Cerca de persones i càrrecs

Judit Casals Parladé

Activitat
Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis
Unitat orgànica
Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació
Unitat organitzativa
Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació
Adreça postal
Cupules, Edifici Baldiri Reixac (Biblioteca)
Carrer Baldiri i Reixac, 2
08028 Barcelona
Telèfon
Adreça electrònica

Avís legal

Les dades personals d’aquest directori de la Universitat de Barcelona només es poden fer servir amb finalitats relacionades amb les funcions de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d’accés públic regulades pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, o per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. En conseqüència, aquestes dades no es poden ni reproduir, ni transmetre, ni registrar per cap sistema de recuperació d’informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones afectades.