Objectius i competències

El programa de doctorat en Activitat Física, Educació Física i Esport té com a finalitat impulsar la recerca en l’àmbit de l’activitat física, entesa com a camp d’estudi integrador de diverses àrees de coneixement i innovació que actuen sinèrgicament en el desenvolupament científic i la seva aplicació social. D’aquesta manera, els aspectes socials de l’activitat física i l’esport, l’ensenyament i la formació, l’entrenament esportiu i l’activitat física i la salut són les grans línies de referència en què queden emmarcades les tècniques d’investigació que permetran resoldre problemes complexos i imprevisibles en aquest àmbit d’estudi. 

Dades bàsiques

TipusDoctorat
Centre de gestióFacultat d'Educació
Àmbit de coneixement
 • Ciències Socials
Places10
CoordinacióMaria Teresa Lleixà Arribas
Adreça electrònicateresa.lleixa@ub.edu
Telèfon934035142
Dades de l'EDUBIndicadors

Reglament de Règim Intern de la Comissió Acadèmica

RRI-Activitat Fisica (1) (PDF, 161.06kb)

Objectius i competències

Objectius

Competències

Els estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició pel doctorand de les següents competències bàsiques així com aquelles altres que figurin al Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior:
a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una investigació original.
d) Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual a la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l‟avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins una societat basada en el coneixement.

Vies d’accés

Vies i condicions d'accés

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i d'un títol de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, almenys, tres-cents crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments. Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun d'aquests supòsits:

        
 • Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat almenys 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests ensenyaments, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense necessitat que estigui homologat, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per accedir a estudis de doctorat al país d'expedició. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense necessitat que estigui homologat, amb la comprovació prèvia per la Universitat de Barcelona que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que, al país d'expedició, faculta per accedir a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un altre títol de doctor.

 •       
 • Igualment, hi poden accedir els titulats universitaris que, prèvia obtenció d'una plaça en formació mitjançant la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació en un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.

 •       
 • Els llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguessin en possessió del diploma d'estudis avançats obtingut d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o que haguessin assolit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

Requisits d’admissió

La Comissió Acadèmica del programa ha acordat els següents requisits específics d'admissió tenint en compte les vies d'accés establertes:

Perfil d'ingrés

1. Per entrar al programa, l'alumne ha de tenir algun dels títols següents:

a) Màster Universitari en Activitat Física i Salut, en Activitat Motriu i Educació, en Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell (RETAN).

b) Màster expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que la Comissió Acadèmica del programa consideri que té el mateix nivell i ofereix formació orientada a la investigació equivalent a les dels màsters esmentats en l'apartat a. Concretament, cal destacar que es dóna un tractament equivalent al Diploma d'Estudis Avançats obtingut en el marc del doctorat d'Activitat Física i Esport (programes de doctorat del Reial decret 1393/2007) des del curs acadèmic 2007-2008 fins al curs 2011-2012.

c) Títol expedit d'acord amb un sistema educatiu aliè a l'espai europeu d'educació superior, sense que s'hagi d'homologar, que acrediti un nivell de formació equivalent als màsters Activitat Física i Salut, Activitat Motriu i Educació, Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell (RETAN).

2. Coneixements de llengua anglesa. L'alumne ha de demostrar que té els coneixements suficients de llengua anglesa (nivell B1 o equivalent), que s'ha d'acreditar. En cas que no sigui possible acreditar-ho, es podrà fer mitjançant una entrevista amb una persona designada per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat que faci la valoració del nivell d'anglès de l'alumne.

A més a més, s'estableixen els criteris de selecció següents:

1. Valoració de l'expedient acadèmic universitari de l'estudiant mitjançant la nota mitjana ponderada de la titulació que dona accés al programa de doctorat (de 0 a 2 punts).

2. Valoració del currículum científic en l'àmbit d'alguna de les línies de recerca del doctorat. Es computaran publicacions, presentacions en congressos, assistència a cursos, i seminaris (de 0 a 2 punts).

3. Valoració de l'adequació de la formació acadèmica:

a) Màsters de la UB que computen com a mèrit: Activitat Física i Salut, Activitat Motriu i Educació, Rendiment esportiu: Tecnificació i Alt Nivell (RETAN) (2 punts).

b) Màsters afins adequats a les línies de recerca del programa de doctorat (1 punt).

4. Valoració de la trajectòria academicoprofessional (recollida mitjançant el currículum) i de recerca (assistència i participació en congressos, publicacions, col¿laboracions en projectes de recerca, etc.).

a) Valoració de la trajectòria academicoprofessional (de 0 a 1 punt).

b) Carta d'intencions, proposta de recerca o cartes de recomanació (de 0 a 1 punt).

c) Obtenció prèvia d'una beca de doctorat. Es consideren com a tals les beques equivalents a FI o FPU, o bé les beques competitives d'altres països (de 0 a 2 punts).

Per solucionar incidències en el procés d'admissió, la Comissió Acadèmica pot dur a terme una entrevista personal (fins a 2 punts).

Matrícula

Podeu trobar tota la informació i preus de matrícula al web de l'Escola de Doctorat.

Línies de recerca i innovació

Línies de recerca

101103 - Activitat física i salut
101100 - Aspectes socials de l'activitat física i l'esport
101101 - Ensenyament i formació en l'àmbit de l'activitat física, l'educació física i l'
101102 - Entrenament i rendiment esportiu

Pla de recerca i seguiment

Podeu trobar tota la informació als següents enllaços:Activitats de formació

Tesis

Idiomes de les tesis:

Criteris de tesis per compendi de publicacions: 

​​​Normativa per a la presentació de tesis per compendi de publicacions aprovada per la Comissió Acadèmica del programa el 21 de març de 2019 

La Comissió Acadèmica del programa pot autoritzar el dipòsit de tesis doctorals com a compendi de publicacions sempre que es reuneixin els requisits següents. 

Normes genèriques dels programes de doctorat de la Universitat de Barcelona 

Les normes genèriques estan recollides en l’article 37, «Tesis doctorals presentades com a compendi de publicacions», de la normativa reguladora del doctorat a la Universitat de Barcelona (aprovada pel Consell de Govern en sessió de 16 de març de 2012 i modificada en data 9 de maig i 19 de juliol de 2012, 29 de maig i 3 d’octubre de 2013, 17 de juliol de 2014, 16 de juliol de 2015, 15 de juny i 21 de novembre de 2016, 5 de desembre de 2017 i 4 de maig de 2018). 

Normes específiques del programa de doctorat 

Activitat Física, Educació Física i Esport 

1. La tesi doctoral ha de consistir en un treball original en una línia de recerca del programa de doctorat. La tesi doctoral es pot confeccionar mitjançant un conjunt d’articles que, amb l’autorització de la direcció de la tesi, hagin estat publicats o acceptats per ser publicats. 

2. La tesi doctoral per compendi de publicacions ha d’incloure una memòria en què es presenti la tesi defensada, i en què s’incloguin un capítol d’introducció del tema de la tesi i unes conclusions finals. 

3. La tesi doctoral per compendi de publicacions ha d’estar formada per un nombre de publicacions que, d’acord amb el nivell d’exigència, s’ajusti als criteris d’excel·lència que es requereixen per assolir el grau de doctor o doctora.  

4. Per presentar la tesi per compendi de publicacions, el doctorand o doctoranda ha de signar en primer lloc, com a mínim, un article en una revista JCR o SJR en els quartils indicats. En la resta d’articles, en cas que no signi en primer lloc, ha de ser autor o autora de correspondència. 

5. Només es comptabilitzen articles que han estat publicats, o acceptats per ser publicats, pel doctorand o doctoranda en revistes científiques en els índexs de referència. 

6. Només es pot presentar un llibre o capítol de llibre en el conjunt de publicacions presentades com a compendi. La Comissió Acadèmica del programa els ha de valorar tenint en compte els criteris següents, definits per l’AGAUR: a) En relació amb l’obra i l’autoria: i. Avenç que suposa per al coneixement i la innovació en el seu àmbit, així com la vinculació amb una tasca prèvia de recerca. ii.  Anàlisi, si n’hi ha, de les ressenyes i citacions que s’aportin en la publicació. iii.  En cas d’obres col·lectives:  valoració de l’autoria dins el conjunt i participació de coautories estrangeres i d’altres institucions. iv.  Altres aspectes específics de la disciplina. b) En relació amb l’editorial:   i.  Existència d’un procés de revisió o selecció rigorós per part de l’entitat editora. ii.  Existència d’un consell editorial plural i de qualitat. iii.  Reconeixement de l’editorial i la col·lecció dins l’àrea. c) En queden excloses expressament les obres de divulgació o ús docent, actes de congressos i obres que s’hagin presentat íntegrament a una revista. 

7.  Els articles publicats en revistes de tercer o quart quartil de JCR o en el segon quartil de SJR es comptabilitzen amb 10 punts.  En el cas dels articles que pertanyin al primer o segon quartil JCR, o al primer quartil SJR i en què el doctorand o doctoranda signi com a primer autor o autora de l’article,  la puntuació és de 15 punts. Per valorar el quartil de la revista, s’ha de tenir en compte el quartil JCR o SJR més alt des del moment d’acceptació de l’article fins al dipòsit de la tesi. 

8.  Els articles publicats en revistes en altres índexs d’impacte (CARHUS A o B, o en el tercer quartil de SJR) i els llibres o capítols de llibre valorats positivament per la Comissió, es comptabilitzen amb 5 punts. 

9. La direcció de la tesi ha de presentar un informe sobre el factor d’impacte i la categoria de les revistes (índex d’impacte), així com de les editorials (si escau) de les publicacions que es recullen en la tesi, i ha de justificar la coherència del compendi de publicacions que hi atorga el caràcter de tesi doctoral. 

10. Les coautories dels articles presentats com a compendi no poden ser de membres del tribunal de la tesi. 

11.  Les coautories dels articles publicats i utilitzats en una tesi que no tinguin el grau de doctor o doctora han de renunciar per escrit a utilitzar l’article en una altra tesi. Cap de les coautories no pot presentar una nova proposta de tesi per compendi de publicacions que contingui un article ja incorporat en una altra tesi prèviament. 

12. La Comissió Acadèmica del programa ha d’analitzar totes les qüestions d’aplicació d’aquesta norma que no quedin prou precisades o que requereixin una interpretació més específica. 

Idiomes de les tesis: 

1.  Les tesis doctorals es poden presentar en qualsevol dels idiomes oficials de Catalunya o en anglès. També es poden presentar en els idiomes establerts en el programa de doctorat. 

2. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar l’elaboració i el dipòsit de tesis doctorals en qualsevol llengua d’ús científic, tècnic o artístic diferent de les establertes en el programa. 
 
Publicació de les tesis: TDX

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Les competències obtingudes pels futurs doctors i doctores que hagin cursat el present
programa els permetran desenvolupar una carrera docent i investigadora en l¿àmbit de
l¿educació fisica i de les ciències de l¿activitat física, axí com qualsevol altra activitat professional
en aquests àmbits que requereixi una formació acadèmica i científica d¿alt nivell

Contacte

Coordinació: teresa.lleixa@ub.edu

Telèfon: 934035142