Cerca de persones i càrrecs

Jose Esteve Pardo

Activitat
Catedràtic d'universitat
Facultat
Facultat de Dret
Unitat organitzativa
Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari
Adreça postal
Sants
Carrer Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
Telèfon
Adreça electrònica

Avís legal

Les dades personals d’aquest directori de la Universitat de Barcelona només es poden fer servir amb finalitats relacionades amb les funcions de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d’accés públic regulades pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, o per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. En conseqüència, aquestes dades no es poden ni reproduir, ni transmetre, ni registrar per cap sistema de recuperació d’informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones afectades.