Cerca de persones i càrrecs

Axel Bidon-Chanal Badia

Activitat
Professor agregat
Facultat
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Unitat organitzativa
Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia
Adreça postal
Recinte Torribera, Verdaguer
Av. Prat de la Riba, 171
08921 Sta. Coloma de Gramanet
Telèfon
Adreça electrònica

Avís legal

Les dades personals d’aquest directori de la Universitat de Barcelona només es poden fer servir amb finalitats relacionades amb les funcions de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d’accés públic regulades pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, o per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. En conseqüència, aquestes dades no es poden ni reproduir, ni transmetre, ni registrar per cap sistema de recuperació d’informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones afectades.