Cerca de persones i càrrecs

Montserrat Martinez Porta

Activitat
Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis
Unitat orgànica
Àrea de Comunitat Universitària
Unitat organitzativa
Escola de Doctorat
Adreça postal
Casa Jeroni Granell
Gran via de les Corts Catalanes, 582
08011 Barcelona
Telèfon
Adreça electrònica

Avís legal

Les dades personals d’aquest directori de la Universitat de Barcelona només es poden fer servir amb finalitats relacionades amb les funcions de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d’accés públic regulades pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, o per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. En conseqüència, aquestes dades no es poden ni reproduir, ni transmetre, ni registrar per cap sistema de recuperació d’informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones afectades.