Nou programa dʼajuts a la contractació de predocs

 
 
Institucional
(01/12/2021)

El Consell de Govern de la UB ha aprovat un nou programa de contractació dʼinvestigadors predoctorals (Predocs UB) que convocarà ajuts amb una durada de fins a quatre anys. En el decurs del Consell, que ha tingut lloc aquest matí, també sʼha aprovat, entre altres punts, acreditar com a hospital universitari el Complex Hospitalari Moisès Broggi, fins ara hospital associat. Amb aquesta incorporació, la UB té cinc hospitals universitaris, a més de deu hospitals i centres sanitaris associats.

 

 
 
Institucional
01/12/2021

El Consell de Govern de la UB ha aprovat un nou programa de contractació dʼinvestigadors predoctorals (Predocs UB) que convocarà ajuts amb una durada de fins a quatre anys. En el decurs del Consell, que ha tingut lloc aquest matí, també sʼha aprovat, entre altres punts, acreditar com a hospital universitari el Complex Hospitalari Moisès Broggi, fins ara hospital associat. Amb aquesta incorporació, la UB té cinc hospitals universitaris, a més de deu hospitals i centres sanitaris associats.

 

La major part dels ajuts als quals poden optar actualment els investigadors predoctorals tenen una durada màxima de tres anys, tot i que en molts casos es fa necessari un quart any per a lʼelaboració de la tesi doctoral. Amb aquest objectiu, el Consell de Govern de la UB ha aprovat avui una nova convocatòria en el marc del pla dʼacompanyament a aquest col·lectiu i que diferencia aquests contractes, de caràcter més formatiu, dels de la resta del personal docent i investigador. El programa, que suposa per a la UB un esforç pressupostari de gairebé tres milions dʼeuros, constarà de 32 ajuts, distribuïts en els àmbits de coneixement de ciències de la salut (9 ajuts), ciències experimentals i matemàtiques (9), ciències socials (8) i arts i humanitats (6).

Un cinquè hospital universitari

El Consell de Govern dʼavui també ha aprovat la sol·licitud dʼacreditació com a hospital universitari del Complex Hospitalari Moisès Broggi (CHMB), actualment hospital associat, que esdevindria així el cinquè hospital universitari de la UB, juntament amb lʼHospital Clínic, el de Bellvitge, Mútua de Terrassa i Sant Joan de Déu. El CHMB està format actualment per lʼHospital de Sant Joan Despí (HSJD), lʼHospital General de lʼHospitalet (HGH), lʼHospital Sociosanitari de lʼHospitalet (HSH) i els tres centres dʼatenció especialitzada (CAE) a la Torrassa, Sant Feliu i Cornellà. En total, presta atenció especialitzada a uns 425.000 habitants. El 70 % dʼaquesta població pertany a lʼÀrea del Baix Llobregat, on està situat lʼHospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, i el 30 % restant correspon a lʼÀrea de lʼHospitalet de Llobregat nord, on se situa lʼHospital General de lʼHospitalet. A finals del 2020, es va iniciar la construcció de lʼedifici annex a lʼHospital Moisès Broggi amb lʼobjectiu inicial dʼatendre en millors condicions els pacients amb COVID-19. A mitjà termini, aquest espai pot facilitar el creixement i la millora en molts aspectes de lʼorganització i estructura docent.

La sol·licitud dʼacreditació del centre com a hospital universitari ha estat valorada positivament per la bona dinàmica de treball i la cultura de relació pacient-metge, en sintonia amb els valors de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB. També sʼha valorat lʼinterès i la dedicació manifesta dels seus professionals per acollir estudiants de Medicina i dʼInfermeria en pràctiques i pràctiques clíniques, especialment del Campus de Bellvitge, però també del Campus Clínic.

El Complex Hospitalari Moisès Broggi forma part del Consorci Sanitari Integral (CSI), una entitat jurídica pública de la Generalitat de Catalunya participada majoritàriament pel CatSalut. També en són entitats consorciades lʼAjuntament de Sant Joan Despí, lʼAjuntament de lʼHospitalet de Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, lʼInstitut Català de la Salut i la Creu Roja. El CSI té una llarga experiència en la docència dels graus de Medicina i dʼInfermeria, i ha anat afegint col·laboracions docents amb alumnes dʼaltres facultats fins a arribar actualment a més de 500 estudiants, per curs acadèmic, de Medicina, Infermeria, Psicologia, Farmàcia i Treball Social.

Àmbit de transparència i bon govern

Dos dels punts aprovats avui en el Consell de Govern tenen a veure amb lʼàmbit de la transparència i el bon govern. Dʼuna banda, sʼha aprovat el Codi de conducta dels càrrecs i alts càrrecs de la UB, el desenvolupament del qual, previst en el Reglament de transparència de la Universitat de Barcelona, no sʼhavia abordat fins ara. El principal objectiu dʼaquest codi és afavorir i consolidar els comportaments ètics, transparents i íntegres dels càrrecs i alts càrrecs institucionals de la Universitat de Barcelona i incentivar el manteniment de conductes que evitin possibles conflictes dʼinteressos. Dʼaltra banda, sʼhan aprovat els Mecanismes de garantia i compliment de la integritat institucional de la UB, que preveuen la creació de la Bústia ètica i dʼintegritat institucional i del Comitè dʼÈtica de la UB. La instauració dʼaquests dos instruments té com a principal objectiu dotar de la màxima efectivitat possible el Codi ètic dʼintegritat i bones pràctiques de la UB i tota la normativa dʼintegritat existent o que sʼaprovi en un futur.

Lʼequip de govern té la voluntat de fer els consells de govern itinerants, amb lʼobjectiu que tinguin lloc als diferents espais de la Universitat de Barcelona. Avui, bona part de lʼequip sʼha reunit al Col·legi Major Penyafort-Montserrat. La resta de membres del Consell lʼhan pogut seguir, com és habitual darrerament, de manera telemàtica.