Cerca de persones i càrrecs

Rosa Maria Peris Vila

Activitat
Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis
Unitat orgànica
Administració de Centre de Dret
Unitat organitzativa
Secretaria d'Estudiants i Docència de Dret
Adreça postal
Fac. de Dret, Principal
Avinguda Diagonal, 684
08034 Barcelona
Telèfon
Adreça electrònica

Avís legal

Les dades personals d’aquest directori de la Universitat de Barcelona només es poden fer servir amb finalitats relacionades amb les funcions de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d’accés públic regulades pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, o per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. En conseqüència, aquestes dades no es poden ni reproduir, ni transmetre, ni registrar per cap sistema de recuperació d’informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones afectades.