Presentació

El grau en Empresa Internacional està adreçat a la gestió d’empreses, organismes o institucions en un context internacional.

Permet aprendre les principals llengües del món dels negocis, ja que la docència es fa íntegrament en anglès i inclou assignatures de Llengües per als Negocis, en què es pot escollir entre l’alemany, el francès, l’italià, el rus i el xinès.
El grau en Empresa Internacional proporciona els coneixements i les eines adequades per prendre decisions economicofinanceres, empresarials i de màrqueting tenint en compte els determinants i les repercussions internacionals.

Es potencia l’anàlisi de l’economia internacional i s’imparteixen les competències necessàries per gestionar el desenvolupament internacional d’una empresa i per treballar en les institucions internacionals implicades en les transaccions i la cooperació internacional.

Capacita per treballar en empreses exportadores, multinacionals, entitats públiques —tant autonòmiques com estatals o internacionals— dedicades a la promoció econòmica i comercial, i en organitzacions no governamentals dedicades a la cooperació internacional.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat d'Economia i Empresa
Àmbit de coneixement
 • Ciències Socials i Jurídiques
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

80

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciaanglès 73,6%, altres llengües 26,4%
Nota de tall

11,810 (juliol 2022, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisMONTSERRAT CRESPI VALLBONA
Adreça electrònicacapest-gei@ub.edu
Dades del GrauIndicadors

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

T’obrim les portes de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona!

Podràs passejar per la Facultat, conèixer els estudis i serveis que oferim, i descobrir com és estudiar al Campus Diagonal de la Universitat de Barcelona, la universitat pública amb més estudiants de Catalunya i capdavantera als rànquings internacionals.

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Què es pretén amb aquest ensenyament? Formar professionals amb coneixements adaptats específicament a les necessitats derivades de la internacionalització de les activitats econòmiques, i formar professionals que puguin gestionar empreses en un context internacional. - Crèdits ECTS: 240 - Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques - Centre: Facultat d'Economia i Empresa

Competències

Competències generals

 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Capacitat per detectar les desigualtats entre persones amb l'objectiu de dissenyar, implementar i avaluar les polítiques pertinents que faciliten l'eliminació d'aquesta discriminació en empreses i institucions.
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes).
 • Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en l'àmbit propi, i capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).
 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en anglès o en altres llengües estrangeres, amb domini del llenguatge especialitzat).
 • Capacitat per interpretar l'evolució de l'entorn i per adaptar-s'hi.
 • Capacitat per utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el desenvolupament professional.

   

Competències específiques

 • Capacitat d'anàlisi de les organitzacions empresarials en el seu entorn internacional per interpretar-ne els comportaments davant de factors econòmics, socials, culturals, legislatius, etc., de caràcter internacional.
 • Capacitat per dominar l'entorn econòmic, jurídic i sociopolític internacional per gestionar, amb el màxim d'informació possible, les decisions empresarials preses en aquest àmbit.
 • Coneixement del funcionament i estructura dels mercats internacionals per detectar les implicacions que suposa la creixent internacionalització i el nou marc global.
 • Coneixement de les institucions econòmiques mundials per valorar el paper que tenen en el context de les relacions econòmiques internacionals.
 • Capacitat per aplicar els fonaments del màrqueting internacional i la direcció de vendes.
 • Capacitat per valorar els processos i la presa de decisions en el desenvolupament d'operacions internacionals.
 • Capacitat per elaborar, interpretar i aplicar la informació comptable i financera de l'empresa.
 • Capacitat per gestionar recursos humans des d'una perspectiva internacional.
 • Capacitat d'aplicar mètodes quantitatius per resoldre problemes reals en diverses àrees de l'empresa.
 • Capacitat per prendre decisions en un entorn empresarial internacional: planificació i organització.
 • Capacitat d'entendre la cultura i els negocis de diferents països per adaptar-se i interactuar eficaçment en altres contextos geopolítics.

 

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

 • Interès per l'economia i el món de l'empresa en un context internacional
 • Facilitat per les matemàtiques i l'estadística
 • Interès en la cultura i els negocis a la resta del món
 • Interès per les diferents visions i perspectives culturals i gran capacitat d'acceptació d'aquestes diferències
 • Coneixement de l'anglès (el grau s'imparteix totalment en anglès; el nivell mínim exigit és el corresponent a haver cursat anglès a secundària i batxillerat o acreditar el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües)
 • Domini de les noves tecnologies de la informació

 

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 

Tràmits vinculats a la matrícula

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 120
Optativa 48
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Dret de l'Empresa 1r semestre Formació bàsica 6
Economia de l'Empresa 1r semestre Formació bàsica 6
Eines Informàtiques de Gestió Formació bàsica 6
Matemàtiques 1r semestre Formació bàsica 6
Microeconomia 1r semestre Formació bàsica 6
Anàlisi de Dades 2n semestre Formació bàsica 6
Història de l'Empresa Internacional 2n semestre Formació bàsica 6
Introducció a la Comptabilitat Financera 2n semestre Formació bàsica 6
Macroeconomia 2n semestre Formació bàsica 6
Tècniques de Comunicació Intercultural 2n semestre Formació bàsica 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Treball de Fi de Grau 1r semestre
2n semestre
Treball final de grau 12
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Control de Gestió 2n semestre Optativa 6
Creativitat, Innovació i Emprenedoria 2n semestre Optativa 3
Cultura i Negocis a Europa i a altres Països Occidentals 2n semestre Optativa 6
Cultura i Negocis a l'Amèrica Llatina i el Carib 2n semestre Optativa 6
Cultura i Negocis a l'Àsia 1r semestre Optativa 6
Distribució Comercial 1r semestre Optativa 6
Gestió de la Qualitat 1r semestre Optativa 6
Gestió Intercultural 1r semestre Optativa 6
Instruments i Mercats Financers 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Integració Europea 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Investigació de Mercats I 1r semestre Optativa 6
Objectius i Instruments de Política Econòmica 2n semestre Optativa 6
Organització, Innovació i Tecnologia 2n semestre Optativa 6
Pràctiques I 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Pràctiques II 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Pràctiques III 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Pràctiques IV 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Presa de Decisions 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Sostenibilitat Global 1r semestre Optativa 6
Teoria de Jocs per a l'Empresa 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Tercera Llengua per als Negocis I (Alemany) 1r semestre Optativa 6
Tercera Llengua per als Negocis I (Francès) 1r semestre Optativa 6
Tercera Llengua per als Negocis I (Italià) 1r semestre Optativa 6
Tercera Llengua per als Negocis I (Xinès) 1r semestre Optativa 6
Tercera Llengua per als Negocis II (Alemany) 2n semestre Optativa 6
Tercera Llengua per als Negocis II (Francès) 2n semestre Optativa 6
Tercera Llengua per als Negocis II (Italià) 2n semestre Optativa 6
tercera Llengua per als Negocis II (Xinès) 2n semestre Optativa 6

Itineraris i mencions

Empresa Internacional
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou la possibilitat de fer fins a un màxim de 12 crèdits optatius de pràctiques.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament és el professor Máximo Losilla. 

 

Informació institucional 

 
 

Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Direcció, gestió o tasques de responsabilitat en empreses exportadores, multinacionals, entitats públiques (autonòmiques, estatals o internacionals) dedicades a la promoció econòmica i comercial, i en organitzacions no governamentals dedicades a la cooperació internacional.

Contacte

Facultat d'Economia i Empresa

Diagonal, 690-696 - 08034 Barcelona

Secretaria: 934 024 304
secretaria.fee@ub.edu

Bústia de consultes