La UB treballa en un model propi per articular les relacions amb els ensenyaments professionals

Moment de la jornada.
Moment de la jornada.
(15/05/2013)
 
En el marc de la I Jornada Tècnica sobre Universitat i Formació Professional, que té lloc avui, 15 de maig, la Universitat de Barcelona ha presentat un model propi que defineix el seu paper en lʼarticulació dels ensenyaments professionals.
 
En la jornada, organitzada pel HUBc, el campus dʼexcel·lència internacional de la UB de lʼàmbit de la salut, Josep Samitier, director executiu del HUBc i coordinador de la trobada, ha exposat en què consisteix aquest model, que «aposta per camps específics del coneixement amb lʼobjectiu dʼimpul­sar centres de referència dʼalt nivell dʼespecialització a lʼentorn dels quals s'estableixin sinergies amb altres entitats (empreses, hospitals, centres de recerca, institucions públiques i associacions professionals, per exemple) que permetin crear noves oportunitats en espais integrats per a les persones que estan en procés de formació».
 
Moment de la jornada.
Moment de la jornada.
15/05/2013
 
En el marc de la I Jornada Tècnica sobre Universitat i Formació Professional, que té lloc avui, 15 de maig, la Universitat de Barcelona ha presentat un model propi que defineix el seu paper en lʼarticulació dels ensenyaments professionals.
 
En la jornada, organitzada pel HUBc, el campus dʼexcel·lència internacional de la UB de lʼàmbit de la salut, Josep Samitier, director executiu del HUBc i coordinador de la trobada, ha exposat en què consisteix aquest model, que «aposta per camps específics del coneixement amb lʼobjectiu dʼimpul­sar centres de referència dʼalt nivell dʼespecialització a lʼentorn dels quals s'estableixin sinergies amb altres entitats (empreses, hospitals, centres de recerca, institucions públiques i associacions professionals, per exemple) que permetin crear noves oportunitats en espais integrats per a les persones que estan en procés de formació».
 
Si bé la UB ja dóna suport als ensenyaments professionals a través dels centres adscrits que ofereixen també cicles formatius, «ara es planteja fer un salt qualitatiu per establir un model de futur que articularà les relacions entre la UB i els ensenyaments professionals, capaç dʼafrontar les necessitats reals del país», ha destacat Samitier.
 

Valor afegit i qualitat

Un altre dels punts destacats és impulsar experiències pioneres que es tradueixin en centres de formació singulars que aportin valor afegit als ensenyaments professionals, com ara impartir parcialment la formació en llengua anglesa, o un model de formació dual que permeti compaginar estudis i feina i creï mecanismes que facilitin el procés de formació al llarg de la vida amb horaris flexibles o acreditació dʼexperiència professional, entre dʼaltres.
 
La UB també pot contribuir decisivament a aportar valor en el disseny curricular, en els processos dʼavaluació i acreditació de competències professionals, en lʼorientació acadèmica i professional i, en definitiva, en el prestigi de la reputació dels estudis professionals.
 
Els dos campus dʼexcel·lència internacional de la UB, el HUBc i el BKC, agregacions estratègiques que disposen dʼagents socials i econòmics de primer nivell a Catalunya i amb reconeixement internacional, constitueixen una xarxa dʼestrets vincles i complicitats que posicionen la Universitat en un lloc privi­legiat per esdevenir lʼentitat pionera i referent en el desenvolu­pament de la proposta formativa integral, que respon a una creixent demanda social.
 
Un altre dels objectius del model és optimitzar els recursos d'alguns campus de la UB, des dʼequipaments fins a instal·lacions ja operatives, que es podrien aprofitar conjuntament per a la formació universitària i els ensenyaments professionals.
 
En aquesta proposta, la UB no seria qui lideraria la creació i el lliurament de noves ofertes dʼensenyaments professionals; aquesta és, en qualsevol cas, una funció que correspon a altres instàncies o entitats. Per tant, la Universitat no es planteja crear nous centres, governar-los ni gestionar-los, sinó sumar esforços, donar-los suport i continuar facilitant els mecanismes dʼadscripció que contribueixin a consolidar i reputar els ensenyaments professionals. La fórmula que es proposa estudiar és la dʼestablir la figura de centre associat a la Universitat de Barcelona.
 

Projectes de futur

Actualment, el HUBc està articulant dos projectes de futur gestats en lʼàmbit de la UB. El primer, centrat en el campus Ciències de la Salut de Bellvitge, amb el suport de lʼAjuntament de lʼHospitalet de Llobregat, sʼenfoca a la formació professional de grau superior en Pròtesi Dental, Higiene Bucodental i Radioteràpia. Aquests ensenyaments es beneficiarien tant de les instal·lacions pròpies de la UB, com ara les de la Facultat dʼOdontologia i la Clínica Odontològica, com del fet dʼubicar-se en un entorn hospitalari i de recerca de referència com són lʼHospital Universitari de Bellvitge, lʼHospital Duran i Reynals de lʼInstitut Català dʼOncologia i lʼIDIBELL, tots tres centres adscrits al HUBc.
 
La segona proposta, que en aquest cas té el suport de lʼAjuntament de Santa Coloma de Gramenet, fa referència a la formació professional de grau superior en Dietètica i se centra en el campus de lʼAlimentació de la UB, ubicat al recinte de Torribera, al municipi de Santa Coloma. Es tracta d'un campus temàtic i territorial que disposa de 12.000 metres quadrats de serveis, espais i laboratoris docents, despatxos de professorat i labo­ratoris dʼR+D, on sʼimparteixen els graus de Nutrició Humana i Dietètica i de Ciència i Tecnologia dels Aliments, adscrits a la Facultat de Farmàcia, així com diversos màsters.