Cerca de persones i càrrecs

Secretària del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular

Nom i cognoms
Montserrat Esteve Rafols
Si les dades no son correctes, podeu demanar el canvi a .

Avís legal

Les dades personals d'aquest directori de la Universitat de Barcelona només es poden utilitzar exclusivament per a finalitats relacionades amb les funcions de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, o per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. En conseqüència, aquestes dades no es poden ni reproduir, ni transmetre, ni registrar per cap sistema de recuperació d'informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones afectades.