L’avaluació docent, una eina estratègica

 
 
Notícia | Institucional | Acadèmic
(09/03/2023)
Aquest mes de març s’ha obert la convocatòria de 2022 d’avaluació de l’activitat docent de la Universitat de Barcelona. La vicerectora de Política Docent, Concepció Amat, explica la importància d’aquest procés: «L’avaluació del professorat és una peça clau en l’estratègia de la UB per a la millora del model acadèmic i docent i, en definitiva, per a la millora de la formació dels estudiants».
 
 
Notícia | Institucional | Acadèmic
09/03/2023
Aquest mes de març s’ha obert la convocatòria de 2022 d’avaluació de l’activitat docent de la Universitat de Barcelona. La vicerectora de Política Docent, Concepció Amat, explica la importància d’aquest procés: «L’avaluació del professorat és una peça clau en l’estratègia de la UB per a la millora del model acadèmic i docent i, en definitiva, per a la millora de la formació dels estudiants».

Per tal de difondre el procés d’avaluació i impulsar la participació del professorat, s’ha organitzat per primer cop una jornada per donar a conèixer la convocatòria i les línies de futur en l’àmbit de l’avaluació docent. En la jornada s’ha explicat com es desenvolupa el procés d’avaluació a partir del manual acreditat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), i també s’ha informat que a la UB el procés és competència del Vicerectorat de Política Docent, amb la coordinació del Gabinet Tècnic del Rectorat, i que l’acció avaluadora és a càrrec de la Comissió d’Avaluació de la Docència de la UB (CADUB).

La CADUB és l’òrgan que emet el judici avaluador a partir de la informació que proporcionen enquestes i taxes de rendiment, formació, innovació, entre altres dades, així com les valoracions dels responsables acadèmics de les facultats i la informació que facilita el mateix professorat mitjançant un autoinforme. «El procediment d’avaluació ha anat millorant any rere any i el professorat s’hi ha anat implicant d’una manera més ferma. Això es posa de manifest en la qualitat de la reflexió que fan els docents a l’hora d’elaborar l’autoinforme d’avaluació, que és una de les peces clau del sistema», apunta la vicerectora Amat. Cada any s’avalua una mitjana de 450 membres del PDI i intervenen en el procés prop de 350 agents avaluadors, a banda de la CADUB, integrada per deu membres del PDI de la UB representants dels diferents àmbits de coneixement.

El fet d’haver estat avaluat favorablement en les convocatòries es té en compte a l’hora de prioritzar candidatures en processos de selecció i promoció de professorat, com ara l’accés a càtedres. Alhora, el nombre de PDI avaluat favorablement afecta el càlcul anual del finançament d’un departament. A més, el percentatge de participació del PDI en la convocatòria d’avaluació esdevé un dels indicadors del contracte programa academicodocent pel qual les facultats de la UB reben un finançament anual per assoliment d’objectius. 

Així mateix, els membres del PDI que la CADUB considera que han desenvolupat la docència de manera excel·lent es proposen com a candidats a la Distinció a la Qualitat Docent que cada any atorga el Consell Social. «El principal benefici, però, és conèixer la situació global del professorat per poder dissenyar polítiques en el terreny de la formació. Els programes de formació del professorat serveixen, entre d’altres, perquè el professorat sigui més competent en metodologies docents i d’aprenentatge i en la gestió de tot el que gira entorn dels estudiants», conclou Amat.