Presentació

El grau en Ciències Polítiques i de l’Administració té com a objecte teòric l’anàlisi del poder, del sistema polític, de l’estat i de l’administració pública.

Té com a finalitat formar professionals competents en àmbits relacionats amb el món polític i amb activitats relacionades amb l’anàlisi, l’assessorament i el suport a l’activitat i la decisió polítiques.
El grau de Ciències Polítiques i de l’Administració està dissenyat amb l’objectiu de donar una formació sòlida que capaciti per a la gestió pública i l’anàlisi política, i amb una orientació pràctica que posa èmfasi en l’assoliment d’un bon coneixement empíric de la política, dels sistemes polítics comparats, de la dimensió internacional i de les polítiques públiques, sempre des d’una posició professional i ètica sòlida.

Ofereix la possibilitat d’obtenir una especialitat a partir de tres mencions: Política Comparada, Polítiques Públiques, i Tècniques i Procediments. Presenta un pla d’estudis pluridisciplinari amb uns continguts pròpiament politològics, jurídics, econòmics i metodològics, completats amb matèries sociològiques i històriques.

Aquests estudis, en la mesura que se centren en la política com a espai de la ciutadania, no obliden la importància del coneixement i debat de problemes contemporanis com ara el gènere, la immigració, la pobresa o l’ecologia.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Dret
Àmbit de coneixement
 • Ciències Socials i Jurídiques
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

100 (sense comptar doble titulació)

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docència59,9% català - 35,4 %  castellà - 4,8 % anglès
Nota de tall

8,530 (juliol 2024, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisANA MARIA SANZ LEON
Dades del GrauIndicadors
Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

El grau de Ciències Polítiques i de l'Administració té com a objectiu l'anàlisi del poder, el sistema polític, l'Estat i l'Administració.

Pretén formar tant ciutadans com professionals en el ventall d'activitats relacionades amb el món polític (anàlisi, assessorament i suport a l'activitat i a la decisió política) de manera que tinguin sortida al mercat laboral.

A més de la formació clàssica centrada en el pensament polític i la teoria política, proporciona un coneixement empíric i pràctic de la política.
 

Competències

Competències transversals
 

 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de buscar i integrar nous coneixements i actituds).
 • Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en l'àmbit propi, i capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques).
 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat, i capacitat de cercar, usar i integrar la informació).


Competències específiques
 

 • Capacitat per entendre el context històric, social, econòmic i jurídic en el qual es produeix l'acció política.
 • Capacitat per entendre els conceptes de poder i d'estat com a fenòmens específics de la política en relació amb altres aspectes del funcionament social, i capacitat per comprendre les diferències i relacions entre política i administració.
 • Capacitat per distingir el nivell normatiu i el nivell empíric en la reflexió politològica, i saber-los utilitzar de manera adequada en el problema plantejat.
 • Capacitat per comprendre les principals teories i ideologies polítiques, els seus pensadors i la influència social.
 • Coneixement de l'estructura i funcionament dels sistemes polítics i les seves institucions en el vessant comparat i en el cas espanyol.
 • Coneixement de la Constitució espanyola i de l'organització política i administrativa, així com dels procediments administratius de l'Estat central i de les autonomies.
 • Coneixement de les explicacions teòriques i empíriques sobre el comportament polític dels ciutadans i dels grups organitzats (partits d'interès, etc.), i de les diferents escoles i mètodes implicats en la recerca politològica.
 • Coneixement de la metodologia d'anàlisi de les polítiques públiques i de les fases del procés d'elaboració d'aquestes polítiques.
 • Capacitat per comprendre els mecanismes que estructuren la política internacional, així com el dret i les organitzacions supraestatals.
 • Capacitat per disposar de recursos metodològics (documentals, estadístics, informàtics, etc.) que possibilitin l'anàlisi i la reflexió politològics, i capacitat per fer treballs de recerca, informes i avaluacions d'índole aplicada.
 • Capacitat per utilitzar mètodes quantitatius i qualitatius i per tenir una perspectiva pluridisciplinària, segons convingui en el problema plantejat (recerca, estudi, presa de decisions polítiques o de gestió, etc.).
 • Coneixement dels sistemes d'organització, planificació i gestió dels recursos humans a les administracions públiques.
 • Coneixement de l'estructura i funcionament de les finances públiques.
 • Coneixement dels fonaments de la dinàmica econòmica mundial i de l'espanyola i capacitat per relacionar-los amb els conflictes polítics.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

L'estudiant de Ciències Polítiques i de l'Administració s'interessa i es preocupa pels problemes socials i polítics i per posar-hi solució. La seva vocació és el servei públic, la utilitat social, i és conscient que un bon ordre polític és la base que permet la millora de molts aspectes sectorials de les nostres societats. En relació amb això,  convé tenir present que Ciències Polítiques i de l'Administració no s'adreça a formar polítics (encara que aquesta possibilitat no queda exclosa), sinó persones que, professionalment, estiguin relacionades amb la presa de decisions públiques en àmbits molt diversos (administracions, partits, consultories, etc.).

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

Tràmits vinculats a la matrícula

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 126
Optativa 42
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Ciència Política I 1r semestre Formació bàsica 6
Història Política i Social Contemporània 1r semestre Formació bàsica 6
Instrumentarium 1r semestre Formació bàsica 6
Introducció al Dret Públic 1r semestre Formació bàsica 6
Sociologia General 1r semestre Formació bàsica 6
Ciència de l'Administració 2n semestre Formació bàsica 6
Economia Política 2n semestre Formació bàsica 6
Estructura Social 2n semestre Formació bàsica 6
Sistema Polític Espanyol 2n semestre Formació bàsica 6
Tècniques Estadístiques d'Investigació Social (TEIS) 2n semestre Formació bàsica 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Gestió Pública 1r semestre Obligatòria 6
Hisenda Pública 1r semestre Obligatòria 6
Mètodes de la Ciència Política 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Política Internacional 1r semestre Obligatòria 6
Treball de Fi de Grau 1r semestre
2n semestre
Treball final de grau 12
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Acció Col·lectiva i Grups d'Interès 2n semestre Optativa 3
Anàlisi del Discurs 2n semestre Optativa 3
Anàlisi Electoral 2n semestre Optativa 3
Anglès Politològic 2n semestre Optativa 3
Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques 1r semestre Optativa 3
Coalicions Polítiques 2n semestre Optativa 3
Conflictes Internacionals 2n semestre Optativa 3
Construcció d'Indicadors Polítics, Socials i Econòmics 2n semestre Optativa 3
Cooperació Internacional 1r semestre Optativa 3
Dret Electoral i Parlamentari 2n semestre Optativa 3
Dret i Política de Gènere 2n semestre Optativa 3
Dret i Polítiques Mediambientals i de Sostenibilitat 2n semestre Optativa 3
Economia i Estat del Benestar 1r semestre Optativa 3
Estrangeria i Immigració 2n semestre Optativa 3
Govern Local 2n semestre Optativa 3
Història Política de Catalunya 2n semestre Optativa 3
Mètodes Avançats d'Anàlisi Política i Social 2n semestre Optativa 3
Organitzacions Internacionals 2n semestre Optativa 3
Partits i Sistemes de Partits 2n semestre Optativa 3
Pau, Justícia i Seguretat en les Societats Globalitzades 1r semestre Optativa 3
Planificació Normativa 2n semestre Optativa 3
Polítiques Públiques Específiques I 1r semestre Optativa 3
Polítiques Públiques Específiques II: Polítiques Públiques d'Igualtat de Gènere 2n semestre Optativa 3
Pràctiques Externes 2n semestre Pràctiques 6
Règim Jurídic i Econòmic del Tercer Sector 2n semestre Optativa 6
Sistema Polític de Catalunya 2n semestre Optativa 3
Tècniques Cartogràfiques 2n semestre Optativa 3
Tècniques de Sondejos i Enquestes 2n semestre Optativa 3
Teoria de l'Opinió Pública i la Comunicació Política 2n semestre Optativa 3

Itineraris i mencions

Menció en Política Comparada
Menció en Polítiques Públiques
Menció en Tècniques i Procediments
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Matrícula

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura optativa de pràctiques curriculars de 6 crèdits (150 hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques. La coordinadora del programa de pràctiques de l'ensenyament és la professora Ana Maria Sanz.

 

Informació institucional 

Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Els principals sectors d'ocupació del grau de  Ciències Polítiques i de l'Administració són els sectors públic i  privat, el tercer sector, la docència, la recerca i les organitzacions supranacionals.

Les principals sortides professionals de les persones graduades en Ciències Polítiques i de l'Administració són les següents:

 • Tècnic o tècnica en administracions públiques.
 • Gestor o gestora d'organitzacions: tasques de direcció, gestió i comunicació.
 • Analista de polítiques públiques.
 • Agent de desenvolupament local: execució d'accions locals; promoció de l'activitat empresarial, creació de feina i desenvolupament sostenible; participació en programes europeus; plans de participació ciutadana…
 • Analista polític: anàlisi de la societat; de les opinions, valors i actituds de ciutadans i actors polítics; de resultats electorals i escenaris polítics; d'estratègies polítiques i campanyes electorals, i supervisió d'indicadors sociopolítics.
 • Assessor i consultor o assessora i consultora.
 • Treballador o treballadora de relacions institucionals i responsabilitat social corporativa.
 • Consultor o consultora internacional: assessorament, projectes de cooperació i desenvolupament en altres països, observador internacional, mediació en crisis i conflictes.
 • Docent i investigador o investigadora.
   

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat de Dret

Diagonal, 684 - 08034 Barcelona

Secretaria: 934 020 127
sec.dret@ub.edu

Bústia de consultes