Renovació a lʼequip de govern

Maribel Peró.
Maribel Peró.
Institucional
(28/09/2022)

Lʼequip de govern de la Universitat sʼactualitza després dʼun any i mig de mandat. Lʼobjectiu és entomar els nous reptes vinculats a la transformació de la institució que es recullen al Pla UB 2024, presentat al Consell de Govern i al Claustre al mes de juliol. En concret, sʼha nomenat els càrrecs següents:

Maribel Peró.
Maribel Peró.
Institucional
28/09/2022

Lʼequip de govern de la Universitat sʼactualitza després dʼun any i mig de mandat. Lʼobjectiu és entomar els nous reptes vinculats a la transformació de la institució que es recullen al Pla UB 2024, presentat al Consell de Govern i al Claustre al mes de juliol. En concret, sʼha nomenat els càrrecs següents:

Maribel Peró, directora de lʼEscola de Doctorat de la UB (EDUB). Amb una llarga trajectòria en recerca i mentoria de joves investigadors, assumeix lʼencàrrec de treballar amb la vicerectora de Doctorat i Personal Investigador en Formació, Maria Feliu, per consolidar de lʼEDUB com un espai de formació de referència i garantir així una recerca i docència universitàries de primer nivell.

Mercè Pallàs, delegada del rector per a instituts de recerca. Gran coneixedora de les estructures de recerca de la Universitat, encara el repte de garantir una coordinació òptima dels instituts de recerca de la UB. Lʼobjectiu és fer valer la feina dʼaquests instituts a lʼhora de trencar les fronteres del coneixement i integrar-los plenament en les dinàmiques de docència, recerca, transferència i innovació de la institució.

Màrius Domínguez, delegat del rector per a la formació continuada i professional. Després de les fites assolides en la direcció de lʼEDUB quan estava en ple procés de transformació, a partir dʼara acompanyarà la vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat, Pilar Delgado, en els objectius estratègics dʼordenar i promocionar lʼoferta de formació continuada i de definir i optimitzar lʼoferta de formació professional, estant en contacte directe amb lʼInstitut de Formació Contínua (IL3), que és lʼens encarregat de vehicular aquests ensenyaments a la UB.