La UB col·labora amb lʼAjuntament de Barcelona i Xnet per posar en marxa la Bústia ètica i dʼintegritat institucional

Moment de l'acte de signatura.
Moment de l'acte de signatura.
Institucional
(22/02/2022)

El rector ha firmat avui lʼadhesió de la UB al conveni entre lʼAjuntament de Barcelona i lʼentitat responsable del projecte Xnet, que va engegar la Bústia Ètica i de Bon Govern del consistori. Lʼobjectiu de lʼacord és implementar i posar en marxa la Bústia ètica i dʼintegritat institucional de la UB el curs 2022-2023.

Moment de l'acte de signatura.
Moment de l'acte de signatura.
Institucional
22/02/2022

El rector ha firmat avui lʼadhesió de la UB al conveni entre lʼAjuntament de Barcelona i lʼentitat responsable del projecte Xnet, que va engegar la Bústia Ètica i de Bon Govern del consistori. Lʼobjectiu de lʼacord és implementar i posar en marxa la Bústia ètica i dʼintegritat institucional de la UB el curs 2022-2023.

Per engegar aquesta bústia, la Universitat emprarà lʼeina que ja està funcionant a lʼAjuntament i que es va crear arran dʼun acord amb lʼInstitut per a la Cultura Democràtica a lʼEra Digital, responsable del projecte Xnet. Ambdues entitats han facilitat a la UB la informació i lʼexperiència acumulades fins ara.

Han intervingut en lʼacte de signatura el rector de la UB, Joan Guàrdia; la tinenta dʼalcaldia dʼAgenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana, Laia Bonet, i la representant dʼXnet Simona Levi.

Per part de la Universitat, Joan Guàrdia ha afirmat: «La integritat i la transparència són valors imprescindibles per al bon govern, especialment en el cas de les administracions públiques. No només per garantir el retiment de comptes davant la ciutadania, sinó per promoure els lligams de confiança necessaris per afavorir la implicació i participació de la ciutadania com a motors del progrés social. Aquest objectiu esdevé especialment ineludible en el context universitari, on lʼaspiració de trencar les fronteres del coneixement i promoure la ciència ciutadana com a eina de transformació només són possibles amb plenes garanties dʼactuacions institucionals adequades. Aquesta eina i el canvi de paradigma en la gestió pública que representen són un pas fonamental en aquesta direcció».

La tinenta dʼalcaldia ha celebrat que la Universitat de Barcelona hagi fet el pas «per dotar-se dʼuna eina que permeti fer aflorar casos de mala praxi, si seʼn produïssin, i sobretot garantint lʼanonimat del denunciant, la qual cosa assegura la privacitat i la protecció de lʼalumnat». Així mateix, Laia Bonet ha recordat que «la directiva europea de protecció de whistleblowers és un instrument necessari per garantir la transparència i el retiment de comptes i, en canvi, encara està pendent de transposició a la legislació espanyola».

Amb la creació de la Bústia ètica i dʼintegritat institucional —a la qual es podrà adreçar la ciutadania en general, malgrat que estigui pensada per a la comunitat UB—, la Universitat demostra el seu compromís deontològic i, a més, sʼequipara a les principals universitats integrants de la Lliga dʼUniversitats de Recerca Europees (LERU) —Universitat dʼOxford, Universitat de Cambridge, Universitat dʼEdimburg, Universitat de Milà, Universitat de la Sorbona, Imperial College i Trinity College de Dublín, entre dʼaltres—, que ja disposen de sistemes dʼalerta interns que ajuden a garantir la qualitat institucional.

Quan la Bústia es posi en marxa, les comunicacions sʼhi hauran dʼadreçar de manera telemàtica, en format electrònic, però es preveu que en el futur també sigui possible presentar-les per altres mitjans. La UB vetllarà perquè les comunicacions que es facin a la Bústia puguin ser confidencials i anònimes.

La Bústia funcionarà de la manera següent: quan rebi una comunicació, lʼòrgan gestor farà les tasques de comprovació procedents i, si escau, elaborarà un informe amb la recomanació corresponent a la Comissió Permanent del Comitè dʼÈtica de la UB. Aquesta comissió valorarà la pertinència dʼelevar el cas al ple del Comitè (els seus membres es proposaran en les properes setmanes al Consell de Govern). Si els fets al·legats a la Bústia encaixen de manera evident amb conductes dʼassetjament laboral o sexual, frau econòmic, corrupció, vulneració del dret a la protecció de les dades personals, delictes penals o qualsevol infracció que clarament pugui conduir a la incoació dʼun expedient disciplinari, es donarà tràmit del cas a les unitats i els òrgans específics pertinents.

Cal recordar que Barcelona, amb la creació de la Bústia Ètica i de Bon Govern de lʼAjuntament, va ser la primera ciutat dʼEspanya i dʼEuropa que va disposar dʼuna eina amb programari lliure i amb xarxa encriptada Tor per garantir lʼanonimat del denunciant. Es va avançar així a la Directiva (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 23 dʼoctubre de 2019 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.

Lʼeina, desenvolupada i implementada mitjançant la interfície GlobaLeaks (un projecte de programari lliure de lʼHermes Center for Transparency and Digital Human Rights), disposa dʼun codi lliure, modificable i replicable, sempre que seʼn reconegui i indiqui expressament lʼautoria a parts iguals dʼXnet i de lʼAjuntament de Barcelona. Aquestes característiques han facilitat que fins ara hagin replicat aquesta eina fins a onze entitats, entre les quals la UB.