La Facultat de Dret obté la certificació de lʼAQU del sistema dʼassegurament intern de la qualitat

 
 
Acadèmic
(25/03/2022)

La Facultat de Dret ha obtingut la certificació de lʼAgència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) per al sistema dʼassegurament intern de la qualitat (SAIQU). LʼAQU certifica així que el SAIQU està plenament desplegat a la Facultat de Dret i que és adequat per assegurar la qualitat dels ensenyaments de grau i màster universitari que sʼimparteixen al centre. De les sis dimensions que sʼanalitzen per concedir la certificació, en cinc sʼha rebut la màxima valoració possible, de manera que es tracta dels millors resultats aconseguits fins ara a la UB.

 

 
 
Acadèmic
25/03/2022

La Facultat de Dret ha obtingut la certificació de lʼAgència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) per al sistema dʼassegurament intern de la qualitat (SAIQU). LʼAQU certifica així que el SAIQU està plenament desplegat a la Facultat de Dret i que és adequat per assegurar la qualitat dels ensenyaments de grau i màster universitari que sʼimparteixen al centre. De les sis dimensions que sʼanalitzen per concedir la certificació, en cinc sʼha rebut la màxima valoració possible, de manera que es tracta dels millors resultats aconseguits fins ara a la UB.

 

«Això ha estat possible només per la dedicació i el compromís amb la millora continuada de tots els processos que la Facultat ha assumit des de fa temps», afirma el degà, Xavier Pons. «Es tracta dʼun esforç col·lectiu i de llarga durada —continua—, tant dels responsables acadèmics i del govern de la Facultat com, especialment, de la Comissió de Qualitat, així com del PAS del centre i dels docents que, des dels seus àmbits de responsabilitat, han demostrat el seu compromís amb la millora i la qualitat», continua. La vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat, la Dra. M. Pilar Delgado, afegeix que «aquest resultat ha estat possible gràcies al lideratge de lʼequip deganal i de lʼAgència de Polítiques i de Qualitat de la UB».

Per aconseguir la certificació SAIQU, un comitè extern nomenat per lʼAQU ha analitzat la documentació facilitada per la Facultat, com ara el pla director, el manual de qualitat i processos del SAIQU, i tot un conjunt dʼindicadors i informes relacionats amb la implantació dels processos. El comitè nomenat per lʼAQU també va mantenir reunions amb els responsables del centre i amb diversos agents de la Facultat, des de càrrecs acadèmics fins a professorat, PAS, estudiants i titulats.

Amb aquesta certificació, la Facultat de Dret podrà accedir a lʼacreditació institucional, la qual cosa que li permetrà acreditar automàticament totes les titulacions oficials que sʼimparteixen al centre. Dʼaquesta manera sʼevitarà seguir un procés dʼacreditació individual per a cada titulació, com sʼha fet fins ara.

El procés de certificació sʼorganitza i es monitoritza des de lʼAgència de Polítiques i de Qualitat de la UB. La Facultat de Dret és el tercer centre de la UB amb la certificació SAIQU, que lʼany passat van aconseguir les facultats dʼEconomia i Empresa i de Química.