" />

Presentació

Al grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals s’hi imparteix la formació teòrica, pràctica, tècnica i científica per emprendre, d’una manera acurada i reflexiva, l’examen, diagnòstic, documentació, conservació preventiva, conservació curativa i restauració dels béns culturals.
El grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals té com a objectiu principal formar professionals competents, qualificats i capacitats per dur a terme les intervencions que requereixen les obres del patrimoni cultural, per preservar-les i transmetre-les a les generacions futures.

S’hi estudien els processos antics i moderns de creació dels béns culturals, les tècniques d’anàlisi científica dels materials que els componen, les tècniques d’intervenció per preservar-ne la informació documental i estètica amb els estàndards europeus per a la preservació del patrimoni.

Ofereix una formació equilibrada entre la teoria, la pràctica i els continguts tècnics i científics, que proporciona les habilitats i capacitats necessàries per fer efectives les activitats pròpies d’una professió d’interès públic, pel retorn que té a la societat en forma de desenvolupament econòmic, cultural i de cohesió social.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Belles Arts
Àmbit de coneixement
 • Art i Humanitats
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

50

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 82%, castellà 18%
Nota de tall

5,000 (juliol 2024, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes
Cap d'estudisANNA NUALART TORROJA
Adreça electrònicace.conservacio.restauracio@ub.edu
Dades del GrauIndicadors
Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

El grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals té com a objectiu principal formar professionals competents, qualificats i capacitats per dur a terme les intervencions que requereixen les obres del Patrimoni Cultural, per preservar-les i transmetre-les a les generacions futures. El grau ofereix una formació equilibrada entre la teoria, la pràctica i els continguts tècnics i científics que proporciona les habilitats i les capacitats necessàries per fer efectives les activitats pròpies de la professió. D'aquesta manera, els graduats i graduades són capaços d'assumir les responsabilitats vinculades a la preservació dels béns culturals, atesa la naturalesa interdisciplinària de la conservació-restauració, tal com està descrita a les directrius professionals internacionals (ECCO), i que es concreta en el coneixement, examen i diagnòstic dels béns culturals, en la seva conservació preventiva i curativa i en la restauració, així com en la documentació dels processos i dels tractaments que se'ls apliquen.

Competències

Competències bàsiques

 • Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi propi.
 • Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.
 • Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències generals

 • Compromís ètic: capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Capacitat comunicativa: capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina, i capacitat de cercar, usar i integrar la informació, i capacitat de cercar, usar i integrar la informació.
 • Treball en equip: capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals.
 • Capacitat creativa i emprenedora: capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes), i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds.
 • Sostenibilitat: capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en l'àmbit propi, i capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques.
 • Raonament crític i compromís amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat.

 

Competències específiques

 • Domini del vocabulari i el corpus legal i normatiu que regula la professió de conservació-restauració, les institucions i els organismes implicats en l'art, la cultura i el patrimoni.
 • Capacitat per analitzar, identificar i reconèixer la varietat material i tecnològica dels béns culturals.
 • Capacitat per reconèixer, analitzar i identificar els agents i mecanismes de degradació, i les alteracions causades als béns culturals.
 • Capacitat per identificar, reconèixer i documentar la naturalesa i l'estat de conservació dels béns culturals i de les intervencions de conservació-restauració.
 • Capacitat per elaborar el diagnòstic i planificar la proposta de tractament de conservació-restauració dels béns culturals.
 • Capacitat per aplicar als béns culturals els tractaments de conservació-restauració proposats, i per avaluar-ne els efectes de manera continuada.
 • Capacitat per aplicar les condicions de conservació preventiva, manteniment, manipulació, exposició i transport dels béns culturals.
 • Capacitat per identificar, comprendre i valorar el pensament dels artistes a partir de les seves obres i textos.
 • Habilitat manual, sensibilitat i destresa per dur a terme els tractaments de conservació-restauració.
 • Capacitat per valorar i saber utilitzar els recursos necessaris per a la inserció laboral.

 

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Alumnes procedents del batxillerat artístic, batxillerat humanístic i batxillerat científic i tecnològic. L'alumnat que accedeixi al títol de grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals ha de:

 • Tenir interès i curiositat pel coneixement dels processos de creació artístics i dels béns culturals que configuren el patrimoni, així com a sentit de la responsabilitat i compromís ètic que assegurin la transmissió dels valors estètics i culturals a les generacions futures.
 • Estar dotat de curiositat per conèixer el comportament dels materials des del punt de vista científic, així com dels processos de transformació i envelliment dels materials, i les tecnologies d'anàlisi i tractament dels béns culturals per a la seva conservació-restauració.
 • Posseir habilitats comunicatives suficients, incloent-hi el domini verbal i escrit en català, castellà, i anglès per a la transmissió d'opinions, descripció de processos i redacció d'informes.
 • Ser capaç de llegir i comprendre textos acadèmics.
 • Disposar de destresa i sensibilitat manual en relació amb les activitats culturals o artístiques.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

Tràmits vinculats a la matrícula

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 84
Optativa 72
Pràctiques externes 12
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Pràctiques Externes Pràctiques 12
Pràctiques Externes Pràctiques 12
Treball Final de Grau 2n semestre Treball final de grau 12

Itineraris i mencions

Menció en Pintura i Document Gràfic (Suports Orgànics)
Menció en Materials Arqueològics, Petris i Pintura Mural (Suports Inorgànics)
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Matrícula

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura de pràctiques obligatòria de 12 crèdits (300 hores).

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques. La coordinadora del programa de pràctiques de l'ensenyament és la professora Núria Guasch Ferre.

 

Informació institucional 

 
 

Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Les sortides professionals per a l'alumnat del grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals són tan àmplies i variades com ho és el patrimoni cultural i les institucions públiques o privades que el custodien o les persones que en són propietàries. Els professionals de la conservació-restauració poden exercir com a treballadors autònoms o empleats de museus, arxius, biblioteques, col·leccions, fundacions, centres de recerca, jaciments arqueològics, empreses de rehabilitació i restauració arquitectònica, entre d'altres.

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat de Belles Arts

Pau Gargallo, 4 - 08028 Barcelona

Secretaria: 934 034 051
sec.ba@ub.edu

 

Bústia de consultes