Millora de l’accessibilitat a l’Edifici Històric

 
 
Notícia | Institucional
(09/03/2023)
Les obres han durat set mesos i han tingut un cost aproximat de 210.000 euros. La instal·lació d’aquest nou ascensor respon a les exigències següents: accés a les tres plantes principals de l’edifici, facilitat de localització, proximitat a les zones més representatives i nobles de l’edifici, mínim impacte constructiu i visual en l’estructura arquitectònica, i accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda o amb qualsevol altra limitació.
 
 
Notícia | Institucional
09/03/2023
Les obres han durat set mesos i han tingut un cost aproximat de 210.000 euros. La instal·lació d’aquest nou ascensor respon a les exigències següents: accés a les tres plantes principals de l’edifici, facilitat de localització, proximitat a les zones més representatives i nobles de l’edifici, mínim impacte constructiu i visual en l’estructura arquitectònica, i accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda o amb qualsevol altra limitació.

L’ascensor està situat en l’espai d’una de les escales d’accés a la primera planta, i ha implicat refer de bell nou aquesta escala. Aquesta posició permet, a la primera planta, accedir a la zona més noble de l’edifici, molt propera al Rectorat, a l’Aula Magna, al Paranimf i a la sala Ramón y Cajal; a la segona planta, dona accés directe a la Biblioteca de Matemàtiques. D’aquesta manera, l’afectació a l’edifici ha estat mínima, ja que només ha suposat fer un sol forat en el trespol de la segona planta, enderrocar l’antiga escala i reestructurar l’interior de la Biblioteca de Matemàtiques.

La cabina de l’ascensor, amb les mides adients per complir la normativa i el codi d’accessibilitat, queda suportada mitjançant una estructura interior de perfils d’acer, recoberta parcialment per un tancament metàl·lic. A més, i per tal d’evitar l’execució d’obertures de pas en les parets interiors de càrrega, s’ha optat per una cabina amb doble desembarcament. Així, a la planta baixa s’accedeix a l’ascensor per la part corresponent a l’interior de la caixa d’escala; a primera planta, la cabina té obertura al vestíbul general, i, a la segona planta, l’accés de l’ascensor està situat en el passadís d’entrada a la Biblioteca de Matemàtiques. 

La nova l’escala interior està formada per una estructura metàl·lica sobre la qual es recolza una xapa contínua que dona forma al graonat. El paviment dels graons (estesa i replans) és de marbre blanc; s’ha deixat els frontals d’aquests graons vistos i de color negre per tal de mantenir l'harmonia cromàtica.