Un estudi analitza lʼabast de la intervenció amb les famílies des del treball social

La recerca aprofundeix en les metodologies i els models d’intervenció amb les famílies en què es fonamenten els professionals del treball social a Catalunya
La recerca aprofundeix en les metodologies i els models d’intervenció amb les famílies en què es fonamenten els professionals del treball social a Catalunya
Recerca
(16/10/2015)

El Grup de Recerca i Innovació en Treball Social (GRITS), de la Universitat de Barcelona, va presentar ahir els resultats de la recerca «La intervenció amb les famílies des del treball social», en un acte al Palau Macaya de Barcelona. Lʼobjectiu de la recerca era generar coneixement sobre el treball social amb les famílies per millorar les pràctiques professionals i lʼatenció integral de les famílies més necessitades de la societat catalana. En lʼestudi hi han participat treballadors socials i famílies dʼarreu de Catalunya.

La recerca aprofundeix en les metodologies i els models d’intervenció amb les famílies en què es fonamenten els professionals del treball social a Catalunya
La recerca aprofundeix en les metodologies i els models d’intervenció amb les famílies en què es fonamenten els professionals del treball social a Catalunya
Recerca
16/10/2015

El Grup de Recerca i Innovació en Treball Social (GRITS), de la Universitat de Barcelona, va presentar ahir els resultats de la recerca «La intervenció amb les famílies des del treball social», en un acte al Palau Macaya de Barcelona. Lʼobjectiu de la recerca era generar coneixement sobre el treball social amb les famílies per millorar les pràctiques professionals i lʼatenció integral de les famílies més necessitades de la societat catalana. En lʼestudi hi han participat treballadors socials i famílies dʼarreu de Catalunya.

Un estudi pioner

Aquesta és la primera recerca dʼaquestes característiques a lʼEstat espanyol, no només pels objectius plantejats sinó també pel seu abast. La recerca aprofundeix en les metodologies i els models dʼintervenció amb les famílies en què es fonamenten els professionals del treball social a Catalunya. Permet conèixer com sʼintervé amb les famílies des del treball social, i recull els diferents àmbits dʼatenció i pràcticament la totalitat del territori català. A més, cal destacar que inclou les veus de les persones ateses, la qual cosa permet comprendre millor les característiques i els resultats de la intervenció.

La recerca sʼha dut a terme dʼabril del 2014 a maig del 2015, i la participació sʼha fet extensiva a la totalitat de treballadors i treballadores socials del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Ha combinat un qüestionari en línia als 4.200 col·legiats amb correu electrònic, una entrevista en profunditat estandarditzada a vint-i-sis famílies, set grups de discussió de famílies i set grups de discussió de treballadors socials que es van organitzar a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Manresa i a Terres de lʼEbre.

Les conclusions

Segons els responsables de lʼestudi, «els resultats obtinguts detallen com es duu a terme la intervenció amb les famílies des del treball social, oferint un coneixement que en descriu les metodologies i tècniques, dificultats i propostes de millora». A partir dʼaquests resultats i conclusions sʼha elaborat un Document de bases, que pretén esdevenir una eina dʼorientació professional. El document aglutina informacions, conclusions i recomanacions útils per contribuir a millorar les pràctiques dels professionals.

La recerca ha permès establir una definició comuna de treball social amb famílies: «El treball que sʼadreça a atendre els problemes psicosocials que afecten el grup familiar, que genera un procés de relació dʼajuda amb què es vol potenciar i activar tant els recursos de les persones com els de la família i els de les xarxes socials».

Lʼestudi ha posat de manifest que «els processos dʼacompanyament, de suport emocional i de suport afectiu són essencials en la pràctica del treball social amb les famílies». A partir dʼaquests processos dʼacompanyament, els treballadors socials arriben a ser persones referents per a les famílies en els seus itineraris de canvi vital. Un dels elements més destacats durant aquest acompanyament és el treball de les potencialitats de les persones per fomentar la seva participació activa.

També es constata que, davant les necessitats de la població, lʼatenció i les responsabilitats en la resposta de les administracions públiques és diferent. Les dʼàmbit local es mostren més sensibles a la cobertura a causa de la seva proximitat. També sʼha constatat que es produeix un desequilibri territorial entre les àrees metropolitanes i les comarques amb menys densitat de població.

Segons lʼestudi, entre les prestacions adreçades a famílies, destaca el pes de les que tenen caràcter econòmic, així com les prestacions de la Llei de promoció de lʼautonomia personal i atenció a la dependència (LAPAD). De tota manera, es fa palès que el context de crisi econòmica requereix que els professionals se centrin en accions de suport per aconseguir recursos de primera necessitat per a les famílies: habitatge, subministraments, alimentació, beques de menjador escolar i material escolar per als infants, així com activitats educatives. Aquestes necessitats es donen en perfils de famílies molt diversificats i augmenten la complexitat de les situacions socials: la crisi no ha afectat només famílies que ja es trobaven en situació de vulnerabilitat o exclusió social, sinó també les classes mitjanes.

Així mateix, els investigadors conclouen que, «en moments de crisi econòmica, el treball social grupal i el comunitari es consideren alternatives metodològiques adequades i suposen no dependre dʼun estat de benestar residual. Davant de lʼactual situació de crisi, el tercer sector està fent una tasca molt destacable per atendre necessitats bàsiques i per ajudar les famílies a tirar endavant a pesar de les situacions adverses que estan vivint».

Els autors de lʼestudi

El GRITS, grup format per professorat del Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de Barcelona, va ser creat per la necessitat de desenvolupar recerques relacionades i vinculades a les pràctiques dʼintervenció en treball social, a les metodologies dʼaquesta disciplina i a la creació de coneixement sobre aquest àmbit. En aquest sentit, es proposa consolidar recerques que permetin construir un millor coneixement en aquest camp. Lʼestudi presentat ahir sʼha dut a terme mitjançant un conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya i la Fundació la Caixa.

Podeu consultar lʼinforme complet de la recerca en aquest enllaç.