Cens

Per poder exercir el dret de vot, cal estar inscrit en el cens, que es publicarà el 18 d'octubre i que es pot consultar a les intranets de la UB (PDIPAS i alumnat).

El termini per presentar reclamacions referents a omissions o inexactituds del cens restarà obert fins a les 23:59 h del 27 d'octubre.

Dates Fases
Exposició pública del cens electoral provisional  Del 18 al 27 d’octubre de 2023  
Presentació de reclamacions davant els serveis  administratius que ha elaborat el cens Del 18 al 27 d’octubre de 2023
Resolució de reclamacions pels serveis administratius que han elaborat el cens Fins al 31 d'octubre
Recursos davant la Junta Electoral Permanent (JEP) contra les resolucions dels serveis administratius Fins al 6 novembre de 2023
Resolució dels recursos per la JEP Fins al 20 novembre de 2023
Publicació del cens definitiu 2 de novembre de 2023

Criteris de distribució del cens

 

Consulta del cens provisional

  • Personal docent i investigador: Intranet
  • Alumnat: MónUB (en l'apartat de serveis personals)
  • Personal d'administració i serveis: Intranet
  • Del 18 al 27 d'octubre, a la intranet (en el cas del PDI i del PAS) i al portal MónUB (en el cas de l'alumnat), hi ha operatiu un formulari en línia per adreçar als serveis administratius corresponents les reclamacions referents a omissions o inexactituds en el cens provisional.
  • La resolució administrativa es comunica a l'adreça electrònica que s'hagi fet constar en el formulari. Si la resolució es desestima, aquesta es comunicarà mitjançant notificació electrònica eNotum.
  • En cas que no aparegueu en el cens provisional, podeu interposar la corresponent reclamació administrativa a través del portal. Si no ho podeu fer per aquesta via, interposeu-la a través de la Seu Electrònica de la UB emprant la instància genèrica o bé presencialment mitjançant el formulari que us podeu descarregar a continuació, en funció del col·lectiu, i que heu de lliurar a qualsevol registre de la Universitat de Barcelona:
  • Segons s’estableix en l’article 5.1 del Reglament general d’eleccions de la Universitat de Barcelona, llevat de manifestació en sentit contrari, en el supòsit de pertànyer a més d’un col·lectiu de la comunitat universitària, la condició de membre del personal acadèmic té preferència respecte de les restants i la condició de membre del PAS, respecte de la d’estudiants. Els investigadors predoctorals en formació formen part, inicialment, del cens d’estudiants.
  • Aquests canvis es podran sol·licitar a la Secretaria General a través de la Seu Electrònica de la UB emprant la instància genèrica o bé presencialment mitjançant el formulari que us podeu descarregar a continuació a qualsevol registre de la Universitat de Barcelona.