Investigadors de la UB revelen que la vergència ocular influeix en lʼatenció visual

L’article «A role of eye vergence in covert attention» està signat per Hans Supèr, investigador ICREA a l’Institut de Recerca en Cervell, Cognició i Conducta (IR3C) de la Universitat de Barcelona.
L’article «A role of eye vergence in covert attention» està signat per Hans Supèr, investigador ICREA a l’Institut de Recerca en Cervell, Cognició i Conducta (IR3C) de la Universitat de Barcelona.
Recerca
(05/02/2013)

La revista PLOS ONE acaba de publicar un estudi que aporta noves dades en el camp de lʼatenció i la percepció visual. Lʼarticle «A role of eye vergence in covert attention» està signat per Hans Supèr, investigador ICREA a lʼInstitut de Recerca en Cervell, Cognició i Conducta (IR3C) de la Universitat de Barcelona, i també hi han participat Maria Solé Puig, J. Antonio Aznar Casanova i Laura Pérez Zapata, tots ells investigadors del mateix IR3C.

L’article «A role of eye vergence in covert attention» està signat per Hans Supèr, investigador ICREA a l’Institut de Recerca en Cervell, Cognició i Conducta (IR3C) de la Universitat de Barcelona.
L’article «A role of eye vergence in covert attention» està signat per Hans Supèr, investigador ICREA a l’Institut de Recerca en Cervell, Cognició i Conducta (IR3C) de la Universitat de Barcelona.
Recerca
05/02/2013

La revista PLOS ONE acaba de publicar un estudi que aporta noves dades en el camp de lʼatenció i la percepció visual. Lʼarticle «A role of eye vergence in covert attention» està signat per Hans Supèr, investigador ICREA a lʼInstitut de Recerca en Cervell, Cognició i Conducta (IR3C) de la Universitat de Barcelona, i també hi han participat Maria Solé Puig, J. Antonio Aznar Casanova i Laura Pérez Zapata, tots ells investigadors del mateix IR3C.

Encara que el mecanisme neuronal que produeix lʼatenció visual és poc conegut, sí que sʼhan observat determinades tendències en les respostes perceptives i neuronals en absència de moviments oculars. Lʼestudi descriu la relació entre els moviments oculars que intervenen en la fixació de la mirada, denominats vergències o moviments disjuntius, i lʼatenció encoberta, és a dir, aquella que no és directament observable. Els estímuls visuals modulen els moviments de vergència (lʼangle de convergència ocular) per captar atenció. Això prova la relació existent entre la vergència i lʼatenció involuntària. Si comparem paradigmes visuals i auditius selectius i no selectius, es comprova que lʼangle de convergència és més gran en la condició selectiva que en la no selectiva. Segons els autors del treball, aquest fet assenyala un component dʼatenció voluntària.

 
Per tant, lʼestudi afirma que hi ha una estreta relació entre lʼatenció visual i la modulació en la vergència durant la fixació ocular, i proposa un model que utilitza la vergència com a paràmetre per mesurar lʼatenció. Aquest model pot proporcionar nous enfocaments en el camp de lʼatenció i els problemes de percepció visual.
 
Entre les aplicacions pràctiques de lʼestudi, destaca poder diagnosticar el trastorn per dèficit dʼatenció amb hiperactivitat (TDAH) en nens i adults. El TDAH és crònic i la seva prevalença en nens i adolescents oscil·la entre el 3 % i el 6 %, i en més del 50 % dels casos continua en lʼedat adulta. Un diagnòstic correcte és imprescindible per poder-ne fer un tractament efectiu, perquè pares i professors puguin ajudar els infants a desenvolupar tot el seu potencial. Aquest diagnòstic és possible gràcies a les dades clíniques que demostren que les persones que pateixen TDAH es caracteritzen pel fet que no paren esment a objectes en els quals sí que fixen la mirada.
 
Braingaze és una empresa de base tecnològica liderada per Hans Supèr i Laszlo Bax que, basant-se en els resultats de la seva recerca sobre mesurament i atenció visual, ha desenvolupat un model capaç de detectar amb alta precisió i fiabilitat aquest biomarcador de TDAH, utilitzant uns estímuls senzills en un test que dura menys de 30 minuts.  El model també pot servir per analitzar lʼatenció que presta el conductor o pilot dʼun vehicle, i ofereix una possibilitat de millora substancial en el funcionament de sistemes de detecció de cansament que ja inclouen els cotxes dʼúltima generació. Finalment, una altra de les àrees dʼinterès de lʼestudi és el neuromàrqueting, que utilitza el seguiment de la mirada (eye tracking) per detectar les possibles regions dʼinterès. El mètode desenvolupat per lʼempresa Braingaze permet detectar tots els punts on es fixa la mirada, és a dir, els punts que han rebut atenció del subjecte.
 
Article
Maria Solé Puig, Laura Pérez Zapata, J. Antonio Aznar Casanova i Hans Supèr. «A role of eye vergence in covert attention». PLOS ONE, gener de 2013.