Candidatures

Actes

 
 
Calendari
Procediment  Data
Presentació de candidatures Del 3 al 14 de novembre de 2023
Proclamació de candidatures 15 de novembre de 2023
Presentació de reclamacions davant la JEP contra la proclamació de candidatures 16 de novembre de 2023
Resolució de les reclamacions presentades contra la proclamació de candidatures i proclamació definitiva de candidatures 17 de novembre de 2023
Presentació de programes pels candidats 20 i 21 de novembre de 2023
Campanya electoral Del 20 novembre a l’1 desembre de 2023
Proclamació de candidatures

D'acord amb l’article 51 i la disposició transitòria primera de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari (LOSU), podrà ser candidat a rector o rectora el personal docent i investigador permanent doctor a temps complet que estigui en possessió de tres sexennis de recerca, tres quinquennis docents i quatre anys d’experiència de gestió universitària en algun càrrec unipersonal.

El termini de presentació de candidatures és des del dia 03/11/2023 fins al dia 14/11/2023.

Les candidatures es podran presentar, utilitzant el model normalitzat, a través de la Seu Electrònica de la UB emprant la instància genèrica.
També es podran presentar presencialment a qualsevol registre de la Universitat de Barcelona.

Procediment de presentació de programes electorals
Els candidats han de presentar els seus programes electorals els dies 20 i 21 de novembre.

Els programes es podran presentar a través de la Seu Electrònica de la UB emprant la Instància Genèrica, o bé presencialment a qualsevol registre de la UB.