Presentació

El grau en Mestre d’Educació Infantil forma en tot allò relacionat amb l’educació i capacita per dissenyar i desenvolupar les accions i els programes formatius en escolars de 0 a 6 anys, ajudant-los en el seu desenvolupament personal i social i afavorint-ne l’aprenentatge.
El grau en Mestre d’Educació Infantil facilita formació sobre el disseny i intervenció de les situacions educatives del desenvolupament físic i motor, afectiu, comunicatiu, social i cognitiu de l’infant de 0 a 6 anys.

L’estudiant rep la formació didàctica bàsica i específica en totes les àrees de coneixement i les disciplines establertes en l’etapa de l’educació infantil.

A més, es forma en els principis organitzatius i de gestió d’escoles, i també en els processos de desenvolupament físic, emocional i intel·lectual propis de l’edat.

Forma docents capaços de comunicar-se de manera efectiva i assertiva, respectuoses amb la diversitat, amb habilitat per treballar autònomament i en equip, conscients de la responsabilitat i la transcendència del rol del mestre a la societat.

Dades bàsiques

Tipus Grau
Centre de gestió Facultat d'Educació
Àmbit de coneixement
 • Ciències Socials i Jurídiques
Modalitat de docència

presencial

Crèdits 240
Places

180 (sense comptar itinerari simultani)

Durada 4 anys acadèmics
Idioma de docència català 79,3%, castellà 14%, anglès 6,8%
Nota de tall

8,570 (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit 17,69 €
Pràctiques externes
Cap d'estudis BERTA PALOU JULIAN
Dades del Grau Indicadors
Professionalitzador
Professió regulada

mestre o mestra d'educació infantil

Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

 • Analitzar i planificar la tasca educativa, tenint en compte la societat canviant.
 • Actuar com a mediadors perquè l'activitat a l'aula sigui significativa i estimuli el potencial de desenvolupament de tot l'alumnat.
 • Fomentar valors com ara la convivència, l'esforç, la constància, la disciplina, la igualtat de gènere i els drets humans, promovent la col·laboració també fora de l'escola.
 • Organitzar la interacció de l'alumnat amb l'objecte d'estudi, promovent l'aprenentatge autònom i cooperatiu.
 • Exercir les tasques de tutoria, orientació i avaluació de l'alumnat.
 • Elaborar projectes que s'adaptin a les necessitats de les escoles i l'alumnat, amb coneixement profund de l'etapa docent i les matèries ensenyades.
 • Ensenyar en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Aplicar a l'aula les noves tecnologies.

Competències

Competències transversals

 • Compromís ètic professional
 • Capacitat per reconèixer la diversitat i la multiculturalitat de la societat actual
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat
 • Capacitat d'adaptació a noves situacions
 • Capacitat creativa i emprenedora
 • Capacitat comunicativa
 • Habilitats en les relacions interpersonals
 • Capacitat per treballar en equip
 • Ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació
 • Sostenibilitat

Competències específiques

 • Habilitat per aplicar els elements propis de les àrees del currículum d'infantil amb criteris de coherència: finalitat, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • Capacitat per promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.
 • Capacitat per dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació infantil que atenguin les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • Capacitat per fomentar la convivència dins i fora de l'aula d'educació infantil i abordar la resolució pacífica de conflictes.
 • Capacitat per observar sistemàticament ambients d'aprenentatge i de convivència en contextos propis de l'educació infantil, per interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, per reflexionar-hi i per actuar en conseqüència.
 • Capacitat per dinamitzar la reflexió en grup sobre l'acceptació de normes i de respecte als altres.
 • Capacitat per promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 • Capacitat per potenciar l'evolució dels diferents llenguatges de l'educació infantil, per identificar possibles disfuncions, per vetllar per l'evolució correcta del llenguatge, i per afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives.
 • Capacitat per abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de la llengua en contextos multiculturals i multilingües, per seleccionar els recursos educatius més adequats per a cada situació, i per expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Capacitat per reconèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i de la comunicació.
 • Capacitat per fomentar el creixement i el desenvolupament infantil, amb atenció especial als fonaments d'higiene, salut i nutrició, i als fonaments dels processos d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància, i per reconèixer els fonaments de l'atenció primerenca.
 • Habilitat per implicar-se en la diversitat d'accions que comprèn el funcionament de les escoles d'educació infantil, a partir del coneixement de la seva organització.
 • Capacitat per assumir que l'exercici de la funció docent s'ha de perfeccionar i adaptar als canvis científics, pedagògics, tecnològics, socials i culturals al llarg de la vida.
 • Capacitat per comprendre la importància del paper del mestre o de la mestra com a col·laborador i orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període de zero a sis anys i dominar les habilitats socials en el tracte i la relació amb la família de cada infant i amb el conjunt de les famílies.
 • Capacitat per reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per innovar i millorar la tasca docent, per adquirir hàbits i destreses per l'aprenentatge autònom i cooperatiu, i per promoure'l entre els docents i els infants.
 • Capacitat per comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els centres d'educació infantil i els seus professionals.
 • Capacitat per analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació entre educació i societat i el paper de l'escola per reproduir-la o transformar-la.
 • Capacitat per aplicar en els centres educatius elements de millora segons diferents models de qualitat.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Exercir com a mestre d'educació infantil comporta intervenir en un àmbit professional que exigeix una gran dedicació cap als altres, concretament cap als infants i les seves famílies, a banda dels altres professionals vinculats en el desenvolupament dels infants. És clau, per tant, disposar d'una alta competència personal i social. Especialment, és necessari disposar d'un bon equilibri emocional, i de capacitats per desenvolupar el treball en equip i per assumir els rols necessaris per dur a terme projectes en grup.

S'espera que l'estudiant del grau d'educació infantil sigui una persona amb interès per la cultura, pel coneixement humanístic i científic, i sobretot respectuosa cap a les diferents creences, pràctiques socials i cultures.

Acadèmicament, l'estudiant ha de ser capaç de regular el seu aprenentatge (planificar-se, organitzar-se, prendre i valorar les decisions, i actuar en conseqüència). Ha de poder produir, amb rigor, coneixement en el marc de l'educació tant individualment com col·lectivament, i generar noves idees a partir de la recerca i la reflexió de les diferents matèries que configuren la formació inicial del graduat en mestre d'educació infantil.
 

Requisits i condicions d'accés

>>> Grau amb prova d'aptitud personal (PAP)

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

Tràmits vinculats a la matrícula

Acollida

Accions de suport i orientació

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

 • Sessions informatives sobre els programes de mobilitat. 
 • Sessions informatives sobre les pràctiques curriculars. 
 • Tutories (Pla d'acció tutorial). 
 • Orientació i suport en els programes de mobilitat des de l'Oficina de Relacions Internacionals. 
 • Tallers d'ocupabilitat 

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 102
Obligatòria 66
Optativa 21
Pràctiques externes 45
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Pràcticum II Anual Pràctiques 27
Didàctica de la Llengua II 2n semestre Obligatòria 6
Treball Final de Grau 2n semestre Treball final de grau 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Aprendre i Ensenyar amb Tecnologies Digitals 1r semestre Optativa 6
Aprenentatge Col·laboratiu en Xarxa 2n semestre Optativa 3
Aspectes Culturals dels Països de Parla Anglesa 2n semestre Optativa 3
Atenció a l'Alumnat en Situació de Risc d'Exclusió Social 2n semestre Optativa 3
Biblioteconomia per a Mestres 1r semestre Optativa 6
Comunicació Multimodal per a la Innovació Educativa 1r semestre Optativa 6
Construcció de l'Espai i el Temps 2n semestre Optativa 3
Contes i Poemes de la Literatura Hispànica per a Infants 2n semestre Optativa 3
Contes i Relats per Aprendre Anglès 2n semestre Optativa 3
Desenvolupament Biològic de l'Infant i Intervenció Didàctica 1r semestre Optativa 6
Desenvolupament i Aprenentatge Motor en la Primera Infància 1r semestre Optativa 6
Didàctica de la Comunicació Literària 2n semestre Optativa 3
Didàctica de la Llengua Anglesa 1r semestre Optativa 6
Dinamització, Coordinació i Gestió de les TIC a l'Escola 2n semestre Optativa 3
Discapacitat, Desenvolupament i Aprenentatge 1r semestre Optativa 6
Educació, Escola i Atenció a la Diversitat 2n semestre Optativa 6
Escoltar Música a l'Etapa d'Educació Infantil 2n semestre Optativa 3
Identitat Cultural i Acció Didàctica 1r semestre Optativa 6
Infants, Espais i Objectes: Disseny de Tallers Didàctics 2n semestre Optativa 3
Intervenció en les Dificultats de Comunicació, Lectura i Escriptura 2n semestre Optativa 3
La Biblioteca per als Infants de 0 a 6 Anys 2n semestre Optativa 3
La Comunicació Cientificosocial i el Llenguatge Visual i Plàstic 2n semestre Optativa 3
Lectura de la Imatge 1r semestre Optativa 6
Llengua Anglesa: Nivell Avançat 1r semestre Optativa 6
Medi Ambient, Diversitat i Sostenibilitat 2n semestre Optativa 3
Mestres, Infants i Expressió Plàstica 1r semestre Optativa 6
Mesures i Suport Educatiu per a l'Alumnat amb Necessitats Específiques 1r semestre Optativa 6
Mitjans de Comunicació i Públic Infantil: la Música i el So 2n semestre Optativa 3
Mitjans d'Expressió i de Comunicació Infantils 1r semestre Optativa 6
Motricitat i Contextos Educatius 1r semestre Optativa 6
Narrativa Gràfica: Àlbum, Còmic i Cinema 2n semestre Optativa 3
Nous Entorns i Recursos Digitals 2n semestre Optativa 3
Observació del Comportament Motor a la Infància 2n semestre Optativa 3
Pedagogia i Didàctica de la Religió Catòlica a l'Escola 2n semestre Optativa 6
Projectes i Experiències en Escoles en Relació amb l'Atenció de la Diversitat 2n semestre Optativa 3
Pronunciació de la Llengua Anglesa 2n semestre Optativa 3
Psicomotricitat i Expressió 2n semestre Optativa 3
Relat Oral i Fons Documental 2n semestre Optativa 3
So, Ritme i Moviment 2n semestre Optativa 3
Tallers d'Expressió i Comunicació 1r semestre Optativa 6
Teatre Musical per a l'Educació Infantil 1r semestre Optativa 6
Tècniques de Veu i Locució en el Discurs Oral 2n semestre Optativa 3

Itineraris i mencions

Menció en Motricitat Infantil
Menció en Expressions Artístiques
Menció en Exploració de l'Entorn i Experimentació
Menció en Mitjans d'Expressió i Comunicació
Menció en Biblioteques Escolars
Menció en Atenció a la Diversitat
Menció en Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge, la Comunicació i l'Expressió
Menció en Llengües Estrangeres
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Matrícula

Horaris

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou dues assignatures obligatòria de pràctiques curriculars una de 18 crèdits (96 hores) i una altra de 27 crèdits (360 hores) .  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques. La coordinadora del programa de pràctiques de l'ensenyament és la professora Montserrat Fons Esteve.

 

Informació institucional 

 
 Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

 • Mestre o mestra d'educació infantil en escoles bressol i escoles d'infantil i primària.
 • Mestre o mestra d'educació infantil en entorns d'educació no formal destinats a la primera infància.
 • Professional expert o experta en educació infantil en organismes i institucions culturals i educatives.
 • Professional expert o experta en educació infantil en l'àmbit empresarial.
   

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat d'Educació
Pg. de la Vall d'Hebron, 171 - 08035 Barcelona

Secretaria: 934 020 269

Bústia de consultes