Investigadors de la UB elaboren el primer informe global sobre la violència sexual a Espanya

D'esquerra a dreta, Juan José López Ossorio i María Jesús Cantos (Ministeri de l’Interior), el rector de la UB, Joan Guàrdia, i el catedràtic Antonio Andrés Pueyo.
D'esquerra a dreta, Juan José López Ossorio i María Jesús Cantos (Ministeri de l’Interior), el rector de la UB, Joan Guàrdia, i el catedràtic Antonio Andrés Pueyo.
Recerca
(17/12/2021)

Investigadors de la UB han elaborat, per encàrrec del Ministeri de lʼInterior, un informe sobre la violència sexual a Espanya en què es recullen i analitzen les dades existents per tal de donar una visió global del fenomen. Els autors de lʼestudi han emprat xifres oficials, com ara el nombre de denúncies i de condemnes, i diverses enquestes i recerques publicades sobre aquesta qüestió, entre altres fonts. A lʼinforme sʼestima que a lʼEstat espanyol es donen aproximadament 400.000 incidents de violència sexual a lʼany, dels quals uns 100.000 tindrien com a víctimes menors dʼedat. Entre el 85 % i el 95 % de les víctimes adultes són dones.

D'esquerra a dreta, Juan José López Ossorio i María Jesús Cantos (Ministeri de l’Interior), el rector de la UB, Joan Guàrdia, i el catedràtic Antonio Andrés Pueyo.
D'esquerra a dreta, Juan José López Ossorio i María Jesús Cantos (Ministeri de l’Interior), el rector de la UB, Joan Guàrdia, i el catedràtic Antonio Andrés Pueyo.
Recerca
17/12/2021

Investigadors de la UB han elaborat, per encàrrec del Ministeri de lʼInterior, un informe sobre la violència sexual a Espanya en què es recullen i analitzen les dades existents per tal de donar una visió global del fenomen. Els autors de lʼestudi han emprat xifres oficials, com ara el nombre de denúncies i de condemnes, i diverses enquestes i recerques publicades sobre aquesta qüestió, entre altres fonts. A lʼinforme sʼestima que a lʼEstat espanyol es donen aproximadament 400.000 incidents de violència sexual a lʼany, dels quals uns 100.000 tindrien com a víctimes menors dʼedat. Entre el 85 % i el 95 % de les víctimes adultes són dones.

Els autors de lʼestudi, membres del Grup dʼEstudis Avançats en Violència (GEAV) de la UB, han fet aquestes estimacions tenint en compte que en lʼàmbit de la violència sexual les dades oficials representen només una part del total i que hi ha un gran nombre de «dades ocultes», fenomen que es pot descriure amb la metàfora de lʼiceberg: només es veu una petita part de la realitat. A partir de les dades disponibles, i aplicant diversos mètodes de combinació de dades, sʼha estimat la xifra de dades ocultes i, a partir dʼaquí, també la incidència anual de casos de violència sexual en totes les seves tipologies i varietats.

Lʼinforme defineix la violència sexual tal com ho fa lʼOrganització Mundial de la Salut (OMS), que considera violents tots aquells actes sexuals intencionats i perjudicials que sʼexerceixen sense el consentiment de la víctima, i això inclou els abusos sexuals infantils. Lʼestudi conclou que la probabilitat de ser víctima dʼun incident de violència sexual se situa en la ràtio dʼ1:45 en el cas de les dones i dʼ1:60 en el cas dʼinfants i adolescents. La recerca aplega dades dʼinformes de lʼOMS referides a Espanya, de lʼInforme sobre delictes contra la llibertat i indemnitat sexual a Espanya (Ministeri de lʼInterior, 2018) i de la Macroenquesta de violència contra la dona del 2015 i del 2019, entre moltes altres fonts estadístiques. També sʼhi inclouen dades de lʼenquesta de victimització anual que elabora lʼAjuntament de Barcelona i que, en lʼedició del 2018, va informar que lʼ1,4 % de les dones i el 0,1 % dels homes declaraven haver estat víctimes de violència sexual durant lʼany anterior.

«És la primera vegada que sʼelabora un informe dʼaquestes característiques, en què es posa el focus en la violència sexual en totes les seves formes i dimensions, des de les més quotidianes i lleus —a lʼescola, la família o lʼàmbit laboral— fins a les més greus —violacions, abús sexual infantil o violència sexual exercida en persones amb discapacitat, etc.— Lʼaltre aspecte fonamental de lʼestudi és que mostra la importància de les xifres ocultes existents avui dia en aquest àmbit», explica el catedràtic Antonio Andrés Pueyo, investigador principal del GEAV.

A lʼinforme sʼafirma que conèixer amb el màxim rigor les magnituds estadístiques bàsiques de la violència sexual és imprescindible per aplicar qualsevol política preventiva que combati aquest tipus de violència. En aquest sentit, es proposa desenvolupar una enquesta periòdica de victimització, específicament dedicada a la violència sexual.

María Jesús Cantos Cebrián, responsable de lʼÀrea de Violència de Gènere, Estudis i Formació del Ministeri de lʼInterior, ha destacat la importància de combatre la violència contra les dones també des del coneixement, «aportant dades més fiables, completes i detallades sobre les seves formes, incidència, causes i conseqüències». «La preocupació social per aquest tipus de violència augmenta i requereix una solució preventiva», afegeix Cantos. «Per aquest motiu, és essencial un estudi actualitzat de la prevalença i la incidència dels fets de violència sexual a Espanya que ens permeti conèixer la seva extensió, magnitud i evolució, i completar així la informació sobre els fets denunciats». La responsable de lʼÀrea de Violència de Gènere del Ministeri de lʼInterior ha insistit en la necessitat de lluitar contra la infradenúncia i ha animat les víctimes a denunciar i comunicar a les forces i cossos de seguretat qualsevol fet que atempti contra la seva integritat i dignitat.

Per la seva banda, el rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, ha destacat el nivell del grup de recerca que ha liderat lʼestudi: «Tenim un dels grups de recerca més importants de lʼEstat en lʼestudi de la violència, la qual cosa torna a evidenciar el paper clau de les universitats davant els reptes socials». El rector ha assegurat que la lluita per la igualtat i contra la violència de gènere és una prioritat ineludible. «En aquesta línia, vull destacar que com a institució estem fent una aposta ferma per incorporar la perspectiva de gènere transversal a tots els graus i àmbits de recerca que acull la UB», ha conclòs Joan Guàrdia.