Cerca de persones i càrrecs

Ma. Mercedes Carbonell Gil

Activitat
Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis
Unitat orgànica
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Unitat organitzativa
Infraestructures TIC
Adreça postal
Plaça Universitat, Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Telèfon
Adreça electrònica

Avís legal

Les dades personals d’aquest directori de la Universitat de Barcelona només es poden fer servir amb finalitats relacionades amb les funcions de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d’accés públic regulades pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, o per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. En conseqüència, aquestes dades no es poden ni reproduir, ni transmetre, ni registrar per cap sistema de recuperació d’informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones afectades.