Presentat el Pla de govern 2022-2024

Moment del Claustre.
Moment del Claustre.
Institucional
(28/06/2022)

Després que lʼ11 de maig passat tinguessin lloc les eleccions al Claustre Universitari, avui, dimarts 28 de juny, el Claustre sʼha constituït en una sessió ordinària que ha servit per renovar-ne els membres i elegir la Mesa, i per aprovar-ne la retransmissió en directe, entre dʼaltres.

Moment del Claustre.
Moment del Claustre.
Institucional
28/06/2022

Després que lʼ11 de maig passat tinguessin lloc les eleccions al Claustre Universitari, avui, dimarts 28 de juny, el Claustre sʼha constituït en una sessió ordinària que ha servit per renovar-ne els membres i elegir la Mesa, i per aprovar-ne la retransmissió en directe, entre dʼaltres.

Seguint els punts de lʼordre del dia, en primer lloc sʼha elegit la Mesa del Claustre. Ha quedat constituïda pels seus dos membres nats —el rector, que la presideix, i la secretària general, que actua de secretària de la Mesa— i per Xavier Pons, com a representant del PDI; M. Rosa Bayà, com a representant del PAS, i Martina Pérez, representant dels estudiants.

En segon lloc, sʼha aprovat el punt relatiu a la retransmissió en directe de les sessions del Claustre. Per això, aquesta mateixa sessió ja ha tingut lloc en format híbrid.

A continuació, en el seu informe el rector ha presentat el Pla UB 2024, que actualitza el Pla de govern i que estructura els eixos de transformació de la Universitat, tant internament com en el marc del sistema universitari i de recerca. Amb aquest pla, es vol facilitar el seguiment i la transparència en el compliment de les accions a què lʼequip de govern es compromet.

Tot seguit, el rector ha afirmat que en lʼàmbit normatiu sʼestà vivint «un context de convulsió», amb canvis importants relatius a la reforma laboral, la Llei de la ciència o la Llei orgànica del sistema universitari, i en el context general sʼha referit a lʼimportant augment del pressupost del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat per a lʼany 2022. Pel que fa a la gestió de la Universitat, ha posat en relleu les operacions engegades per estabilitzar la plantilla de PAS i per millorar les condicions del professorat associat. «Tenim la necessitat de seguir rejovenint la plantilla», ha destacat el rector. Sobre la tasca del PDI, ha defensat uns «sistemes de seguiment de la feina del professorat més àgils» i «mecanismes que posin en valor la docència».

Joan Guàrdia també ha volgut destacar la tasca que sʼestà fent per modificar el model docent de la UB, així com el desenvolupament a la Universitat del projecte UniDigital, que ha de permetre «entendre lʼaula de manera diferent» i que obre moltes possibilitats, per exemple en lʼatenció a lʼalumnat. Pel que fa a les beques, el rector ha afirmat que la UB està valorant dʼincorporar les beques salari.

En lʼàmbit de la recerca, el rector ha destacat que cal continuar treballant per acompanyar els investigadors a lʼhora dʼobtenir les millors fonts de finançament. Pel que fa a les inversions, ha afirmat que es continuarà amb la tasca de prioritzar les actuacions perquè la Universitat pugui assolir els reptes plantejats. «El nivell dʼinversions queda molt lluny del que voldríem», ha recordat. Sobre el Grup UB, ha destacat especialment la tasca duta a terme respecte al PCB i el seu finançament. Finalment, el rector ha parlat dels valors de la UB i sʼha referit tant a la participació en la Xarxa Catalana dʼUniversitats Saludables i al treball en lʼatenció psicològica i emocional de la comunitat universitària com al Pla dʼigualtat.

Joan Guàrdia ha finalitzat la seva intervenció parlant del futur i ha assenyalat la importància de dues iniciatives: lʼampliació de lʼHospital Clínic de Barcelona i el projecte interuniversitari Neurotech, sobre neurociència i intel·ligència artificial, que acollirà el Campus Mundet. «Tenim lʼobligació de ser un punt de referència, un model dʼinnovació; hem de crear un espai per innovar constantment», ha conclòs el rector.

Un cop acabat lʼinforme, en el torn obert de paraules les intervencions sʼhan referit a la necessitat de continuar impulsant el català en àrees com la recerca, de fer polítiques efectives de promoció del personal i de reforçar els recursos de lʼOficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient, entre dʼaltres.

Finalment, ha tingut lloc la designació del síndic de greuges de la UB, que manté en el càrrec Lluís Caballol, elegit ara fa quatre anys, i sʼhan fet les votacions per elegir els vint representants del Claustre al Consell de Govern. La secretària general ha comunicat els resultats i ha enumerat els diferents representants, que queden distribuïts, segons el Reglament, de la manera següent: 10 membres del col·lectiu del personal doctor amb vinculació permanent, 2 membres de lʼaltre personal docent i investigador sense vinculació permanent, 2 membres del PAS i 6 del col·lectiu dʼestudiants.