Presentació

El grau en Comunicació Audiovisual forma professionals de l'audiovisual en els àmbits de direcció, guió, producció, realització, disseny de producció i postproducció visual i sonora, investigació, comunicació corporativa i gestió de comunitats (community manager).
El grau en Comunicació Audiovisual ofereix una formació integral en les competències del professional de l’audiovisual. Prepara per fer servir els instruments tècnics que es necessiten en la creació de continguts, i capacita en la ideació i realització de projectes audiovisuals innovadors, en diversos formats i suports (audiovisual, radiofònic, sonor, escrit i digital).

Al llarg de l’ensenyament es potencia l’emprenedoria, la innovació i la creativitat mitjançant un aprenentatge basat en projectes. Es fomenta també la participació en certàmens i festivals de cinema documental i de ficció, i de nous formats, i s’impulsen iniciatives amb incidència social. Alhora, es potencia la formació de professionals amb capacitat crítica i analítica, capaços d’estudiar i comprendre els mitjans de comunicació i els productes audiovisuals dins l’estructura social, econòmica, política i cultural en la qual s’integren.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Àmbit de coneixement
 • Ciències Socials i Jurídiques
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

45 (sense incloure la doble titulació)

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 63,9%, castellà 34,6%, anglès 1,5%
Nota de tall

11,090  (juliol 2024, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes
Dades del GrauIndicadors

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

FIMAUB

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Els objectius que persegueix el nou pla d'estudis de Comunicació Audiovisual són

 • Formar professionals del sector audiovisual en els perfils de director, guionista, productor, realitzador, dissenyador de producció i postproducció visual i sonora, investigador i gestor de comunitats (community manager).
 • Formar professionals oberts al canvi audiovisual i tecnològic, amb capacitat d'adaptació constant a un entorn en contínua transformació.
 • Formar professionals que disposin d'una capacitat crítica, analítica i reflexiva en relació amb el fet audiovisual i que disposin d'una base per iniciar-se, si així ho desitgen, en el camp de la investigació en comunicació audiovisual.
 • Formar exhaustivament en les tècniques i processos de creació i difusió audiovisuals en les seves diverses fases i gèneres, així com les relacions entre ells.
 • Ensenyar metodologies i conceptes aplicables a les diferents branques d'investigació de el sector audiovisual.
 • Fomentar la creativitat per a l'elaboració de continguts audiovisuals, multimèdia i interactius.

 

Competències

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències generals

 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques)
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).
 • Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques).
 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, dominant el llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).
Competències transversals i específiques
 • Utilitzar les tecnologies de la comunicació i de la informació necessàries per a l'exercici de la professió amb l'objectiu d'aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • Comprendre i reflexionar sobre els fonaments bàsics de la comunicació audiovisual.
 • Analitzar i interpretar el discurs audiovisual i la seva intenció comunicativa.
 • Produir textos científics, acadèmics i professionals propis de la comunicació audiovisual.
 • Desenvolupar la curiositat i la creativitat per aplicar-les en l'anàlisi i la creació de productes audiovisuals.
 • Comprendre la contínua evolució de la comunicació audiovisual i saber adaptar-se als seus canvis.
 • Analitzar els llenguatges i models audiovisuals, entenent els seus principis teòrics i sabent aplicar-los.
 • Identificar, analitzar i aplicar els mecanismes narratius de les produccions audiovisuals.
 • Comprendre la funcionalitat dels dispositius audiovisuals i multimèdia i saber-los emprar.
 • Planificar i gestionar recursos tècnics, econòmics i humans en relació amb projectes audiovisuals i multimèdia.
 • Realitzar produccions audiovisuals i multimèdia.
 • Tenir una visió global del mercat audiovisual i proposar estratègies de difusió d'obres audiovisuals.
 • Adaptar-se a diferents àmbits laborals dins el món de la comunicació audiovisual.
 • Conèixer i gestionar el marc legal i deontològic de l'activitat professional.
 • Aplicar els mètodes d'investigació a diferents àmbits de la comunicació audiovisual.
 • Planificar, aplicar, analitzar i avaluar campanyes de comunicació a través de plataformes web i mitjans socials.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Donada la transversalitat del grau de Comunicació Audiovisual, la titulació pot admetre estudiants procedents de qualsevol dels batxillerats i de cicles formatius de grau superior, així com d'altres llicenciatures, fonamentalment de la branca de ciències socials i jurídiques, i de la d'arts i humanitats.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

Informació acadèmica 

 

 Tràmits específics de la titulació

Acollida

Accions de suport i orientació

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

Accions d'orientació

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 126
Optativa 30
Pràctiques externes 12
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Treball de Fi de Grau Anual Treball final de grau 12
Pràctiques 1r semestre
2n semestre
Pràctiques 12
Projecte Audiovisual 1r semestre Obligatòria 6

Itineraris i mencions

Comunicació Audiovisual
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Matrícula

Horaris

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars de 12 crèdits.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 500 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques.

 

Informació institucional 

 
 Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

 • Direcció, guionatge i realització audiovisual. Tasques de direcció, guió i realització en els diversos mitjans i gèneres audiovisuals. Disseny de realització, muntatge i edició de vídeo, tractament de so, tractament d'imatges, animació, producció multimèdia, narrativa transmèdia, direcció d'art, direcció d'actors i dramatúrgia.
 • Disseny de producció i postproducció visual i sonora. Disseny dels aspectes relacionats amb el so, la imatge i el grafisme en les diverses fases de la producció i realització audiovisual.
 • Producció i gestió audiovisual. Disseny, planificació, optimització i organització dels recursos tècnics, humans, legals i econòmics necessaris per produir una obra audiovisual. Tasques de direcció de projectes, màrqueting, propietat intel·lectual, legalitat, documentació audiovisual, gestió de continguts, planificació, organització i gestió d'empreses audiovisuals, direcció de produccions en ràdio, televisió i cinema, i produccions audiovisuals i multimèdia a Internet.
 • Investigació i assessorament expert en mitjans audiovisuals. Especialista en recerca i anàlisi de fenòmens i processos de la comunicació audiovisual, la seva relació amb la cultura i la societat, i els nous formats i tecnologies de l'audiovisual.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català