Presentació

El grau en Dret proporciona una formació que inclou tant els coneixements teòrics sobre la legislació com les eines metodològiques necessàries per interpretar-la i aplicar-la.

Proporciona una formació de caràcter general, i l’especialització s’aconsegueix amb els estudis de màster oficial.
El grau en Dret de la Universitat de Barcelona proporciona el coneixement dels conceptes bàsics del dret i els fonaments de l’argumentació jurídica, amb l’objectiu de dominar l’estructura i funcionament de l’ordenament jurídic, en les facetes local, autonòmica, estatal, europea i internacional.

La titulació proporciona coneixements de les diferents branques del dret privat i públic: dret administratiu, dret civil, dret constitucional, dret del treball i de la seguretat social, dret financer i tributari, dret internacional públic, dret internacional privat, dret mercantil, dret penal, dret processal, dret comparat i filosofia del dret, amb l’objectiu de garantir l’adquisició de les destreses i habilitats necessàries per exercir les diferents professions jurídiques.

El grau permet la possibilitat d’obtenir mencions al suplement del títol mitjançant una agrupació coherent d’assignatures optatives. Les mencions previstes són: Dret Públic, Dret Privat, Dret de l’Empresa, i Dret Internacional, Comparat i Comunitari.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Dret
Àmbit de coneixement
 • Ciències Socials i Jurídiques
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

430 (sense comptar dobles titulacions)

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 38,7%, castellà 57,9%, anglès 3,5%
Nota de tall

9,720   (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisCRISTINA ROY PEREZ
Dades del GrauIndicadors
Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

 • Proporcionar coneixement de l'estructura general i dels conceptes fonamentals de diverses disciplines jurídiques.
 • Analitzar problemes jurídics i tractar-los adequadament.
 • Interpretar la realitat, valorar la informació, distingir fets rellevants, distingir casos diferents, localitzar material pertinent, qualificar jurídicament els fets, prendre decisions, negociar, persuadir, fer-se entendre a tot tipus de persones, definir estratègies i aconsellar, sense perjudici de l'especialització posterior requerida per a l'exercici de diverses professions jurídiques, com ara l'advocacia, la funció pública o la feina en organitzacions empresarials o institucionals.
 • Assegurar una bona formació professional per al desenvolupament de diferents professions jurídiques.
   

Competències

Competències transversals
 

 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).
 • Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en l'àmbit propi, i capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques).
 • Capacitat per conèixer i actuar des del respecte als drets fonamentals i posant atenció especial a la igualtat entre homes i dones, a la diversitat funcional i a la cultura de la pau d'acord amb els valors democràtics.
 • Capacitat d'aprenentatge significatiu i responsabilitat respecte dels sabers adquirits i de la formació continuada.


Competències específiques
 

 • Capacitat per identificar la dimensió jurídica de les relacions humanes i socials i per valorar-ne les implicacions en els diferents àmbits de l'ordenament.
 • Capacitat per comprendre el context humà, econòmic, social i polític del dret i per valorar els efectes de les normes i d'altres decisions jurídiques en aquests àmbits.
 • Capacitat per comprendre el caràcter històric del dret i coneixement de  l'origen i l'evolució dels ordenaments jurídics.
 • Capacitat per comprendre i reflexionar críticament sobre els valors implícits en el dret, especialment el de justícia i la seva realització.
 • Capacitat per conèixer, comprendre i saber usar els conceptes fonamentals i especialitzats de l'ordenament jurídic en les seves diferents branques.
 • Capacitat per comprendre el sistema institucional i la forma complexa de producció del dret en l'actualitat en els diferents nivells local, autonòmic, estatal, europeu i internacional.
 • Capacitat per comprendre l'estructura de l'ordenament jurídic i  per conèixer i aplicar els criteris de prelació de les fonts per determinar les normes aplicables en cada cas.
 • Coneixement i comprensió de la pluralitat jurídica del món, de l'evolució de la societat internacional i de les seves institucions, i de com incideix en l'elaboració de normes jurídiques internacionals i transnacionals. Capacitat per interpretar els mecanismes de recepció d'aquestes normes en l'ordenament jurídic espanyol.
 • Capacitat per comprendre la posició jurídica de les persones en les relacions amb l'Administració i, en general, amb els poders públics.
 • Coneixement i comprensió dels mecanismes i procediments de resolució dels conflictes jurídics.
 • Capacitat per interpretar les normes jurídiques segons les regles pròpies de cada àmbit del dret i per aplicar-les als conflictes socials corresponents.
 • Capacitat per plantejar diverses alternatives davant un mateix problema jurídic i per jerarquitzar i prendre decisions per arribar a la solució més adequada.
 • Capacitat per comprendre els fenòmens jurídics nous que planteja l'evolució de la societat i per dissenyar i conduir la investigació necessària per afrontar la problemàtica consegüent.
 • Capacitat per utilitzar adequadament les fonts de coneixement en l'àmbit jurídic, legal, doctrinal i jurisprudencial.
 • Capacitat per llegir i comprendre textos jurídics de naturalesa diversa i per analitzar-ne i identificar-hi allò que es consideri rellevant.
 • Capacitat per utilitzar amb destresa i precisió el llenguatge jurídic i la terminologia pròpia de les diferents branques del dret en les llengües catalana i castellana, i per gestionar documents i comunicar-se eficaçment en anglès.
 • Capacitat per comunicar oralment i per escrit idees i raonaments jurídics a una gamma àmplia i diversa de receptors utilitzant els registres adequats per a cada context.
   

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El jurista pot ser descrit com algú que coneix el dret (les normes) i està en condicions d'interpretar-lo i aplicar-lo per donar solució als problemes que planteja la nostra vida en societat. Per això, els estudis jurídics requereixen sensibilitat davant els problemes humans i socials i un cert sentit comú.

No és imprescindible una formació estrictament humanística. També es pot cursar el grau de Dret a partir d'una formació científica o tècnica o d'uns coneixements sobre història, filosofia o economia. Certament, disposar d'una bona cultura pot ser de gran ajuda. Això no obstant, el que és essencial per a un bon jurista és l'esperit crític, la curiositat, una ment ordenada, la capacitat per identificar i diferenciar unes situacions d'altres i, finalment, una certa dosi d'imaginació. La memòria no s'ha de menysprear, però seria un greu error pensar que els estudis jurídics són memorístics.

L'estudiant de Dret és una persona atenta a la realitat, amatent a analitzar la realitat social i els problemes, a escoltar els altres i posar-se en el seu lloc, a ponderar els interessos subjacents,  i a prendre decisions factibles, sensates, responsables i d'acord amb els valors democràtics.

No hi ha un perfil d'accés únic, però qualsevol que pretengui graduar-se en Dret hauria de ser un bon lector (premsa inclosa). Indubtablement, tindrà una part del camí recorregut algú interessat per l'actualitat nacional i internacional (política, econòmica, social, etc.), si a més és un bon comunicador (la capacitat d'expressió oral i escrita i les habilitats argumentals són essencials) que domini raonablement una llengua estrangera (preferentment l'anglès).
 

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 Tràmits vinculats a la matrícula

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 144
Optativa 30
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Bioètica i Dret 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret Canònic 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret Comunitari de Lliure Circulació 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret Constitucional Comparat i Europeu 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret Contractual Europeu i de Consum 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret de Danys 2n semestre Optativa 3
Dret de la Competència i de la Propietat Industrial 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret de la Funció Pública 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret de la Navegació 1r semestre Optativa 3
Dret de la Propietat Intel·lectual 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret de la Seguretat Social 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret de Menors 2n semestre Optativa 3
Dret del Medi Ambient 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret dels Mercats Financers 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret Electoral i Parlamentari 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret i Política de Gènere 2n semestre Optativa 3
Dret i Polítiques Mediambientals i de Sostenibilitat 2n semestre Optativa 3
Dret i Tributació Local 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret Internacional Econòmic 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret Interregional 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret Penal Econòmic 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret Privat Comparat 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret Registral 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret Sindical 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Drets Fonamentals i Garanties 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Estat i Confessions 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Estratègies Processals 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Governança i Transformació Digital 2n semestre Optativa 3
Història del Dret Català i Tradició Jurídica Romanística 2n semestre Optativa 6
Immigració, Nacionalitat i Estrangeria 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Mitjans Alternatius de Resolució de Conflictes 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Organitzacions Internacionals 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Pau, Justícia i Seguretat en les Societats Globalitzades 1r semestre Optativa 3
Pràctiques Externes 1r semestre
2n semestre
Pràctiques 6
Protecció Internacional dels Drets Humans 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret de l'Empresa 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret Internacional 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret Privat 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret Públic 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Sociologia del Dret 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Tributació Empresarial 1r semestre
2n semestre
Optativa 3

Itineraris i mencions

Menció en Dret Públic
Menció en Dret Privat
Menció en Dret de l'Empresa
Menció en Dret Internacional, Comparat i Comunitari
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Doble titulació

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura optativa de pràctiques curriculars de 6 crèdits (150 hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques curriculars de l'ensenyament és el professor Isidor Garcia. Les pràctiques extracurriculars les coordina la professora Elena Lauroba.

 

Informació institucional 

 
 Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Les principals sortides professionals del graduat en Dret són les següents (sense perjudici de les vies d'habilitació específiques que poden estar previstes per a algunes):

 • Advocat o advocada.
 • Procurador o procuradora.
 • Notari o notària.
 • Registrador o registradora.
 • Funcionari o funcionària de l'Administració de Justícia: jutge, magistrat o magistrada, fiscal, secretari o secretària judicial.
 • Funcionari o funcionària de l'escala superior de l'Administració de l'Estat: advocat o advocada de l'Estat, tècnic o tècnica de la Administració Civil de l'Estat o funcionari o funcionària de les administracions central, autonòmica i local.
 • Funcionari o funcionària de l'Administració exterior de l'Estat (cos diplomàtic).
 • Funcionari o funcionària de l'escala mitjana d'administracions públiques: administracions central, autonòmica i local.
 • Funcionari o funcionària d'organitzacions internacionals: Nacions Unides, Consell d'Europa.
 • Lletrat o lletrada de les Corts Generals o dels parlaments autonòmics.
 • Advocat o avocada d'empresa.
 • Advocat o avocada d'associacions i organitzacions no públiques.
 • Assessor jurídic o assessora jurídica.
 • Conseller jurídic o consellera jurídica.

 

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat de Dret

Diagonal, 684 - 08034 Barcelona

Secretaria: 934 020 127
sec.dret@ub.edu

Bústia de consultes