant part d'equips multidisciplinaris, amb una actitud reflexiva i proactiva pel que fa al canvi global, amb compromís amb la sostenibilitat i l'equitat social.

La doble condició de formació acadèmica i professional forma graduats i graduades capacitats per treballar en diferents àmbits:

 • La planificació territorial i urbana (mobilitat i transport, habitatge, regeneració integral urbana);
 • La gestió ambiental (espais protegits, recursos hídrics, avaluacions ambientals estratègiques de plans i projectes, anàlisi de riscos, impactes ambientals, serveis climàtics);
 • La planificació estratègica (desenvolupament rural, organització territorial, promoció econòmica i desenvolupament local);
 • Les tecnologies de la informació geogràfica (gestió de sistemes d'informació geográfica, producció cartogràfica, desenvolupament de la informació i gestió i indicadors territorials);
 • L'anàlisi territorial de la població (prospectiva demogràfica, estadístiques sociodemogràfiques, gestió de la migració);
 • L'experiència judicial en el camp del territori;
 • Els informes d'assessorament sobre política i gestió pública i sobre les decisions estratègiques de les empreses vinculades al territori;
 • L'educació i ensenyament de la disciplina (ESO, Batxillerat, cicles formatius);
 • La comunicació i divulgació geogràfica.

Contacte

Facultat de Geografia i Història

Montalegre, 6 - 08001 Barcelona

Secretaria: 934 037 728 - 934 037 729

Bústia de consultes